Dla kogo?

Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

O produkcie

Na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem:

 • banków (rynek nieregulowany)
 • Giełdy Papierów Wartościowych (rynek regulowany)
 • bezpośrednio pomiędzy podmiotami (rynek nieregulowany)

Termin emisji: Obligacje skarbowe mają termin emisji od 1 roku do 30 lat.

Oprocentowanie: W zależności od rodzaju obligacje oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej, a także mogą mieć charakter dyskontowy (zerokuponowe).

Warto wiedzieć! Minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 50 000 PLN. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN.

Warunki transakcji ustalamy każdorazowo w trakcie negocjacji telefonicznych z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania transakcji z klientem.

Obligacje skarbowe - ryzyka

 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji
 • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji
 • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

Obligacje skarbowe – korzyści

 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny, którego emitentem jest Skarb Państwa)
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank)
 • możliwość realizacji transakcji typu BSB

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN.

Warunki zawarcia transakcji

 • posiadanie rachunku depozytowego obligacji skarbowych,
 • podpisanie umowy ramowej w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
 • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
 • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]