Podstawowym celem Funduszu Żeglugi Śródlądowej jest wsparcie armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:
 • przewozie ładunków,
 • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych,
 • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.
Podstawowe instrumenty wsparcia finansowego armatorów:
 • Kredyt udzielany na warunkach preferencyjnych,
 • Umorzenie części kredytu preferencyjnego,
 • Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku.
Kto może skorzystać z instrumentów finansowych:

Armator będący właścicielem statku (lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu), wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na:

 • przewozie ładunków,
 • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych (z wyjątkiem umorzeń),
 • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (z wyjątkiem umorzeń).

Podstawowym warunkiem ubiegania się o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statku jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, które zostały określone w aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

BGK refinansuje 50% wartości zakupu następujących kategorii składników wyposażenia statku*:

 • środków ratunkowych,
 • oznakowania nawigacyjnego,
 • środków sygnałowych,
 • środków łączności radiotelefonicznej,
 • urządzeń nawigacyjnych,
 • urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach.

*z zastrzeżeniem, że w danym roku kalendarzowym środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej

Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosków, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

Kontakt

Dariusz Kamiński,
DFIT, tel. 22 475 94 74

Katarzyna Marczak,
DFIT, tel. 22 475 57 41

Fundusz Żeglugi Śródlądowej