Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych

Kredyt dla banku importera, na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych, dostępny na rynkach podwyższonego ryzyka.

O produkcie

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy (importera) przeznaczony jest na finansowanie zakupu polskich towarów i usług inwestycyjnych. Zakup realizowany jest na podstawie umów eksportowych zawieranych przez polskie przedsiębiorstwa z importerami z krajów o podwyższonym ryzyku.

Kredytobiorcą może być zaakceptowany przez BGK lokalny bank, który na podstawie uzyskanego finansowania udziela bezpośredniego kredytu nabywcy (importerowi). Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest polisa ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), o którą występuje BGK.

Do podstawowych wymogów uzyskania tej formy kredytowania należą:

 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu
 • inwestycyjny charakter eksportu oraz
 • dostępny limit dla banku nabywcy

Korzyści

Wykorzystanie możliwości kredytowania przez bank nabywcy jest atrakcyjną formą zabezpieczania transakcji. Do głównych zalet produktu możemy zaliczyć:

 • niski koszt kredytu dla importera
 • możliwość sfinansowania kredytem składki ubezpieczeniowej KUKE S.A.
 • zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej eksportera dzięki uzupełnieniu jej o ofertę finansowania kredytem udzielanym przez BGK
 • możliwość konkurowania w międzynarodowych przetargach, w których wymagane jest przedstawienie oferty finansowania na warunkach kredytowych
 • możliwość zdobywania nowych rynków zbytu oraz realizacji kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku
 • możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości
 • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.
 • możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczonym terminem
 • otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu)
 • poprawa płynności firmy eksportującej
 • długi termin spłaty kredytu przez nabywcę
 • koszty finansowania po stronie importera
 • kredyt nie obciąża zdolności kredytowej eksportera

Koszty kredytu

Całkowite koszty kredytu pokrywa nabywca. Na ich wysokość wpływ mają:

 • odsetki - kalkulowane według:
  • stałej przez cały okres kredytowania stopy procentowej CIRR, lub
  • zmiennej stawki EURIBOR/LIBOR powiększonej o konkurencyjną marżę BGK
 • prowizja administracyjna za każdy rok finansowania - obecnie wynosi minimum 0,7 proc. p.a.
 • składka ubezpieczeniowa - kalkulowana indywidualnie dla każdej transakcji przez KUKE S.A.
 • inne, wynikające ze specyfiki transakcji 

Warunki kredytowe

Wykorzystanie kredytu następuje po zrealizowaniu części lub całości zobowiązania kontraktowego przez eksportera. BGK dokonuje wypłaty środków na rachunek eksportera i obciąża rachunek kredytu banku zagranicznego, na podstawie dokumentów handlowych prezentowanych przez eksportera. Wypłata dokonywana jest po zweryfikowaniu przez banki zgodności dokumentów z umową.

Warto wiedzieć! Kredyt charakteryzuje się następującymi ograniczeniami:

 • okres spłaty, w zależności od ryzyka kraju importera i rodzaju towaru/usługi, wynosi zwykle od 2 do 5 lat
 • kredytem może być finansowane maksimum 85 proc. wartości eksportu. Pozostała kwota (minimum 15 proc.) stanowi niezbędny udział własny nabywcy i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji lub w trakcie realizacji kontraktu
 • spłata kredytu dokonywana jest w równych ratach w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Płatność pierwszej raty przypada najpóźniej 6 miesięcy od daty całkowitego wypełnienia zobowiązań kontraktowych przez eksportera.

Obejrzyj animację!

Jak korzystać?

Proces pozyskania finansowania

Możliwość uzyskania kredytu na sfinansowanie kontraktu eksportowego może omówić z BGK zarówno eksporter, jak i nabywca lub też potencjalny kredytobiorca, tj. bank nabywcy.

Zapytanie powinno zawierać:

 • nazwę eksportera
 • nazwę i kraj nabywcy oraz jego status prawny
 • nazwę banku nabywcy (do oceny BGK czy może zostać kredytobiorcą)
 • przedmiot transakcji eksportowej
 • kwotę transakcji eksportowej
 • kwotę zaliczki, która ma być zapłacona przez nabywcę, formę jej przekazania
 • oczekiwaną kwotę kredytu z BGK - nie więcej niż 85 proc. wartości eksportu
 • okres realizacji dostaw lub usług
 • oczekiwany okres spłaty kredytu

Po analizie transakcji i wstępnych uzgodnieniach z KUKE S.A. co do możliwości objęcia kredytu ochroną ubezpieczeniową, BGK udziela wstępnej odpowiedzi i w przypadku, jeżeli finansowanie transakcji ocenia jako możliwe, przedstawia wstępną ofertę zawierającą warunki kosztowe.

W przypadku pozytywnej oceny klienta (nabywcy) przez bank nabywcy, bank ten składa formalny wniosek o udzielenie kredytu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, BGK przedstawia bankowi nabywcy projekt umowy kredytu, negocjuje zapisy i zawiera umowę kredytową.

Na podstawie zawartej umowy kredytu BGK podpisuje „Porozumienie z eksporterem”. Celem porozumienia jest przedstawienie eksporterowi warunków wykorzystania kredytu, poinformowanie go o procedurze wykorzystania kredytu i dokonywania wypłat oraz uzgodnienie zasad współpracy.

Uruchomienie kredytu uwarunkowane jest m.in. uzyskaniem przez BGK:

 • polisy ubezpieczeniowej KUKE S.A. 
 • zapłaty przez bank importera z tytułu prowizji administracyjnej
 • zaświadczenia od eksportera o otrzymaniu zaliczki
 • innych dokumentów wymaganych decyzją kredytową

Po spełnieniu warunków uruchomienia kredytu oraz wykonaniu dostawy lub etapu realizacji usług przez eksportera, prezentuje on w BGK dokumenty handlowe potwierdzające realizację kontraktu eksportowego. Jeżeli dokumenty są zgodne z warunkami przewidzianymi kontraktem, BGK uznaje rachunek eksportera oraz obciąża rachunek kredytu banku nabywcy prowadzony w księgach BGK. Następnie dokumenty wysyłane są do banku importera w celu wydania ich importerowi.

Schemat przebiegu transakcji

Proces finansowania eksportu z wykorzystaniem kredytu udzielanego przez bank nabywcy przebiega według następującego scenariusza:

Pytania i odpowiedzi

1. Jakie przykładowe usługi inwestycyjne mogą być finansowane kredytem dla banku nabywcy?
Kredytem dla banku nabywcy można sfinansować np. eksport usług budowlanych, sprzedaż linii produkcyjnej czy różnego rodzaju maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez kupującego (nie może to być sprzedaż do dystrybutora czy dealera). Minimalna wartość umowy eksportowej to 1 mln EUR.

2. Czy kredytobiorcą może być dowolny bank?
Bank-kredytobiorca musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez BGK. Badane są dane finansowe banków, a także możliwość nawiązania relacji w systemie SWIFT.

3. Jakie warunki musi spełnić importer, aby uzyskać kredyt?
Importer wszelkich formalności dokonuje w swoim banku. Bank importera (kredytobiorca dla BGK) potwierdza zdolność importera do spłaty kredytu i ustanawia w tym celu odpowiednie zabezpieczenia. Szczegółowe warunki współpracy przedstawia bank importera po zapoznaniu się z konkretnym projektem.

4. Czy BGK może odmówić udzielenia kredytu np. ze względu na pochodzenie importera (np. kraj o niestabilnej sytuacji, gdzie występuje ryzyko niezrealizowania transakcji zgodnie z umową)?
BGK udziela finansowań i wspiera transakcje również na rynkach podwyższonego ryzyka. Każdorazowo BGK analizuje dane finansowe banku-kredytobiorcy.

5. Jaka jest maksymalna wysokość kredytu? Czy kredytowana może być cała wartość transakcji?
Kredytem może być finansowane maksimum 85 proc. wartości eksportu. Pozostała kwota (minimum 15 proc.) stanowi niezbędny udział własny nabywcy i powinna być przekazana eksporterowi jako zaliczka przed rozpoczęciem realizacji lub w trakcie realizacji kontraktu. Minimalna wartość umowy kredytowej to około 1 mln EUR.

6. Kto ustala okres spłaty kredytu?
Okres spłaty kredytu dla importera jest ustalany przez bank-kredytobiorcę, natomiast okres spłaty kredytu dla banku-kredytobiorcy jest ustalany przez BGK. Najczęściej jest to ten sam okres. Okres spłaty musi być zgodny z regulacjami OECD.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu