ImageAlt1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

GRUPY KAPITAŁOWEJ

BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

W 2020 ROKU

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności

Banku Gospodarstwa Krajowego)

15 kwietnia 2021Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.          Podsumowanie 2020 roku.. 2

1.1    Charakterystyka grupy kapitałowej BGK. 2

1.2    Najważniejsze wydarzenia w grupie kapitałowej BGK. 2

1.3    Kalendarium 2020 grupy kapitałowej BGK. 2

1.4    Rys historyczny grupy kapitałowej BGK. 2

1.5    Kluczowe wielkości finansowe Grupy Kapitałowej BGK za 2020 rok. 2

1.6    Kluczowe wielkości finansowe BGK za 2020 rok. 2

2.          Gospodarka w 2020 roku.. 2

2.1    W kraju. 2

2.2    Za granicą. 2

3.          Zmiany otoczenia legislacyjnego.. 2

4.          Działania Banku Gospodarstwa Krajowego i Grupy Kapitałowej BGK. 2

4.1    Podział działań w ramach Grupy Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego. 2

4.2    Działalność kredytowa BGK. 2

4.3    Polityka kredytowa BGK. 2

4.4    Działalność depozytowa BGK. 2

4.5    Bankowość elektroniczna. 2

4.6    Działalność BGK na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych. 2

4.7    Portfel akcji i udziałów.. 2

4.8    Projekty. 2

4.9    Działalność poręczeniowo-gwarancyjna BGK w ramach programów rządowych. 2

4.10  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami publicznymi 2

4.11  Działalność przedstawicielstw BGK za granicą. 2

4.12  Obsługa konsolidacji finansów publicznych. 2

4.13  Programy europejskie. 2

4.14  Programy społecznego budownictwa czynszowego (SBC) 2

4.15  Fundusze Przepływowe. 2

4.15.1        Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPCOV-19) 2

4.15.2        Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) 2

4.15.3        Fundusz Kolejowy (FK) 2

4.15.4        Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) 2

4.15.5        Fundusz Dopłat (FD) 2

4.15.6        Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) 2

4.15.7        Fundusz Kredytów Studenckich (FKS) 2

4.15.8        Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) 2

4.15.9        Fundusz Polskiej Nauki (FPN) 2

4.15.10      Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) 2

4.15.11      Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO) 2

4.15.12      Krajowy Fundusz Gwarancyjny (KFG) 2

4.15.13      Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) 2

4.16  Pozostałe programy i zadania zlecone. 2

4.17  Działalność podmiotów grupy kapitałowej BGK. 2

4.18  Transakcje z podmiotami powiązanymi z BGK. 2

5.          Strategia i kierunki rozwoju BGK i Grupy Kapitałowej BGK. 2

5.1    Strategia BGK i Grupy Kapitałowej BGK. 2

5.2    Kierunki rozwoju Grupy kapitałowej BGK. 2

5.3    Działania BGK dotyczące działań antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19. 2

5.3.1 Pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.. 2

5.3.2 Pakiet pomocy dla dużych firm.. 2

5.3.3 KUKE S.A. pakiet pomocy COVID-19. 2

5.3.4 Inne mechanizmy pomocy COVID-19. 2Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

6.          Sytuacja finansowa grupy kapitałowej BGK i Banku BGK. 2

6.1    Wynik finansowy grupy kapitałowej BGK. 2

6.2    Bilans grupy BGK. 2

6.3    Wynik finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego. 2

6.4    Bilans Banku Gospodarstwa Krajowego. 2

6.5    Rating BGK. 2

7.          Struktura organizacyjna Banku.. 2

8.          BGK w społeczeństwie. 2

9.          Realizacja polityki Kadrowej w BGK. 2

10.        Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań.. 2

11.        Ujawnienia wymagane prawem bankowym podlegające badaniu przez biegłego rewidenta. 2

12.        Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.. 2

13.        Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.. 2

13.1  Zasady ogólne. 2

13.2  Zadania, zakres działalności oraz organizacja BGK. 2

13.3  Skład i zasady działania organów BGK i komitetów, sposób reprezentacji oraz uprawnienia prezesa Zarządu. 2

13.4  System kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kapitałem stosowane w Banku, sporządzanie sprawozdań finansowych Banku. 2

14.        Zarządzanie i ocena ryzyka kredytowego, finansowego, operacyjnego oraz innych ryzyk. 2

14.1  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem.. 2

14.2  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji 2

14.3  Charakterystyka głównych rodzajów ryzyka kredytowego i koncentracji 2

14.4  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym.. 2

14.5  Charakterystyka głównych rodzajów ryzyka finansowego. 2

14.6  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym.. 2

14.7  Charakterystyka ryzyka operacyjnego. 2

14.8  Charakterystyka ryzyka biznesowego. 2

14.9  Inne ryzyka. 2

14.10 Mitygacja ryzyka związanego z epidemią COVID-19. 2

14.11 Adekwatność kapitałowa Banku. 2Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.    Podsumowanie 2020 roku

1.1         Charakterystyka grupy kapitałowej BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. BGK i podmioty wchodzące w skład grupy BGK są inicjatorami i uczestnikami współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

W skład grupy na dzień 31 grudnia 2020r. wchodziły podmioty zależne konsolidowane metodą pełną. Grupa kapitałowa posiada również podmioty stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności.

Struktura Grupy Kapitałowej BGK w zakresie podmiotów konsolidowanych metodą pełną

ImageAlt2

§  Bank Gospodarstwa Krajowego jedyny bank państwowy będący jednocześnie państwowym bankiem rozwoju i jednostką dominującą w grupie kapitałowej,

§  Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN szerzej opisany w rozdziale 4.17,

§  Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN szerzej opisany w rozdziale 4.17,

§  Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN  szerzej opisany w rozdziale 4.17.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

Podmioty konsolidowane przez BGK metodą praw własności

 ImageAlt3

§  Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF) szerzej opisany w rozdziale 4.17,

§  Fundusze infrastrukturalne, zarządzane na zlecenie BGK przez PFR TFI S.A., tj.:

§   Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN,

§   Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZ AN,

§   Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZ AN.

§  Fundusze poręczeniowe utworzone we współpracy z jednostkami samorządowymi,

§  Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.,

§  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Szczegółowy opis i zestawienie jednostek zależnych i stowarzyszonych znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego i podmioty grupy kapitałowej koncentrują swoje działania w kilku głównych obszarach:

§   realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych oraz poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm i projektów eksportowych. BGK oferuje systemy poręczeń i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank i podmioty grupy obsługują również programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym,

§   inicjowanie i realizowanie działań antycyklicznych, szczególnie w okresie pandemii COVID-19 służących wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw,

§   mobilizowanie kapitału dla gospodarki poprzez uczestnictwo w konsorcjach oraz strukturyzowanie transakcji na rynku krajowym i zagranicznym. Bank finansuje potrzeby kapitałowe współpracując z instytucjami rozwoju oraz mobilizując kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych,Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

§  uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki za sprawą programów aktywizujących sektory objęte stagnacją poprzez działania antycykliczne. Bank finansuje projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki rynkowej i wysokim poziomie ryzyka oraz wspiera jej rozwój w obszarach, w których rynek nie działa efektywnie. Bank współpracuje z innymi instytucjami finansowymi na partnerskich zasadach, uzupełniając ich ofertę,

§  konsolidacja finansów publicznych oraz zarządzanie programami europejskimi i dystrybucją środków unijnych w skali regionalnej i krajowej.

Bank poszerza swoją ofertę w zakresie finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego inwestując w fundusze, które wspierają rozwój przedsiębiorczości polskich przedsiębiorstw i rozwój infrastruktury.

Działania Grupy BGK mają szeroki kontekst rozwojowy. Realizacja działań w jednym obszarze, takim jak na przykład finansowanie reindustrializacji, ma pozytywny wpływ na pozostałe sfery, tj. na rozwój rynku pracy, zmniejszenie stopy bezrobocia, czy zwiększenie przychodów budżetowych Państwa. Projekty infrastrukturalne realizowane przez Grupę BGK mają pozytywny wpływ na poprawę jakości i dostępności usług dla ludności, stan środowiska czy gospodarkę.

Działania Grupy Kapitałowej BGK prowadzone są w sposób odpowiedzialny i zrównoważony przy zachowaniu racjonalnego poziomu apetytu na ryzyko. Planowane do realizacji projekty oceniane są pod kątem ryzyka oraz ich wpływu na zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. W 2020 roku płynność BGK była na bezpiecznym poziomie, a poziom adekwatności kapitałowej jest monitorowany za pomocą wskaźników wyznaczonych zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz rozporządzeniem CRR (Capital Requirements Regulation).

Finansowanie mieszkalnictwa

Ważnym elementem działania Banku i Grupy BGK jest realizacja działań w zakresie współtworzenia i realizacji programów wspierających rozwój mieszkalnictwa, w tym finansowanie dłużne podmiotów sektora społecznego budownictwa czynszowego (SBC), finansowanie bezzwrotne budownictwa na wynajem, w szczególności gminnego, jak również wsparcie termomodernizacji i remontów budynków mieszkalnych. Ponadto BGK finansuje kapitałowo Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN oraz Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN.

Wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej

Bank i Grupa Kapitałowa BGK są aktywne w zakresie działań proeksportowych. Bank jest akcjonariuszem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.). Obok zaangażowania kapitałowego BGK jest głównym partnerem KUKE S.A. w realizacji programu rządowego wspierania eksportu, w ramach którego udziela kredytów eksportowych ubezpieczanych przez KUKE S.A. Ponadto BGK finansuje również projekty eksportowe, w części realizowane na ryzyko własne, z uzupełniającym zabezpieczeniem KUKE S.A.

Kolejnym podmiotem w ramach Grupy BGK, który aktywnie wspierał kapitałowo ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zarządzany przez PFR TFI S.A. Fundusz oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem. Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne, ale też dystrybucyjne i usługowe.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, na koniec 2020 roku posiada 10 aktywnych umów inwestycyjnych realizowanych z polskimi partnerami w formie zaangażowania kapitałowego i dłużnego. BGK jest wyłącznym uczestnikiem tego funduszu inwestycyjnego.

Ponadto Bank prowadzi także działania obsługowe w ramach dopłat do kredytów eksportowych „Program DOKE” (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych). Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Zasady funkcjonowania Programu opierają się na Porozumieniu OECD w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.2         Najważniejsze wydarzenia w grupie kapitałowej BGK

COVID-19 - Pakiet działań pomocowych

W 2020 roku Grupa Kapitałowa BGK przygotowała szereg rozwiązań dla przedsiębiorstw w związku z pandemią COVID-19, we współpracy z ustawodawcą, Komisją Europejską, nadzorem bankowym oraz bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w celu jak najszybszego i najszerszego wdrożenia pakietu pomocowego.

Rola BGK, jako banku wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań, w 2020 roku przybrała szczególne znaczenie. BGK skutecznie wypełniał i uzupełniał lukę rynkową, a także podejmował działania antycykliczne i aktywizujące sektory objęte stagnacją. W dobie globalnej pandemii BGK skutecznie realizował wsparcie polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie działań w ramach Tarczy Antykryzysowej, bądź uzupełniając działania rządu w tym zakresie. Grupa wprowadziła dla bezpieczeństwa klientów i swoich pracowników elektroniczny obieg dokumentów.

W 2020 roku, w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz działań uzupełniających, Bank udzielił pomocy na kwotę ponad 54 mld zł wartości finansowania dla ponad 60 tysięcy przedsiębiorców. W ramach Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 wyemitowano obligacje na łączną kwotę 100,8 mld zł.

Pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm (szerzej opisane w rozdziale 5.3 sprawozdania):

Systemy gwarancji

Wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych

 

 

 

 

n

Gwarancja de minimis

n

Gwarancja COSME

n

Kredyt na innowacje

n

Pożyczka płynnościowa dla

n

Gwarancja Biznesmax

n

Gwarancja spłaty limitu

technologiczne

MŚP z POIR

z dotacją

faktoringowego

n

Pożyczka szerokopasmowa

n

Pożyczki unijne z RPO

n

Gwarancja płynnościowa

n

Gwarancja Kreatywna Europa

n

Pożyczki na rozwój podmiotów ekonomii społecznej

 

n

Gwarancja dla sektora rolnego

 

 

 

 

 

System dopłat

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych

 

 

 

 

n

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z Funduszu

n

Pożyczka na rozwój turystyki

Dopłat do Oprocentowania

 

n

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

 

 

 

 

n

Pożyczki z Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Pakiet pomocy dla dużych przedsiębiorstw (szerzej opisane w rozdziale 5.3 sprawozdania):

Gwarancja płynnościowa

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

 

 

 

 

n

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie

n

Gwarancje spłaty limitu faktoringowego na zapewnienie

 płynności finansowej

płynności finansowej

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z Funduszu Dopłat do Oprocentowania

 

 

n

Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne

Bank razem z ustawodawcą utworzył w ramach pakietu pomocy dodatkowo nowe fundusze przepływowe (szerzej opisane w rozdziale 4.15 sprawozdania):

Nowe fundusze przepływowe

 

 

n

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

n

Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP)

n

Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO)

n

Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ)Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

KUKE S.A. w ramach programu pomocowego wdrożyło do oferty gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP Ex i GAP Ex+ oraz rozszerzyło również do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym (szerzej opisane w rozdziale 5.3 sprawozdania).

Fundusz Trójmorza

W 2019 roku z inicjatywy BGK został założony Fundusz Trójmorza (wł. Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF) jako międzynarodowy fundusz inwestycyjny, który wspiera realizację komercyjnych projektów infrastrukturalnych istotnie przyczyniających się do rozwoju krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Głównym celem, tego wehikułu finansowego jest wyrównywanie różnic w rozwoju infrastrukturalnym pomiędzy zachodnią, a wschodnią Unią Europejską poprzez finansowanie połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych w osi północ-południe w krajach regionu Trójmorza.

Na koniec 2020 roku akcjonariuszami podmiotu były podmioty reprezentujące Polskę, Rumunię, Węgry, Estonię, Łotwę, Słowenię oraz Bułgarię, a w styczniu 2021 roku do tego grona dołączyły kolejne instytucje z Chorwacji i Litwy.

Zakłada się, że docelowa wielkość funduszu wyniesie od 3 do 5 mld EUR. Fundusz jest otwarty również dla międzynarodowych instytucji finansowych jaki prywatnych inwestorów.

Fundusz uzyskał pełną zdolność operacyjną w lutym 2020 roku. Zarządzanie nim powierzono niezależnym podmiotom: (i) Fuchs Asset Management – licencjonowany zarządzający funduszem oraz (ii) Amber Infrastructure – podmiot odpowiedzialny za proces inwestycyjny i zarządzanie portfolio. Fundusz działa pod prawem luksemburskim. W jego portfelu na koniec 2020 roku znajdowały się 2 inwestycje.

Pillar Assessment Komisji Europejskiej

W dniu 2 grudnia 2020r. Dyrekcja Generalna KE ds. Ekonomiczno-Finansowych oficjalnie potwierdziła przejście przez BGK procedury akredytacji. Bank został pomyślnie zaudytowany w ramach wszystkich 9 filarów podlegających ocenie. Dzięki temu BGK może być traktowany przez KE jako potencjalny partner wdrażający programy, które umożliwiają dostęp do środków unijnych i gwarancji budżetowej na podstawie zarządzania bezpośredniego (tj. np. dostęp do programu gwarancyjnego InvestEU, gwarancji EFSD+ z programu NDICI czy mechanizmu blendingowego CEF). Szerzej o tym w rozdziale 4.10 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami publicznymi.

Dokapitalizowanie BGK

BGK, aby móc aktywnie wspomagać przedsiębiorców dotkniętych pandemią COVID-19 został dokapitalizowany kwotą 5 mld zł w formie przekazania obligacji Skarbu Państwa. Podwyższenie funduszy własnych BGK spowodowało wzmocnienie siły finansowej BGK i pozwoliło uzyskać oczekiwaną dźwignię finansową dającą możliwość przeciwdziałania i mitygowania skutków pandemii COVID-19. W rezultacie wzrost funduszy własnych przełożył się na zwiększenie wartości finansowań, udzielanych w ramach działalności bankowej BGK oraz wydatnie zwiększył możliwości wygenerowania, w długim terminie, zaangażowania o charakterze kredytowym oraz zwiększenia wskaźnika koncentracji dla pojedynczych ekspozycji i grup klientów powiązanych. Środki z dokapitalizowania są przeznaczane na zwiększenie podaży kredytów, w tym na zwiększenie finansowania inwestycji. Oferta finansowania przez Bank dotyczy wszystkich klientów i oparta jest o rynkowe warunki cenowe a jej dostępność nie jest ograniczona do określonych branż, wybranych sektorów czy też regionów geograficznych. Oferta BGK kierowana jest do wszystkich podmiotów działających na rynku, które mają potrzebę pozyskania finansowania od BGK bądź łącznie od BGK i banków komercyjnych w ramach finansowania konsorcjalnego.

BGK, aby wzmocnić siłę funduszy własnych, przeznaczył w całości zysk netto za 2019 rok na zwiększenie kapitałów własnych.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

Dokapitalizowanie KUKE S.A.

Z uwagi na sytuację związaną z wpływem COVID-19 na gospodarkę, w tym komercyjne zakłady ubezpieczeń, w dniu 10 kwietnia 2020r. walne zgromadzenie KUKE S.A. podjęło decyzję o dokapitalizowaniu spółki. W dniu 22 kwietnia 2020r., Bank za kwotę 50 mln zł objął 252 360 sztuk nowych akcji KUKE S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda w drodze subskrypcji prywatnej.

Przedstawicielstwa Banku Gospodarstwa Krajowego za granicą

Celem przedstawicielstw BGK za granicą jest przede wszystkim promocja Banku i Polski, monitorowanie procesu międzynarodowej legislacji i aktywny udział w procesie tworzenia i zmian aktów prawnych, jak również wspieranie eksportu i ekspansji polskich przedsiębiorstw. Przedstawicielstwa mają wzmocnić ekspansję zagraniczną oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych w wyniku prowadzenia działań komunikacyjno-promocyjnych BGK poza granicami kraju. Ich zadaniem jest też budowanie i pogłębianie relacji z centrami finansowymi i instytucjami, które mają największy wpływ na tworzenie regulacji oddziałujących na światową gospodarkę i międzynarodowy system bankowy.

W 2018 roku BGK otworzył swoje pierwsze przedstawicielstwo w Brukseli, w 2019 roku we Frankfurcie n. Menem oraz uruchomił przedstawicielstwo w Londynie, a w 2020 roku w Amsterdamie. Bank planuje uruchomienie kolejnych przedstawicielstw w USA i Singapurze.

Zmiany w zakresie wspierania mieszkalnictwa

W 2020 roku zostały opracowane kolejne zmiany przepisów mające na celu zwiększenie popytu na mieszkania na wynajem oraz ułatwienie dostępu do tych mieszkań. Wdrożenie tych zmian w dużej mierze przypada na 2021 rok. W programie SBC wydłużono jesienną edycję naboru wniosków do 3 miesięcy, tj. od 1 lipca do 30 września, w miejsce wrześniowego naboru wniosków. Ważnym krokiem w rozwoju społecznego budownictwa czynszowego były prace nad tzw. pakietem mieszkaniowym, czyli kompleksową nowelizacją ustaw wspierających mieszkalnictwo. Efektem prac jest ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020r. oraz ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości z dnia 16 grudnia 2020r. tzw. „lokal za grunt”. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymogła na sektorze bankowym oraz innych branżach gospodarki zmianę sposobu pracy ze stacjonarnego na zdalny. Duży nacisk położono na dostosowanie warunków funkcjonowania programów wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego do obecnej sytuacji epidemicznej, np. cyfryzację procesów budowlanego oraz kredytowego. Ponadto w marcu 2020 roku wprowadzono procedurę awaryjną „Tryb procedowania wniosków o zmianę płatności rat kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego” jako narzędzie pomocowe dla Klientów sektora bankowego. Zmiany w przepisach i procedurach miały na celu wprowadzenie możliwości składania dokumentacji w postaci elektronicznej, a także prowadzenia spotkań, konferencji przy wykorzystaniu narzędzi do pracy zdalnej. Powołano nowy Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) zasilany środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz umożliwiono Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) tworzenie nowych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) lub przystępowanie do już istniejących SIM/TBS poprzez wniesienie do tych podmiotów gruntów lub kapitału.