O produkcie

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku obligacje niepubliczne emitowane przez JST oraz podmioty komercyjne podlegają obowiązkowej rejestracji w KDPW, której dokonuje Agent Emisji.

Zgodnie z zapisami art. 7a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent zawiera umowę o  wykonywanie funkcji Agenta Emisji z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym.

BGK na podstawie ustawy, od 1 lipca 2019 r. pełni nowe funkcje:

  • Agenta Emisji – rejestracja emisji w KDPW,
  • Agenta Płatniczy – rejestracja zdarzeń i obsługa płatności (odsetki, wykupy),
  • Sponsora Emisji – prowadzenie ewidencji obligacji i osób uprawnionych.

Pełnione funkcje obejmują:

  • zawieranie umów Agenta Emisji oraz Agenta Płatniczego,
  • przeprowadzenie weryfikacji formalnej spełnienia warunków ustawowych do rejestracji emisji obligacji,
  • rejestrację emisji w KDPW,
  • rozliczenie emisji z Emitentem,
  • rejestrację i obsługę należnych i zapłaconych odsetek,
  • obsługę wykupu obligacji oraz inne operacje związane z obligacjami,
  • prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji.