Powrót

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane z programów rządowych - tryb indywidualny

O produkcie

Z oferty rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK" skorzystać mogą podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne.

Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Przedsiębiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w szczególności na:

 • realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej,
 • projekty infrastrukturalne,
 • projekty związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

Poręczenie/gwarancja pozwala na częściowe zabezpieczenie kredytu Kredytobiorcom, którzy nie mają wystarczającego majątku lub nie chcą go wykorzystywać.

 

Poręczeniem lub gwarancją nie mogą być objęte kredyty udzielone przez BGK.

Podstawowe informacje o produkcie

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń/gwarancji o następujących parametrach

 • Poręczenia/gwarancje są udzielane maksymalnie do 80 proc. kwoty kredytu,
 • minimalna kwota gwarancji lub poręczenia nie może być niższa lub równa 3 500 000 zł, a maksymalna wysokość gwarancji lub poręczenia nie może być wyższa od równowartości w złotych 10 000 000 euro*,
 • Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w walucie obcej są udzielane w złotych,
 • Poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu,
 • Poręczenia/gwarancje obowiązują od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące.

** równowartość w złotych przeliczona wg kursu średniego waluty ogłoszonego w danym roku budżetowym przez NBP w Tabeli nr 1 kursów średnich. W 2021 roku dla jednostkowego poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest to kwota nie wyższa niż 45 485 000 zł.

Szczegóły oferty

Opłaty prowizyjne

Z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu BGK pobiera opłatę prowizyjną wpłacaną z góry za okresy roczne.

Opłata naliczona zostaje od kwoty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu aktualnej na początek roku poręczenia/gwarancji, za który należna jest opłata. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek kredytu odnawialnego, dla którego opłata prowizyjna naliczana jest od kwoty poręczenia/gwarancji limitu kredytu.

Jeżeli okres obowiązywania poręczenia lub gwarancji dla wyliczenia opłaty prowizyjnej jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania poręczenia/gwarancji w wysokości 1/12 opłaty rocznej od kwoty gwarancji na początek danego roku.

Stawki za okres roczny poręczenia/gwarancji spłaty kredytu kształtują się następująco:

 • w przypadku wnioskodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą** stawka poręczenia/gwarancji wynosi 3,8%.
 • dla większych podmiotów gospodarczych stawki ustalane są indywidualnie (w zależności od klasy ryzyka) i wynoszą odpowiednio:
  • dla poręczeń - od 0,95% do 3,80%,
  • dla gwarancji – od 1,15% do 4,00%

** Określonym zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji BGK pobiera prowizję w wysokości 1.000 zł zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej za pierwszy rok udzielenia zabezpieczenia.

Formy zabezpieczeń

Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia/gwarancji spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu".

BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.

Warunki współpracy

Procedura udzielania poręczeń/gwarancji

Wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji klient składa w banku kredytującym, współpracującym jednocześnie z BGK w ramach programu poręczeń i gwarancji. Wniosek o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu można składać w następujących bankach:

1. Alior Bank S.A.

2. Bank Ochrony Środowiska S.A.

3. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

4. PKO Bank Polski S.A.

5. SGB-Bank S.A.

Promesa poręczenia/gwarancji spłaty kredytu

Bank Gospodarstwa Kredytowego może wydać promesę udzielenia poręczenia/gwarancji spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Promesa wydawana jest na okres do 3 miesięcy.

BGK pobiera opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o wydanie promesy poręczenia/gwarancji zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK.

Klient, który uzyska w BGK promesę,  może starać się o kredyt w jednym z banków, które podpisały z BGK umowę o współpracy.

Formularz

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny