Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje publiczne

Na co?

Finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych

O produkcie

Kredyt eksportowy dla nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych dokonywanego na podstawie kontraktów eksportowych zawieranych przez polskich eksporterów. W ramach niniejszego instrumentu, Kredytobiorcą jest bezpośrednio importer polskich towarów lub usług.

Do podstawowych wymogów uzyskania tej formy kredytowania należą krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu oraz inwestycyjny charakter eksportu.

Podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie należności z tytułu kredytu w Korporacji Ubezpieczeń Kontraktów Eksportowych S.A. (KUKE).

Schemat finansowania

Zobacz animację pt. "Finansowanie projektowe eksportu"

Schemat finansowania

Zobacz animację pt. "Finansowanie korporacyjne eksportu"

Schemat finansowania

Zobacz animację pt. "Finansowanie eksportu na ryzyko skarbu państwa"

Schemat finansowania

Zobacz animację pt. "Finansowanie eksportowe w strukturze joint venture"

Szczegóły oferty

Pakiet korzyści

 • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej ofertą finansowania kredytem udzielanym przez BGK
 • możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach z eksporterami z innych krajów, którzy posiadają instrumenty wsparcia w postaci polisy eksportowych agencji kredytowych (ECA)
 • bezpieczna realizacja kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku
 • możliwość zdobywania nowych rynków zbytu
 • możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości
 • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.
 • otrzymanie płatności za towar lub usługę już w trakcie realizacji kontraktu lub po dostawie (wykonaniu)
 • poprawa płynności firmy
 • długi termin spłaty kredytu
 • obciążenie importera kosztami kredytu

Koszty kredytu

Całkowite koszty kredytu pokrywa kredytobiorca będący w tym przypadku importerem. Na ich wysokość wpływ mają następujące pozycje:

 • oprocentowanie może być oparte o zmienną stawkę, np. EURIBOR/LIBOR lub stałą stawkę CIRR, powiększoną o marżę BGK
 • prowizje uzależnione od charakteru każdej analizowanej transakcji:
  • prowizja aranżacyjna płatna jednorazowo po podpisaniu umowy kredytu,
  • prowizja administracyjna płatna jednorazowo przed rozpoczęciem wykorzystania kredytu lub w ratach w terminach spłat kredytu,
  • prowizja od zaangażowania - naliczana od kwoty niewykorzystanego salda kredytu, płatna w okresie jego wykorzystania,
 • składka ubezpieczeniowa - zgodnie z kalkulacją KUKE S.A. indywidualnie dla każdej transakcji
 • koszty usług obcych (prawne, doradcze, rzeczoznawców) związane z aranżacją kredytu, jego uruchomieniem i monitoringiem

Warunki kredytowe

Wykorzystanie kredytu następuje na warunkach uzgodnionych płatności w kontrakcie eksportowym lub całości zobowiązania kontraktowego Eksportera. BGK uznaje rachunek eksportera i obciąża rachunek kredytobiorcy na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez eksportera. 

Parametry kredytu

 • okres spłaty do 12 lat – uzależniony m.in. od ryzyka kontraktu/projektu oraz kraju importera
 • kredytem może być finansowane maksimum 85 proc. wartości eksportowanych towarów lub usług. Pozostała kwota (minimum 15 proc.) wartości eksportowanych towarów lub usług stanowi niezbędny udział własny importera i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji kontraktu
 • spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Płatność pierwszej raty przypada najpóźniej 6 miesięcy od daty całkowitego wypełnienia zobowiązań kontraktowych eksportera

Warunki współpracy

Proces weryfikacji projektu

Bank Gospodarstwa Krajowego każdorazowo przygotowuje indywidualną strukturę finansowania, zaprojektowaną w celu sprawnego udzielenia kredytu dla nabywcy, której kształt uzależniony jest od:

 • charakteru transakcji eksportowej,
 • przedmiotu eksportu oraz
 • rodzaju i statusu Importera.

BGK podejmuje decyzje na podstawie wstępnej analizy przypadku w oparciu o następujące dokumenty:

 • opis projektu i jego charakterystyka,
 • budżet projektu lub jego struktura (udział kapitałowy, VAT, koszt projektu, koszt rozruchu, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, koszt doradców zewnętrznych, środki budżetowe, koszt ubezpieczenia KUKE),
 • źródła finansowania projektu,
 • okres kredytowania i inne parametry transakcji,
 • charakterystyka uczestników projektu tj. sponsor, inwestorzy, generalny wykonawca - informacja ogólna, doświadczenie, sytuacja finansowa,
 • projekt kontraktu eksportowego, harmonogram realizacji kontraktu i plan przepływów finansowych w kontrakcie,
 • opis i charakterystyka rynku,
 • informacja o planowanych źródłach przychodów z projektu np. lista zawartych umów wynajmu/sprzedaży,  
 • kopie umów/projekty umów koniecznych do realizacji projektu np. umowy z podwykonawcami,
 • model finansowy projektu (rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, bilans) oraz
 • inne dane i dokumenty istotne przy realizacji projektu (np. kopie licencji).

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu