Podstawowym celem Funduszu Żeglugi Śródlądowej jest wsparcie armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:

 • przewozie ładunków,
 • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych,
 • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

Podstawowe instrumenty wsparcia finansowego armatorów:

 • Kredyt udzielany na warunkach preferencyjnych,
 • Umorzenie części kredytu preferencyjnego,
 • Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku.
Kto może skorzystać z instrumentów finansowych:

Armator będący właścicielem statku (lub osoba, która uzyskała od właściciela tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu), wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na:

 • przewozie ładunków,
 • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych (z wyjątkiem umorzeń),
 • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (z wyjątkiem umorzeń).

Kredyt preferencyjny udzielany jest na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny, polegający na współfinansowaniu zakupu, modernizacji lub remontu statku.

Warunkiem ubiegania się o kredyt preferencyjny jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, które zostały określone w aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

Najważniejsze korzyści
 • aktualne oprocentowanie kredytu wynosi 0,7% w skali roku (0,4 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP),

 • okres kredytowania maksymalnie do 10 lat,

 • możliwa karencja w spłacie kapitału - maksymalnie do 6 miesięcy,

 • możliwość częściowego umorzenia kredytu preferencyjnego.

Podstawowe warunki udzielenia kredytu preferencyjnego
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu preferencyjnego,
 • wniesienie wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia w wysokości min. 20% wartości kredytowego przedsięwzięcia,
 • pozytywna opinia Rady Żeglugi Śródlądowej do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego.

Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

Umorzenia części kredytu preferencyjnego przysługują jedynie armatorom wykonującym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na przewozie ładunków.

Podstawą dokonania umorzenia części kredytu jest wniosek złożony przez kredytobiorcę, który zrealizował cel kredytu, tj. dokonał zakupu, modernizacji lub remontu statku, oraz:

 • terminowa spłata zobowiązań wynikających z umowy kredytowej,
 • brak zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, opłat i kar pieniężnych stanowiących przychód NFOŚiGW,
 • pozytywna opinia Rady Żeglugi Śródlądowej do wniosku o umorzenie części kredytu preferencyjnego.

Warunki umorzenia części kredytu preferencyjnego*

 • do 10% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego (w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku młodszego niż 5 lat),
 • do 5% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego (w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku w wieku od 5 do 15 lat),
 • do 25% wykorzystanej kwoty kredytu na modernizację statku

*jednak do wysokości nie większej niż część kredytu pozostająca do spłaty

BGK umarza część kredytu preferencyjnego w przypadku spełnienia warunków przewidzianych m.in. w ustawie oraz innych aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosków, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

Kontakt

Dariusz Kamiński,
DFIT, tel. 22 475 94 74

Katarzyna Marczak,
DFIT, tel. 22 475 57 41

Fundusz Żeglugi Śródlądowej