Powrót

Dopłaty do oprocentowawania kredytów obrotowych z FDO

Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielonych na usuwanie skutków:

 • powodzi, które miały miejsce począwszy od lipca 1997 roku,
 • osuwisk ziemnych, które miały miejsce począwszy od 2000 roku, 
 • huraganów, które miały miejsce począwszy od lipca 2001 roku.

Z programu mogą skorzystać właściciele i zarządcy lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. (Dz. U. Nr 62, poz. 690 z 23.07.1999 r.).
 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 84, poz. 907).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996).
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).
Cel kredytowania

Kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą być przeznaczone na:

 • remont lokalu mieszkalnego,
 • remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego,
 • remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku,
 • remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,
 • odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym właściciela uszkodzonego lub zniszczonego budynku lub obiektu, w wypadku gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią,
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią lub osuwiskiem ziemnym,
 • spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, o których mowa w art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • spłatę całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej zaciągniętych przed dniem wejścia w życie tejże ustawy na budowę, odtworzenie lub remont zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego*,
 • spłatę całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, zaciągniętych przed wystąpieniem powodzi lub w jej trakcie na budowę, odtworzenie lub remont zniszczonego budynku lub lokalu mieszkalnego**,
 • zakup gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi w innym, niż dotychczasowe miejscu***.

* na warunkach określonych w art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123 z 2010 r., poz. 835)

** na warunkach określonych w art. 25 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385)

*** na warunkach określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996)

Wysokość kredytu i okres kredytowania

Zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawowych Banki udzielają kredytu na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.

Wysokość kredytu, o jaką może się ubiegać wnioskodawca, nie może przekroczyć odpowiednio ceny nabycia albo wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Bank może udzielić kredytu w wysokości:

1. odpowiadającej 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu - na remont lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub części budynku mieszkalnego stanowiącej udział właściciela lokalu mieszkalnego we współwłasności budynku, na podstawie uproszczonego kosztorysu robót budowlanych,

2. 100 procent wartości kosztorysowej na:

 • remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo jego części wspólnej, jeśli wartość robót przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 1;
 • odtworzenie budynku mieszkalnego albo jego części stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku lub budowę mieszkań komunalnych;
 • remont lub odtworzenie infrastruktury technicznej;
 • zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;

3. zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, o których mowa w art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw,

4. zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.,

5. zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385),

6. odpowiadającej cenie gruntów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 996).

Oprocentowanie kredytu

Określone przepisami ustawowymi oprocentowanie kredytu jest jednakowe dla wszystkich kredytobiorców i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Różnicę pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę, a odsetkami naliczonymi wg oprocentowania ustalonego przez bank kredytujący pokrywa ze środków budżetowych Bank Gospodarstwa Krajowego w formie dopłaty do oprocentowania.

Warunki uzyskania kredytu

Dopłaty do oprocentowania mają zastosowanie do kredytu, który może być udzielony nie później niż w ciągu 24 miesięcy od miesiąca, w którym powstała szkoda.

Podstawą udzielenia kredytu jest wniosek złożony w oddziale jednego z powyżej wymienionych banków. Do wniosku o kredyt, wg wzoru określonego przez bank kredytujący, należy dołączyć potwierdzenie (wydane przez gminę) powstania szkody w wyniku powodzi, osuwiska ziemnego lub huraganu.

Kredytów objętych dopłatami do oprocentowania udzielają następujące banki:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego

2. BGŻ BNP Paribas SA

3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

4. SGB-Bank S.A.