Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie Projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt inwestycyjny dopuszcza możliwość finansowania wydatków związanych z:

  • kosztami kwalifikowanymi projektu podlegających dofinansowaniu,
  • kosztami kwalifikowanymi nie objętymi dofinansowaniem,
  • kosztami niekwalifikowanymi projektu.

Środki pochodzące z kredytu mogą być wykorzystane jako:

  • finansowanie pomostowe,
  • finansowanie uzupełniające.
Waluta kredytu

Kredyt inwestycyjny udzielany jest w złotych polskich.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę banku ustalaną indywidualnie.

Udział własny

Kredyt inwestycyjny umożliwia finansowanie przez bank do 100% kosztów finansowanego przedsięwzięcia.

Okres kredytowania

Standardowy okres kredytowania wynosi do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

 

Istnieje możliwość udzielenia przez BGK karencji w spłacie kapitału kredytu oraz odsetek.

Warunki udzielenia kredytu

Uzyskanie kredytu związane jest z koniecznością spełnienia przez stronę wnioskującą następujących warunków:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia, udokumentowanie posiadania wkładu własnego w kredytowanym przedsięwzięciu.