Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych

Kredyt dla banku importera na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych. Dostępny na rynkach podwyższonego ryzyka.

O produkcie

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych przez importerów z kraju o podwyższonym ryzyku. Kredytu możemy udzielić, jeżeli eksporter podpisał z importerem umowę eksportową (kontrakt).

Kredytu udzielamy lokalnemu bankowi, z którym współpracuje importer (nabywca). Dzięki temu lokalny bank udziela na atrakcyjnych warunkach bezpośredniego kredytu importerowi, który zawarł umowę eksportową z polskim przedsiębiorcą.  

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest polisa ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), o którą występujemy my.

Kredytu dla banku nabywcy możemy udzielić, jeśli:

 • przedmiot eksportu spełnia warunki krajowego pochodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2014 r.;
 • eksport ma charakter inwestycyjny;
 • zaakceptowaliśmy bank nabywcy i mamy dla niego dostępny limit.

Korzyści

Kredytowanie przez bank nabywcy jest atrakcyjną formą zabezpieczania transakcji eksportowych. Dzięki niemu:

 • Twój kontrahent ma niski koszt kredytu;
 • możesz sfinansować kredytem składkę ubezpieczeniową KUKE S.A.;
 • zwiększasz atrakcyjność swojej oferty handlowej, uzupełniając ją o ofertę finansowania;
 • możesz konkurować w międzynarodowych przetargach, w których musisz przedstawić oferty finansowania na warunkach kredytowych;
 • możesz zdobyć nowe rynki zbytu i realizować kontrakty na rynkach o podwyższonym ryzyku;
 • możesz zawierać kontrakty o wyższej wartości;
 • przenosisz ryzyko zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.;
 • możesz zaoferować swoim odbiorcom zapłatę z odroczonym terminem;
 • otrzymujesz płatności za towar lub usługę tuż po dostawie/wykonaniu;
 • poprawiasz swoją płynność;  
 • nie obciążasz swojej zdolności kredytowej;
 • przenosisz koszty finansowania na importera, który jednocześnie uzyskuje niski koszt kredytu i długi termin jego spłaty.

Koszty kredytu

Całkowite koszty kredytu pokrywa importer (nabywca). Na ich wysokość mają wpływ:

 • odsetki – kalkulowane według:
  • stałej stopy procentowej CIRR przez cały okres kredytowania lub
  • zmiennej stawki referencyjnej powiększonej o konkurencyjną marżę BGK,
 • prowizja administracyjna za każdy rok finansowania – obecnie wynosi nie mniej niż 0,7 proc. rocznie,
 • składka ubezpieczeniowa – dla każdej transakcji indywidualnie kalkuluje ją KUKE S.A.,
 • inne koszty, które wynikają ze specyfiki transakcji.

Warunki kredytowe

Kredyt wypłacamy, gdy eksporter wykona część lub całość zobowiązania kontraktowego. Eksporter przedstawia nam dokumenty handlowe, a my weryfikujemy ich zgodność z umową. Na tej podstawie wypłacamy pieniądze bezpośrednio na rachunek eksportera i jednocześnie obciążamy rachunek kredytu banku zagranicznego.

Pamiętaj, że:

 • okres spłaty kredytu, w zależności od ryzyka kraju importera i rodzaju towaru/usługi, wynosi zwykle od 2 do 5 lat;
 • kredytem może być finansowane nie więcej niż 85 proc. wartości eksportu. Pozostała kwota (nie mniej niż 15 proc.) stanowi niezbędny udział własny nabywcy. Eksporter powinien otrzymać go jako zaliczkę, zanim rozpocznie realizację kontraktu lub w jej trakcie;
 • bank importera (a ostatecznie także importer) spłaca kredyt w równych ratach w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Płatność pierwszej raty przypada najpóźniej 6 miesięcy od dnia, w którym eksporter całkowicie wypełnił zobowiązania kontraktowe.

Obejrzyj animację!

Jak korzystać?

Proces pozyskania finansowania

To, czy możemy sfinansować kontrakt eksportowy kredytem dla banku nabywcy, może omówić z nami zarówno eksporter, nabywca, jak i potencjalny kredytobiorca, czyli bank nabywcy.

