Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

W zależności od rodzaju gwarancji m.in. na zabezpieczenie płatności w umowach, terminowej zapłaty, zapłaty należności z tytułu umowy najmu i innych rodzajów transakcji

Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji, na podstawie złożonego przez niego żądania, wskazanej kwoty, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

O produkcie

Gwarancje wystawione przez BGK to:

 • zobowiązania banku dostępne w PLN, EUR, USD lub innych walutach obcych
 • zabezpieczenie udostępniane w formie jednorazowej transakcji lub linii,
 • pewne i wygodne zabezpieczenie wykonania przez kontrahenta zobowiązań umownych.

BGK może na zlecenie polskiej spółki, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji. Dostępne są m.in. gwarancje wadialne, zwrotu zaliczki, dobrego/należytego wykonania kontraktu, rękojmi, zapłaty. Gwarancje są dostępne zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Z uwagi na rating BGK (równy ratingowi Polski) gwarancje bankowe wystawiane przez BGK są honorowane przez wiele podmiotów na całym świecie.

BGK może także wystawiać regwarancje pod gwarancje wystawiane przez banki zagraniczne, jeżeli takie są wymogi kontraktowe.

Trzy często spotykane rodzaje gwarancji

Gwarancja wadialna

W niektórych postępowaniach przetargowych, aby wziąć udział w przetargu należy przedstawić gwarancję wadialną. Jest to odpowiednik tradycyjnego wadium wnoszonego w formie środków pieniężnych. Bank wystawiając gwarancję zobowiązuje się wypłacić kwotę określoną w wadium w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z zobowiązań znajdujących się w sygnowanej umowie przetargowej.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Aby uzyskać kontrakt (umowę), wymagane może być przedstawienie gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Jest ona przeznaczona dla podmiotów świadczących każdego rodzaju usługi (m.in. roboty budowlane). Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu realizującego umowę. Beneficjentem gwarancji, tj. podmiotem uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie robót lub świadczenie usług.

Gwarancja zwrotu zaliczki z kontraktu

Aby otrzymać zaliczkę, wymagane może być przedstawienie gwarancji jej zwrotu. Stanowi ona zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub jej części w przypadku jej nieprawidłowego rozliczenia przez wykonawcę kontraktu.

Przykładowe rodzaje gwarancji rozmieszczone w podziale czasowym:

Regwarancja

Za regwarancję uznaje się gwarancję banku, która zabezpiecza roszczenia innego banku.Beneficjentem regwarancji jest bank, który wystawił gwarancję bezpośrednio przedsiębiorcy.

Przyczyny stosowania regwarancji:

 • brak akceptacji przez beneficjenta gwarancji banku zagranicznego
 • obowiązek dostarczenia (np. w przetargu) gwarancji banku lokalnego
 • wymóg poddania gwarancji prawu lokalnemu

Zobacz animację pt. "Regwarancje bankowe"!

Jak korzystać?

Możliwość wystawienia pojedynczej gwarancji przez BGK lub uzyskania limitu gwarancyjnego zależy od przejścia przez przedsiębiorcę procesu kredytowego i ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.

Aby otrzymać informację na temat możliwości wystawienia przez BGK gwarancji, skontaktuj się z najbliższym regionem, Departamentem Klientów Strategicznych lub Departamentem Dużych Przedsiębiorstw  i przekaż:

 • dane finansowe
 • propozycję zabezpieczenia
 • dokument, z którego wynika konieczność wystawienia gwarancji (np. umowa, kontrakt, zamówienie, dokumentacja przetargowa)

Po pozytywnej weryfikacji, możesz złożyć w BGK zlecenie udzielenia gwarancji, na podstawie którego BGK wystawi odpowiedni dokument.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy z gwarancji bankowej może skorzystać każdy przedsiębiorca?
Co do zasady z gwarancji bankowej może skorzystać każdy podmiot wykazujący się zdolnością kredytową. Przed wystawieniem gwarancji bank przeprowadza pełen proces kredytowy i wymaga ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. 

2. Jaka jest różnica pomiędzy gwarancją bankową a regwarancją?
Regwarancja to gwarancja udzielana bankowi przez inny po to, aby mógł on wystawić gwarancję beneficjentowi (np. na prawie lokalnym). W strukturze regwarancji występują więc dwa banki. Jeden wystawia na podstawie zlecenia regwarancję do drugiego banku, a drugi bank wystawia na jej podstawie gwarancję beneficjentowi. W przypadku struktury bezpośredniej zlecający składa zlecenie w jednym banku i to ten sam bank wydaje gwarancję bezpośrednio beneficjentowi.

3. Czy jest jakiś limit kwotowy gwarancji? Jaka jest maksymalna kwota gwarancji?
Gwarancja nie ma ograniczenia kwotowego. Wysokość gwarancji udzielonej przez BGK zależy od zdolności kredytowej klienta oraz od potrzeby biznesowej.

4. Czy mogę złożyć zlecenie udzielenia przez BGK więcej niż jednej gwarancji?
Tak, nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o liczbę zleceń, które klient może złożyć jednorazowo. W przypadku potrzeby wystawienia kilku gwarancji w niedługim czasie, zachęcamy do skorzystania z linii na gwarancje.

Gwarancja obca

BGK oferuje również kompleksową obsługę gwarancji obcych wystawionych na rzecz Partnera BGK jako beneficjenta gwarancji przez inne banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe (gwarant).

W szczególności BGK oferuje obsługę żądania zapłaty z gwarancji, związaną z potwierdzeniem podpisów i reprezentacji osób podpisujących w Państwa imieniu żądania zapłaty oraz z przesłaniem żądania zapłaty do gwaranta, z zastrzeżeniem, że stosowne dokumenty BGK otrzyma:

 • na 3 dni robocze przed upływem terminu ważności gwarancji - w przypadku gwarancji udzielonych przez gwarantów krajowych;
 • na 10 dni roboczych przed upływem terminu ważności gwarancji – w przypadku gwarancji udzielonych przez gwarantów zagranicznych.

W przypadku krótszych terminów niż wymienione powyżej, możliwość obsługi żądania zapłaty z gwarancji analizowana jest indywidualnie przez BGK (w tym BGK może odmówić przyjęcia do wykonania usługi obsługi żądania zapłaty).

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu: [email protected]

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą gwarancji, wypełnij poniższy wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.