ImageAlt5

Sprawozdanie finansowe

Banku Gospodarstwa Krajowego

sporządzone zgodnie z MSSF

za rok obrotowy od dnia

1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego

sporządzone zgodnie z MSSF za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

(w tys. zł)

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania finansowego

Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do sprawozdania finansowego BGK za 2020 rok.

 

w tys. zł

w tys. EUR

Za okres

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Za okres

od 01.01.2019 do 31.12.2019

Za okres

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Za okres

od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wynik z tytułu odsetek

944 163

945 730

211 024

219 847

Wynik z tytułu prowizji i opłat

248 311

219 116

55 498

50 936

Wynik z działalności operacyjnej

369 922

578 598

82 679

134 503

Zysk brutto

369 922

578 598

82 679

134 503

Zysk netto

315 655

511 185

70 550

118 832

Dochody całkowite netto

262 957

412 984

58 772

96 004

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

11 384 471

4 183 733

2 544 471

972 563

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-997 017

18 518

-222 837

4 305

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-2 510 316

1 192 132

-561 065

277 127

Przepływy pieniężne netto

7 877 138

5 394 383

1 760 569

1 253 995

 

w tys. zł

w tys. EUR

Stan na

31.12.2020

Stan na

31.12.2019

Stan na

31.12.2020

Stan na

31.12.2019

Suma bilansowa

160 301 224

100 604 250

34 736 332

23 624 340

Kapitał własny ogółem

23 874 020

18 675 206

5 173 360

4 385 395

Współczynnik wypłacalności

(łączny współczynnik kapitałowy)

bez funduszy przepływowych

33,06%

28,71%

33,06%

28,71%

Współczynnik wypłacalności

(łączny współczynnik kapitałowy)

z funduszami przepływowymi

33,04%

27,54%

33,04%

27,54%

Fundusze podstawowe (Tier 1)

23 452 543

17 869 910

5 082 028

4 196 292

Fundusze uzupełniające (Tier 2)

0

0

0

0

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:

31.12.2020

31.12.2019

§ pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu średniego NBP obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

4,4742

4,3018

§ pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej według kursu średniego NBP na ostatni dzień okresu

4,6148

4,2585

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AA

A

Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego

sporządzone zgodnie z MSSF za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

(w tys. zł)

Spis treści

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania finansowego.. 2

Rachunek zysków i strat. 2

Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 2

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 2

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 2

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.. 2

Noty dotyczące sprawozdania finansowego.. 2

1.   Ogólne informacje. 2

2.   Polityka rachunkowości 2

3.   Informacje dotyczące segmentów działalności 2

Noty do rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów... 2

4.   Przychody i koszty z tytułu odsetek. 2

5.   Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 2

6.   Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji 2

7.   Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych. 2

8.   Wynik z tytułu modyfikacji 2

9.   Pozostałe przychody i koszty operacyjne. 2

10. Ogólne koszty administracyjne. 2

11. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw.. 2

12. Podatek dochodowy. 2

13. Zysk netto przypadający na jedną akcję. 2

14. Wpłaty do budżetu państwa. 2

Noty do sprawozdania z sytuacji finansowej 2

15. Kasa, środki w Banku Centralnym.. 2

16. Należności od banków.. 2

17. Pochodne instrumenty finansowe. 2

18. Papiery wartościowe. 2

19. Należności i zobowiązania z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu. 2

20. Kredyty i pożyczki udzielone klientom.. 2

21. Inwestycje w jednostki zależne. 2

22. Inwestycje w jednostki stowarzyszone. 2

23. Wartości niematerialne. 2

24. Rzeczowe aktywa trwałe. 2

25. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania. 2

26. Nieruchomości inwestycyjne. 2

27. Inne aktywa. 2

28. Zobowiązania wobec banków.. 2

29. Zobowiązania wobec klientów.. 2

30. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. 2

31. Zobowiązania z tytułu leasingu. 2

32. Pozostałe zobowiązania. 2

33. Rezerwy. 2

34. Kapitały. 2

Pozostałe noty. 2

35. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania udzielone i otrzymane. 2

36. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych. 2

37. Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi 2

38. Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo i osobowo. 2

39. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego. 2

40. Zasady ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. 2

41. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych. 2

42. Działalność powiernicza. 2

Cele i zasady zarządzania ryzykiem... 2

43. Zarządzanie ryzykiem.. 2

44. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.. 2

45. Zarządzanie ryzykiem płynności 2

46. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.. 2

47. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym.. 2

48. Inne rodzaje ryzyka. 2

49. Adekwatność kapitałowa. 2

50. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 2

51. Proponowany podział zysku. 2

52. Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań. 2

53. Wpływ Pandemii COVID-19 na działalność Banku. 2

54. Istotne zdarzenia następujące po dniu bilansowym.. 2

Sprawozdania funduszy  utworzonych na mocy odrębnych ustaw  za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. 2

A

Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego

sporządzone zgodnie z MSSF za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r.

(w tys. zł)

Rachunek zysków i strat

 Działalność kontynuowana

Nota

2020

2019

Przychody z tytułu odsetek

4

1 501 974

2 208 237

Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej

1 375 826

2 030 899

Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

126 148

177 338

Koszty z tytułu odsetek

4

-557 811

-1 262 507

Wynik z tytułu odsetek

 

944 163

945 730

Przychody z tytułu prowizji i opłat

5

260 876

231 998

Koszty z tytułu prowizji i opłat

 5

-12 565

-12 882

Wynik z tytułu prowizji i opłat

 

248 311

219 116

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji

6

130 374

120 085

Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych

7

141 652

111 948

Wynik z tytułu modyfikacji

8

3 522

-9 171

Pozostałe przychody operacyjne

9

36 906

97 297

Pozostałe koszty operacyjne

9

-91 344

-26 716

Ogólne koszty administracyjne

10

-522 050

-475 886

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw

11

-376 350

-228 435

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone

11.1

-145 262

-175 370

Wynik z działalności operacyjnej

 

369 922

578 598

Zysk brutto

 

369 922

578 598

Podatek dochodowy

12

-54 267

-67 413

Zysk netto

 

315 655

511 185

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

 

Nota

2020

2019

Zysk netto

 

315 655

511 185

Inne dochody całkowite

 

-52 698

-98 201

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat

 

76 272

8 431

Aktualizacja wartości aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody brutto

 

94 171

10 425

Podatek odroczony z tytułu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody

12

-17 899

-1 994

Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat

 

-128 970

-106 632

Aktualizacja wartości oraz wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, brutto

 

-156 943

-128 516

Podatek odroczony z tytułu aktualizacji instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody brutto

12

30 158

24 384

Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne brutto

 

-1 476

-67

Podatek odroczony z tytułu rzeczowych aktywów trwałych

i nieruchomości inwestycyjnych

12

280

13

Zyski i straty z wyceny programów określonych świadczeń brutto

 

-1 221

-3 020

Podatek odroczony z tytułu wyceny programów określonych świadczeń

12

232

574

Dochody całkowite netto, razem

 

262 957

412 984

Dane za 2019 rok zostały przekształcone. Zmiany zasad prezentacji danych finansowych (dane porównywalne) zostały przedstawione w nocie 1.2

A

A

A

A

Noty do sprawozdania finansowego przedstawione na kolejnych stronach stanowią jego integralną część.