Informacja o projekcie

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadza do swojej oferty gwarancje spłaty limitów faktoringowych przeznaczonych dla przedsiębiorców należących do kategorii MŚP oraz będących dużym przedsiębiorcą.

Gwarancje będą udzielane ze środków Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) do łącznej wartości 11,5 mld zł.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską w oparciu o „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Ze środków tego Funduszu jest już udzielana gwarancja spłaty kredytu – więcej można przeczytać tutaj

Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. za pośrednictwem faktorów, czyli banków lub firm faktoringowych przyznających limity faktoringowe.

Celem stworzenia nowego instrumentu gwarancyjnego jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, w tym umożliwienie kontynuowania umów o limity faktoringowe udzielane przez faktora.

Dla kogo?
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co?
Zapewnienie płynności finansowej firm

Gwarancją może być objęty limit faktoringowy przyznany Faktorantowi, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Faktora.

Możliwość obejmowania gwarancją BGK limitów faktoringowych jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość (MŚP i duże przedsiębiorstwa).

Faktor w formie limitu faktoringowego objętego gwarancją może finansować wierzytelności lub zobowiązania Faktoranta o terminie wymagalności nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, zaistniałe po 1 marca 2020 r., mające charakter pieniężny, które są:

 • niewymagalne,
 • nieprzeterminowane,
 • bezsporne (na moment udzielenia finansowania tj. przedstawienia faktury do finansowania) według najlepszej wiedzy Faktora,
 • nie są obciążone prawami osób trzecich, a ich istnienie jest udokumentowane, zgodnie z postanowieniami umowy faktoringowej.
Parametry produktu:
Zakres gwarancjido 80 %
Okres gwarancjido 24 miesięcy
Maksymalna kwota gwarancji200 mln zł
Maksymalna kwota limitu faktoringowego250 mln zł*
Zabezpieczenie gwarancjiweksel in blanco
Termin udzielaniado 31 grudnia 2020 r.


* W przypadku limitu faktoringowego udzielonego w walucie obcej kwota jednostkowej gwarancji wyrażona jest w złotych, przy czym kwota takiej gwarancji ustalana jest na podstawie kwoty limitu faktoringowego w walucie obcej, objętej gwarancją, przeliczonej na złote.

Stawki prowizyjne za udzielenie gwarancji:
Okres limitu faktoringowegoPrzedsiębiorca będący MŚPDuży przedsiębiorca
Do 1 roku0,25%0,50%
Powyżej 1 roku do 2 lat0,55%1,15%


Opłata prowizyjna pobierana jest z góry.

Pomoc publiczna w gwarancji

Udzielenie gwarancji jest równoznaczne z udzieleniem przedsiębiorcy pomocy publicznej z datą udzielenia tej gwarancji, a w przypadku gdy limit faktoringowy objęty gwarancją został przyznany w okresie od 1 marca 2020 r., ale przed datą zawarcia przez Faktora umowy z BGK, datą udzielenia pomocy jest data przyznania limitu faktoringowego.

Beneficjenci gwarancji – warunki szczególne dla otrzymania gwarancji

Przedsiębiorcy - faktoranci, którzy m.in.:

 • nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • nie mają zobowiązań przeterminowanych ZUS/KRUS, US, a także u Faktora, w kwocie przekraczającej 3 000 zł, powyżej 30 dni lub nie mieli takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.

Lista faktorów, którzy podpisali z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji spłaty limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Lista jest na bieżąco aktualizowana*.

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Millennium S.A.
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 4. Bank Pekao S.A.
 5. Bibby Financial Services Sp. z o.o.
 6. BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 7. DNB Bank Polska S.A.
 8. ING Commercial Finance Polska S.A
 9. KUKE Finance S.A.
 10. mFaktoring S.A.
 11. Pekao Faktoring Sp. z o.o
 12. PKO Faktoring S.A.
 13. PragmaGo S.A.
 14. Santander Factoring sp. z o.o.

Faktorzy zainteresowani współpracą z BGK w zakresie zabezpieczania gwarancjami BGK limitów faktoringowych proszeni są o kontakt z Departamentem Gwarancji i Poręczeń telefonicznie: +48 22 475 91 91, lub poprzez e-mail: sekretariatDGP@bgk.pl.

Kontakt
 • Infolinia:
  22 475 8888; 801 598 888 (pn.-pt. w  godz. 7:30-17:30)

 • E-mail: bgk@bgk.pl