Powrót

Jessica2 - efektywność energetyczna

Uprzejmie informujemy, iż pula środków dostępnych na sfinansowanie przedsięwzięć z zakresu modernizacji budynków mieszkalnych jest na wyczerpaniu. Wnioski składane przez Inwestorów będą rozpatrywane w przypadku pojawienia się oszczędności, zwrotów lub dodatkowych środków. 

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA2 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 w ramach

WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2014-2020 (WRPO 2014+)

 

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy dla Poddziałania 3.2.2  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w Wielkopolsce, w tym:

 • pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym;
 • pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Projektów określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/jessica2/termomodernizacja.

Łączna kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej  wynosi ok. 145,7 mln zł, w tym:

 • ok. 110,6 mln zł pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym;
 • ok. 35,1 mln zł pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej.

 Wnioski przyjmowane będą co najmniej do wyczerpania ww. kwot.

Wnioski o udzielenie pożyczek, sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/jessica2/termomodernizacja, należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Wielkopolski
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

tel. 61 885 31 00
fax 61 852 82 20

e-mail: poznan@bgk.pl

Wnioski można składać od dnia 14 kwietnia 2017 r. 
 

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94
jessica2@bgk.pl

Przeznaczenie pożyczki

Typ pożyczkobiorcy

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • uczestnicy PPP realizujący Projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE,
 • podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą ( na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej: Budynku użyteczności publicznej lub Budynku zamieszkania zbiorowego, w którym jest prowadzona działalność),
 • szkoły wyższe.

Typy projektów

Finansowaniu w formie pożyczki podlega kompleksowa modernizacja energetyczna budynków związana, m.in. z:

 • ociepleniem budynku,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • systemami monitorowania i zarządzania energią,
 • finansowaniem opracowanych audytów energetycznych, jako kluczowych elementów projektu.

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest wykazanie poprawy efektywności energetycznej o minimum 25 proc. na podstawie przeprowadzonego i zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego. Kryteria minimalne audytu energetycznego określa Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.  Preferowane są przedsięwzięcia, w których poprawa efektywności energetycznej osiąga poziom 60 proc.

Ponadto przed rozpoczęciem Projektu Ostateczny Odbiorca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą (w formie opinii ornitologicznej i/lub chiropterologicznej) w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych i/lub nietoperzy, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych zwierząt  podczas prac budowlanych.

Parametry pożyczki
 • pożyczki udzielane są w PLN
 • minimalna wysokość jednostkowej pożyczki to 100.000,00 zł, a maksymalna  10.000.000,00 zł,
 • Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do wniesienia Wkładu własnego - wnoszonego jako  środki pochodzące z finansowania dłużnego instytucji finansowej, w tym np. BGK oraz/lub jako środki własne, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z Projektem; co do zasady środki pochodzące z finansowania dłużnego stanowić powinny co najmniej 16% wydatków kwalifikowalnych Projektu (wkład krajowy)
 • oprocentowanie pożyczek (jeśli regulacje prawne dotyczące formy pomocy pozwalają na zastosowanie w konkretnym przypadku tego rodzaju preferencji) wynosi:
  - 0,5% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie od 25% do 40%, 
  - 0,25% w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie minimum 40% do 60%, 
  - 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie 60% lub więcej. Oprocentowanie Pożyczki zostaje dodatkowo obniżone o 20% w przypadku Projektu ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie równoważnym.
 • okres spłaty pożyczki wynosić może do 20 lat,
 • BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek,
 • Możliwa forma pomocy publicznej oraz warunki z tym związane uzgadniane są przez Inwestora z BGK na etapie konsultacji przed złożeniem Wniosku. Weryfikacja i akceptacja tych zagadnień odbywa się przed udzieleniem Pożyczki.
 • Inwestor może wnioskować o karencję w spłacie kapitału pożyczki na okres do 15 miesięcy od daty  pierwszego uruchomienia pożyczki. Okres karencji może zostać wydłużony do 20 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia pożyczki jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie 40% lub więcej,
 • uruchamianie pożyczki następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez Inwestorów oryginałów nieopłaconych faktur lub w formie zaliczek.

  Uwaga! Zalecany jest kontakt Inwestora z BGK, przed złożeniem wniosku o pożyczkę.  Zależne od specyfiki Projektu, sytuacji inwestora oraz wymogów prawnych związanych z formą udzielanej pożyczki, w szczególności związanych z pomocą inwestycyjną, możliwe są negocjacje w zakresie struktury finansowania Projektu/ wysokości wkładu własnego Inwestora.  

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków, kwalifikujących się do uzyskania wsparcia zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Przykłady wydatków kwalifikowalnych:

 • koszt sporządzenia audytu energetycznego oraz inne wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji Projektu,
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych lub używanych  środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych Inwestora, niezbędnych do realizacji projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji energetycznej budynków, budowli lub ich części z zachowaniem wymogów,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych,
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu.

Możliwa jest refundacja wydatków kwalifikowalnych przy założeniu że wydatki przeznaczone do refundacji:
1)    zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
2)    zostały przewidziane w budżecie Projektu;
3)    stanowią wydatki kwalifikowalne;
4)    zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług;
5)    zostały dokonane w sposób efektywny, racjonalny i zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym przepisów PZP dla podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy;
6)    nie stanowią wydatków, które Pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczek jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków udzielenia pożyczki. Forma zabezpieczenia spłaty pożyczki dostosowywana jest do charakteru projektu.


Weksel własny in blanco Inwestora stanowi zabezpieczenie standardowe każdej pożyczki. Składając wniosek  o pożyczkę Inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny, np.:

 • przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem Projektu;
 • przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy;
 • pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego;
 • inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku o pożyczkę  (np.: hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów, przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja), gwarancja bankowa, poręczenie jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji (w trybie aktu notarialnego).  

Uwaga! W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym, co do zasady, prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika. 


Decyzja BGK o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej Inwestora, pożyczki udzielane są jako:1.   pożyczki w formie pomocy inwestycyjnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach,2.    pożyczki w formie pomocy de minimis – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 3.    pożyczki bez pomocy publicznej - udzielane na realizację projektów, w ramach których w szczególności nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wsparcie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku.

Uwaga! Możliwa forma pożyczki uzgadniana jest przez Inwestora z BGK, przed złożeniem wniosku o pożyczkę.  Zależne od wymogów prawnych związanych z formą udzielanej pożyczki, w szczególności związanych z pomocą inwestycyjną, możliwe są negocjacje w zakresie wysokości wkładu własnego Inwestora.  


Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej dotychczas w okresie ostatnich trzech lat podatkowych (obrotowych) lub oświadczenia o otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Lata te liczone są jako rok bieżący oraz dwa lata go poprzedzające.

 

Uwaga! Pożyczki z pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis nie są udzielane przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 2014/C 249/1).

Przepisy pomocowe

Rozporządzenie w sprawie pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1);.

Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)
 


Efekt zachęty
Spełnienie efektu zachęty jest warunkiem przyznania pożyczki z pomocą inwestycyjną, którego spełnienie oznacza złożenie wniosku o pożyczkę przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub rozpoczęciem działalności, przy czym rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przedsięwzięciem lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Przez rozpoczęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się w szczególności: prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, zakupu gruntu.          

Pomoc de minimis
Pomoc de minimis jest to kategoria wsparcia udzielanego przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.


Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro; pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013; wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych; pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.; wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013. Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją jednego przedsiębiorstwa wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013 Jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.

Pożyczki bez pomocy publicznej

Uwaga! Projekty realizowane w budynkach, w których ponad 15% powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności gospodarczej nie mogą uzyskać wsparcia w formie pożyczki bez pomocy publicznej.


Wniosek o przyznanie pomocy
Wniosek Inwestora o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).
Wnioskując o pożyczkę, Inwestor zobowiązany jest do wskazania we wniosku także  prognozowanej wielkości pomocy, o którą się ubiega (jeśli dotyczy). Wzory niezbędne do obliczenia pomocy zawarte są w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).
Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określone zostały w załączniku do wzoru wniosku.

Zaświadczenie de minimis
Ostatecznym Odbiorcom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis BGK wydaje zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis.  

BGK dokonuje oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z Wnioskiem dokumentów. Wniosek podlega ocenie formalnej, inżynieryjno-technicznej, weryfikacji audytu energetycznego, a następnie ocenie merytorycznej


Ocena formalna
Ocena formalna Wniosku obejmuje ocenę kompletności Wniosku, zgodności wniosku i projektu z wytycznymi IZ WRPO 2014+, Uszczegółowieniem WRPO 2014+, założeniami Zasad Naboru Wniosków, a także polega na potwierdzeniu zdolności Inwestora do czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowaniu wiarygodności dokumentów i informacji dostarczonych BGK wraz z Wnioskiem o pożyczkę, w tym ujęcia Projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji, dokumentów lub wystąpienia innych nieprawidłowości, BGK zawiadamia Inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji.
Niedotrzymanie przez Inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji ze strony Inwestora o konieczności jego wydłużenia może skutkować pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.    

Ocena inżynieryjno-techniczna   
Wnioski ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej, która obejmuje weryfikację Projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu Projektu i terminów jego realizacji, prawidłowości przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny przeprowadzana jest także wizytacja w miejscu realizacji Projektu oraz ocena stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).


Równolegle z oceną inżynieryjno – techniczną przeprowadzana jest weryfikacja audytu energetycznego złożonego wraz z wnioskiem o pożyczkę, którą przeprowadza pracownik BGK posiadający odpowiednie kwalifikacje.  Po zakończeniu realizacji Projektu, przeprowadzana jest weryfikacja realizacji rzeczowych założeń audytu energetycznego, których wykonanie determinowało osiągnięcie efektywności energetycznej na określonym poziomie (audyt energetyczny ex-post).


Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna Wniosku obejmuje w szczególności ocenę statusu Inwestora , jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ocenę zdolności kredytowej, ocenę finansową Projektu, ocenę jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki, ocenę ryzyka kredytowego.  Na podstawie wyników oceny wniosku definiowane są warunki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania), na których może być udzielona pożyczka.    Inwestor informowany jest przez BGK o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem negocjacji/uzgodnień z Inwestorem. Uzgodnione z Inwestorem warunki pożyczki, przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.       
Uwaga! Wnioski ocenione negatywnie pod względem ryzyka kredytowego nie podlegają rozpatrzeniu przez Komitet Inwestycyjny.

Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej
W terminie 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dacie otrzymania wniosku, kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów, Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia pożyczki JESSICA 2. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia przez Inwestora dokumentów lub informacji w trakcie oceny Wniosku lub w przypadku wystąpienia wątpliwości Komitetu Inwestycyjnego. Wówczas wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia udzielenia pożyczki może być pozostawiona do rozpatrzenia podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego. BGK informuje pisemnie Inwestora o decyzji Komitetu Inwestycyjnego, w tym decyzji negatywnej.  
Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie Umowy Inwestycyjnej z Pożyczkobiorcą oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania umowy inwestycyjnej ustalany jest z Pożyczkobiorcą mając na uwadze, że decyzja o przyznaniu pożyczki traci ważność po upływie 45 dni od daty jej podjęcia. W imieniu Pożyczkobiorcy Umowa inwestycyjna oraz dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki podpisywane są przez osoby umocowane do tego rodzaju czynności.

Uruchomienie środków z pożyczki
BGK uruchamia pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy inwestycyjnej i stwierdzeniu zgodności Projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z WRPO 2014+ oraz po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę innych warunków uruchomienia pożyczki zawartych w Umowie inwestycyjnej. Środki wypłacane są bezpośrednio wykonawcom na podstawie oryginałów faktur składanych wraz z pisemną dyspozycją Pożyczkobiorcy bezpośrednio do BGK, w terminie wynikającym z Umowy inwestycyjnej.
W przypadku zaliczkowej formy uruchamiania pożyczki, na etapie rozliczania zaliczki BGK wymaga złożenia przez Pożyczkobiorcę wszelkich dokumentów źródłowych.   Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do Oddziału BGK dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Oddział sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca Pożyczkobiorcy.


Rozliczenie Projektu
BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu, w terminie nie późniejszym niż 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, na podstawie dokumentów otrzymanych od Pożyczkobiorcy, w tym:

 • potwierdzenia projektanta w sprawie zgodności projektu budowlanego z pozytywnie zweryfikowanym przez BGK lub na zlecenie BGK audytem energetycznym;
 • potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym;
 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dokumentacją źródłową;
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót;
 • protokołu odbioru końcowego;
 • pozwolenia na użytkowanie lub inny dokument potwierdzający zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy);
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia.  

Uwaga: W dniu 18 maja 2020 r. zaktualizowane zostały obowiązujące załączniki dla Wspólnot Mieszkaniowych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Uprzejmie prosimy o składanie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (dokumenty wspólne)
Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):
  Wspólnoty Mieszkaniowe
  Spółdzielnie Mieszkaniowe
  TBS

  Uwaga: TBS, które jest już klientem BGK prosimy o kontakt z Oddziałem BGK w Poznaniu w celu otrzymania dostosowanej listy dokumentów niezbędnych do złożenia z wnioskiem.

  JST; działalność gospodarcza w formie: osoba fizyczna, sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna; inne podmioty

  Prosimy o kontakt z Oddziałem BGK w Poznaniu w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.

  Kalkulator pożyczki