Zapytanie powinno zawierać:

 • nazwę eksportera
 • nazwę i kraj nabywcy oraz jego status prawny
 • nazwę banku nabywcy (ocenimy, czy może zostać kredytobiorcą)
 • przedmiot transakcji eksportowej
 • kwotę transakcji eksportowej
 • kwotę zaliczki, którą ma zapłacić nabywca, i formę jej przekazania
 • oczekiwaną kwotę kredytu z naszego banku – nie więcej niż 85 proc. wartości eksportu
 • okres realizacji dostaw lub usług
 • oczekiwany okres spłaty kredytu

Proces zaczynamy od analizy transakcji i wstępnych uzgodnień z KUKE S.A., czy mogą objąć kredyt ochroną ubezpieczeniową. Po tym etapie udzielamy wstępnej odpowiedzi. Jeżeli możemy udzielić finansowania, przedstawiamy wstępną ofertę, która zawiera warunki kosztowe.

Bank nabywcy weryfikuje importera i, jeżeli akceptuje go kredytowo, składa do nas formalny wniosek o udzielenie kredytu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej przedstawiamy bankowi nabywcy projekt umowy kredytu, negocjujemy zapisy i zawieramy umowę kredytową.

Na podstawie zawartej umowy kredytu podpisujemy „Porozumienie z eksporterem”. W porozumieniu określamy zasady współpracy, warunki wykorzystania kredytu i dokonywania wypłat.

Uruchomienie kredytu zależy od tego, czy uzyskamy m.in.:

 • polisę ubezpieczeniową KUKE S.A.
 • zapłatę przez bank importera z tytułu prowizji administracyjnej
 • zaświadczenie od eksportera o otrzymaniu zaliczki
 • inne dokumenty wymagane decyzją kredytową

Kiedy zostaną spełnione warunki uruchomienia kredytu, a eksporter dostarczy towar lub wykona etap usługi, eksporter prezentuje nam dokumenty handlowe, które potwierdzają realizację kontraktu eksportowego. Jeżeli dokumenty są zgodne z warunkami kontraktu, wypłacamy pieniądze za dostarczony towar lub wykonaną usługę na rachunek eksportera i jednocześnie obciążamy rachunek kredytu banku nabywcy. Następnie wysyłamy dokumenty do banku importera, aby ten wydał je importerowi.

Schemat przebiegu transakcji

Proces finansowania eksportu z wykorzystaniem kredytu udzielanego przez bank nabywcy przebiega według następującego scenariusza:

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie przykładowe usługi inwestycyjne mogą być finansowane kredytem dla banku nabywcy?
  Kredytem dla banku nabywcy można sfinansować np. eksport usług budowlanych, sprzedaż linii produkcyjnej czy różnego rodzaju maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez kupującego (nie może to być sprzedaż do dystrybutora czy dealera). Minimalna wartość umowy eksportowej to 1 mln EUR.
   
 2. Czy kredytobiorcą może być dowolny bank?
  Bank-kredytobiorca musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez nas. Badamy dane finansowe banków, a także możliwość nawiązania z nimi relacji w systemie SWIFT.
   
 3. Jakie warunki musi spełnić importer, aby uzyskać kredyt?
  Importer dokonuje wszelkich formalności w swoim banku. Bank importera (kredytobiorca dla nas) potwierdza jego zdolność do spłaty kredytu i ustanawia w tym celu odpowiednie zabezpieczenia. Szczegółowe warunki współpracy przedstawia bank importera, kiedy zapozna się z konkretnym projektem.
   
 4. Czy BGK może odmówić udzielenia kredytu ze względu na pochodzenie importera (np. kraj o niestabilnej sytuacji, gdzie transakcja może nie zostać zrealizowana zgodnie z umową)?
  Udzielamy finansowania i wspieramy transakcje również na rynkach podwyższonego ryzyka. Każdorazowo analizujemy dane finansowe banku-kredytobiorcy.
   
 5. Jaka jest maksymalna wysokość kredytu? Czy kredytowana może być cała wartość transakcji?
  Kredytem może być finansowane nie więcej niż 85 proc. wartości eksportu. Pozostała kwota (nie mniej niż 15 proc.) stanowi niezbędny udział własny nabywcy. Powinna być ona przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji kontraktu lub w jej trakcie. Minimalna wartość umowy kredytowej to około 1 mln EUR.
   
 6. Kto ustala okres spłaty kredytu?
  Okres spłaty kredytu dla importera ustala bank-kredytobiorca. Z kolei okres spłaty kredytu dla banku-kredytobiorcy ustalamy my. Najczęściej jest to ten sam okres. Okres spłaty musi być zgodny z regulacjami OECD.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu