Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
Banku Gospodarstwa Krajowego
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku
Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Mazars Audyt Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000086577, kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN,
NIP: 5260215409, REGON: 011110970
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa
Krajowego („Bank"), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia
2021 roku oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2021 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe").
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31
grudnia 2021 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz jego
statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 14 kwietnia 2022 roku.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania
oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o
biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE Dz. Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Banku zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Banku
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w
Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 4
Kluczowe sprawy badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w portfelu kredytów
i pożyczek udzielonych klientom
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Sprawozdawczości Finansowej 9
Instrumenty finansowe ("MSSF 9") Zarząd
Banku powinien określić wartość
oczekiwanych strat kredytowych, które
mogą wystąpić w okresie 12 miesięcy lub
w pozostałym okresie życia składnika
aktywów finansowych, w zależności od
klasyfikacji poszczególnych aktywów do
kategorii ryzyka („etapów”, „faz”)
z uwzględnieniem wpływu przyszłych
warunków makroekonomicznych na poziom
oczekiwanych strat kredytowych.
Ustalenie kwoty i momentu rozpoznania
oczekiwanych strat kredytowych wymaga
zastosowania znaczącego osądu oraz
istotnych i złożonych oszacowań, w tym
przede wszystkim w zakresie parametrów
ryzyka kredytowego w modelach kalkulacji
oczekiwanych strat kredytowych.
Szacunek odpisów na oczekiwane straty
kredytowe uwzględnia kwestię wpływu
światowej pandemii COVID-19.
W nocie 21 Kredyty i pożyczki udzielone
klientom oraz w nocie 45 Zarządzanie
ryzykiem kredytowym sprawozdania
finansowego zawarto szczegółowe
informacje na temat stosowanych metod
i modeli oraz poziomu odpisów na
oczekiwane straty kredytowe w portfelu
kredytów i pożyczek udzielonych klientom.
Dokonaliśmy krytycznej analizy
zaprojektowania i wdrożenia procesu
oceny ryzyka kredytowego i szacowania
oczekiwanych strat kredytowych oraz
oceniliśmy mechanizmy kontrolne w tych
procesach.
Dokonaliśmy uzgodnienia bazy należności
z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych
klientom z księgami rachunkowymi Banku
w celu potwierdzenia kompletności ujęcia
należności z tytułu kredytów i pożyczek
udzielonych klientom będących podstawą
tworzenia odpisów z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych, a także wartości tych
odpisów.
Przeprowadziliśmy ocenę stosowanej
przez Bank metodyki utraty wartości pod
kątem zgodności z wymogami MSSF 9,
w szczególności w zakresie stosowania
kryteriów identyfikacji znaczącego wzrostu
ryzyka kredytowego, definicji niewykonania
zobowiązania, przyjętych parametrów
ryzyka kredytowego oraz uwzględnienia
wpływu przyszłych warunków
makroekonomicznych na poziom
oczekiwanych strat kredytowych.
W przypadku portfela kredytów i pożyczek
udzielonych klientom ocenianego metodą
kolektywną:
przeprowadziliśmy analizę stosowanej
metodyki kalkulacji odpisów z tytułu
oczekiwanych strat kredytowych dla
ekspozycji ocenianych metodą
kolektywną, w tym adekwatności
parametrów ryzyka stosowanych przez
Bank,
przeprowadziliśmy weryfikację
kalkulacji odpisów na oczekiwane
straty kredytowe dla wybranych
ekspozycji,
przeprowadziliśmy ocenę weryfikacji
modeli na podstawie danych
historycznych (tzw. back-testów).
W przypadku portfela kredytów i pożyczek
udzielonych klientom ocenianego metodą
indywidualną:
Mazars Audyt Sp. z o.o. 5
przeprowadziliśmy analizę procesu
i metodologii identyfikacji utraty
wartości i klasyfikacji ekspozycji do
koszyków,
na wybranej próbie istotnych
ekspozycji kredytowych
zapoznaliśmy się z dokumentami
dotyczącymi sytuacji finansowej
kredytobiorcy i zweryfikowaliśmy
poprawność przyporządkowania do
odpowiedniego koszyka utraty
wartości oraz szacunku
oczekiwanej straty kredytowej.
Podczas prac skupiliśmy się na skutkach
wystąpienia pandemii COVID-19 oraz na
implementacji wytycznych EBA
dotyczących stosowania definicji
niewykonania zobowiązania, tzw. default,
określonej w art. 178 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013 z 26.06.2013 roku w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych.
Oceniliśmy jakość i zweryfikowaliśmy
poprawność ujawnień dotyczących
odpisów z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w sprawozdaniu finansowym
Banku.
Wycena instrumentów finansowych
Wycena instrumentów finansowych
wymaga zastosowania przez Zarząd Banku
profesjonalnego osądu i założeń
dotyczących utraty wartości, estymacji
oczekiwanych przepływów pieniężnych
i stóp dyskontowych oraz wiarygodnego
oszacowania wartości godziwej.
Informacje na temat wyceny instrumentów
finansowych zostały szczegółowo
wykazane w nocie 18 Pochodne
Instrumenty Finansowe, w nocie 19 Papiery
wartościowe, w nocie 22 Inwestycje
w jednostki zależne oraz w nocie 23
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
sprawozdania finansowego.
Dokonaliśmy krytycznej analizy
zaprojektowania i wdrożenia procesu
wyceny instrumentów finansowych.
Poddaliśmy krytycznej analizie
zaprojektowanie i działanie procesu
inwestycyjnego w Banku, a także
przeprowadziliśmy przegląd uchwał
Zarządu Banku oraz protokołów z
Komitetu Finansowego Banku w celu
zrozumienia działalności inwestycyjnej
Banku.
Uzgodniliśmy zestawienia instrumentów
finansowych z księgami rachunkowymi
Banku.
Nasze szczegółowe procedury
obejmowały w szczególności:
weryfikację prawidłowości przyjętej
klasyfikacji dla instrumentów
finansowych w oparciu o testy
charakterystyki przepływów
pieniężnych oraz testy modeli
biznesowych, w tym oce
Mazars Audyt Sp. z o.o. 6
istnienia kontroli w procesie
klasyfikacji;
dla notowanych instrumentów
finansowych, wycenianych w
wartości godziwej przez wynik
finansowych lub przez inne
całkowite dochody, niezależną
wycenę tych instrumentów na dzień
bilansowy;
dla nienotowanych instrumentów
finansowych wycenianych do
wartości godziwej przez wynik
finansowych lub przez inne
całkowite dochody, przegląd
zastosowanych modeli wyceny, w
tym weryfikację przyjętych
parametrów i założeń;
dla instrumentów finansowych
wycenianych według
zamortyzowanego kosztu oraz
wycenianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody,
weryfikację wyceny tych
instrumentów z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej, a
także weryfikację poprawności i
kompletności utworzonych odpisów
na oczekiwane straty kredytowe dla
tych instrumentów;
Oceniliśmy jakość i zweryfikowaliśmy
poprawność ujawnień dotyczących
instrumentów finansowych
w sprawozdaniu finansowym Banku.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Banku zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Bank przepisami prawa i
statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe, Zarząd Banku jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Banku do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
Banku, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 7
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Banku.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całć
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na
podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Banku ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Banku obecnie lub w
przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i
przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Banku;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Banku;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Banku
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Banku do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Bank zaprzestanie kontynuacji działalności;
Mazars Audyt Sp. z o.o. 8
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować go o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te
sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby
racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji
dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku („Sprawozdanie z działalności")
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Grupy
Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku, zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o
rachunkowości, zostało sporządzone łącznie.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z
przepisami prawa.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności Banku spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o
rachunkowości
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania
z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest
zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy
Sprawozdanie z działalności nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub
naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie
zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia
w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
Mazars Audyt Sp. z o.o. 9
rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym. Dodatkowo zgodnie z wymogami art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 z późn. zm.) („Prawo bankowe”), naszym
obowiązkiem jest zbadanie informacji określonych w art. 111a ust. 2 Prawa bankowego
zawartych w Sprawozdaniu z działalności.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
działalności Banku:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, oraz art. 111a ust. 2
Prawa bankowego,
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Banku istotnych
zniekształceń.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych
Zarząd Banku odpowiada za zapewnienie zgodności działania Banku z regulacjami
ostrożnościowymi, w tym za prawidłowość ustalenia współczynników kapitałowych.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Bank przestrzega
obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w
szczególności czy Bank prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe przedstawione w nocie
50.
Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania
przez Bank obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten
temat.
W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego informujemy, że nie
zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Bank w okresie od dnia 1 stycznia 2021
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych
w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank
współczynników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, które mogłyby mieć istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem
sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku i jego spółek
Mazars Audyt Sp. z o.o. 10
zależnych zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku i jego spółek zależnych w
badanym okresie zostały wymienione w nocie 53 sprawozdania finansowego Banku.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Banku uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 lipca 2020 roku. Sprawozdania finansowe Banku
badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2020
roku, to jest przez dwa kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik.
Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej
na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał
sprawozdanie finansowe.
Małgorzata Pek-Kocik
Kluczowy Biegły Rewident
Nr 13070
Partner
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 roku