Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych.

Dla kogo?
Armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski.
Na co?
Poprawa ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz promowanie nowoczesnego i efektywnego śródlądowego transportu wodnego.

Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku to jedna z form wsparcia finansowego dla armatorów żeglugi śródlądowej.

Zasady i warunki udzielania refinansowania reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym oraz wewnętrzne akty normatywne Banku.

Wsparcie armatorów żeglugi śródlądowej z tytułu refinansowania zakupu składnika wyposażenia statku realizowane jest do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu na  dany  rok  oraz  w  kolejności  złożenia  przedmiotowych  wniosków.

Udzielenie  wsparcia  finansowego  armatorowi  stanowi  pomoc  de  minimis.  Armator  może  pozyskać  finansowanie  w  przypadku,  gdy  suma  wartości  pomocy  de  minimis  uzyskanej  w  roku  bieżącym  oraz  w  ciągu  dwóch  lat  poprzedzających datę złożenia wniosków, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

Kto może liczyć na refinansowanie z FŻŚ?

Z refinansowania z FŻŚ mogą skorzystać armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:

  • przewozie ładunków
  • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych
  • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów
Jakie kategorie składników wyposażenia statku mogą zostać refinansowane z FŻŚ?

Refinansujemy 50 proc. wartości zakupu następujących kategorii składników wyposażenia statku*:

  • środków ratunkowych
  • oznakowania nawigacyjnego
  • środków sygnałowych
  • środków łączności radiotelefonicznej
  • urządzeń nawigacyjnych
  • urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach

*z zastrzeżeniem, że w danym roku kalendarzowym środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte w planie finansowym FŻŚ.

Podstawowym warunkiem otrzymania refinansowania na zakup składnika wyposażenia statku jest złożenie wniosku w roku, w którym ten składnik został zakupiony. Wniosek o refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku należy złożyć poprzez :

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Infrastruktury Transportowej,
Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa,

  • lub osobiście w siedzibie banku.

Kontakt

Dariusz Kamiński,
DFIT, tel. 22 475 94 74, 509 494 111

Katarzyna Marczak,
DFIT, tel. 22 475 57 41, 517 883 894

Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej (DFIT) Al. Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa. Tymczasowa siedziba Bank Gospodarstwa Krajowego, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, tel. 22 475 57 47.

Fundusz Żeglugi Śródlądowej