Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Uwarunkowane rozliczenie płatności w transakcjach eksportowych bez elementu zabezpieczającego, jaki oferuje akredytywa, ale bezpieczniejsze niż współpraca w oparciu o rachunek otwarty.

Produkt oferowany jest krajowym firmom prowadzącym współpracę handlową z zagranicą, osobom prawnym i fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą.

Inkaso dokumentowe jako prosta i stosunkowo mało kosztowna forma płatności jest stosowane w rozliczeniach handlu zagranicznego. Jest szczególnie zalecane stałym partnerom handlowym, jeżeli:

 • zdolność i wola zapłaty płatnika nie jest wątpliwa,
 • warunki polityczne, ekonomiczne i prawne w kraju importera uznaje się za stabilne,
 • w kraju importera nie istnieje żadne ograniczenie importowe np. ograniczenia obrotów dewizowych, a także uzyskano już wszystkie konieczne licencje,
 • dostarczane towary nie są wytwarzane na szczególne zamówienie (w przypadku odmowy zapłaty, eksporter może mieć trudności ze znalezieniem innego nabywcy).

O produkcie

Inkaso dokumentowe w obrocie z zagranicą jest operacją bankową polegającą na wykonaniu zlecenia eksportera(sprzedającego), którego przedmiotem jest:

 • wydanie dokumentów handlowych kupującemu w zamian za zapłatę określonej w zleceniu kwoty pieniężnej, a gdy dokumentom towarzyszy weksel trasowany, wydanie ich w zamian za akcept i/lub zapłatę tego weksla
 • wydanie dokumentów na innych warunkach, np. w zamian za weksel własny płatnika lub gwarancję bankową
 • uzyskanie akceptu i/lub zapłaty weksla trasowego, któremu nie towarzyszą dokumenty handlowe, albo zapłaty za inny dokument finansowy

Podczas realizacji inkasa dokumentowego, banki uczestniczące w transakcji dokładają starań, aby wykonać instrukcje inkasowe, ale nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność w ściąganiu zapłaty.

Rodzaje inkas

Z punktu widzenia dokumentów, będących przedmiotem inkasa, wyróżniamy następujące rodzaje inkas:

 • inkaso dokumentowe, którego przedmiotem są dokumenty handlowe lub dokumenty handlowe wraz z dokumentami finansowymi oraz
 • inkaso finansowe (bezdokumentowe), którego przedmiotem są wyłącznie dokumenty finansowe

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje swoim klientom:

 • inkaso gotówkowe typu C/D (cash against documents) - inkaso, w którym wydanie dokumentów handlowych następuje w zamian za zapłatę gotówkową
 • inkaso gotówkowe typu D/P (documents against payment) - inkaso, w którym wydanie dokumentów handlowych oraz traty płatnej za okazaniem następuje w zamian za zapłatę gotówkową
 • inkaso akceptacyjne (terminowe) typu D/A (documents against acceptance) - inkaso, w którym wydanie dokumentów handlowych płatnikowi następuje w zamian za akcept traty (akceptacja przez dłużnika zobowiązania do zapłaty w podanym terminie kwoty wskazanej na wekslu poprzez akcept weksla)

Proces operacyjny inkasa dokumentowego dzieli się na trzy etapy:

 1. sporządzenie zlecenia inkasowego przez podawcę – po wysłaniu towaru, eksporter (podawca) przekazuje do banku podawcy zlecenie inkasowe, do którego są dołączone dokumenty charakteryzujące towar, takie jak: faktura, dokument transportowy, świadectwo ubezpieczeniowe, świadectwo pochodzenia itp.,
 2. przekazanie dokumentówi instrukcji inkasowych do banku inkasującego/prezentującego – Bank podawcy weryfikuje zlecenie inkasowe i sporządza instrukcje inkasowe. Następnie przekazuje je wraz z dokumentami złożonymi przez podawcę do banku inkasującego w kraju siedziby płatnika,
 3. zapłata za inkaso– w przypadku inkasa gotówkowego, płatnik dokonuje płatności po okazaniu mu dokumentów przez bank prezentujący/inkasujący, który następnie przekazuje zainkasowaną kwotę na rzecz podawcy do banku podawcy. W przypadku inkasa akceptacyjnego, płatnik otrzymuje dokumenty w zamian za akcept traty, a tratę wykupuje w terminie płatności. Zaakceptowaną tratę bank prezentujący zatrzymuje lub zwraca zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Po zainkasowaniu należności bank płatnika przekazuje kwotę do banku podawcy na rzecz podawcy.

Korzyści

Z punktu widzenia eksportera inkaso zapewnia:

 • możliwość kontroli nad towarem do momentu zapłaty lub akceptu weksla
 • możliwość zdyskontowania weksla w swoim banku
 • gwarancje (przy prezentacji odpowiednich dokumentów przewozowych, np. pełnego kompletu konosamentu), że importer nie wejdzie w posiadanie towaru przed dokonaniem płatności lub zaakceptowaniem traty (akceptacja przez dłużnika zobowiązania do zapłaty w podanym terminie kwoty wskazanej na wekslu poprzez akcept weksla) (w przypadku inkasa akceptacyjnego)

W przypadku importera inkaso pozwala na:

 • zmniejszenie ryzyka nieotrzymania towaru poprzez możliwość dokonania zapłaty po jego przybyciu
 • uzyskanie kredytu kupieckiego w przypadku inkasa z odroczoną płatnością
 • skorzystanie z odroczenia płatności przez wykorzystanie weksla terminowego
 • sprzedaż towaru przed terminem zapłaty, po zaakceptowaniu traty terminowej

Jak korzystać?

W przypadku inkasa procedurę rozpoczyna eksporter.

Aby otrzymać informację na temat możliwości obsługi inkasa przez BGK, skontaktuj się z nami i przekaż:

 • dane importera (nazwa i adres siedziby)
 • nazwę banku obsługującego inkaso po stronie importera,
 • opis przedmiotu eksportu (wraz z kodem celnym)
 • kwotę i walutę planowanej transakcji

BGK zweryfikuje wewnętrznie powyższe dane.

Następnie prześlij zlecenie inkasa eksportowego.

Strony inkasa

Procedura inkasa przewiduje udział następujących uczestników transakcji:

 • zleceniodawca (podawca) - tj. strona zlecająca bankowi wykonanie inkasa
 • bank podawcy (bank przekazujący) - tj. bank, któremu podawca zlecił wykonanie inkasa
 • bank inkasujący (bank pośredniczący) - tj. jakikolwiek bank, inny niż bank przekazujący, biorący udział w realizacji inkasa
 • bank prezentujący - tj. bank inkasujący, który dokonuje prezentacji dokumentów płatnikowi

Płatnik - osoba fizyczna lub prawna, której, zgodnie ze zleceniem inkasowym, prezentowane są w ramach inkasa dokumenty do zapłaty lub akceptu.

Schemat przebiegu transakcji

Pytania i odpowiedzi

1. Czym inkaso różni się od akredytywy dokumentowej?
Inkaso dokumentowe nie chroni stron transakcji tak skutecznie jak akredytywa dokumentowa. W inkasie banki nie biorą na siebie żadnego zobowiązania do zapłaty, a jedynie przekazują środki i dokumenty pomiędzy importerem a eksporterem. Inkaso jest używane najczęściej przez strony długo współpracujące, które mają do siebie zaufanie.

2. Czy przy rozliczeniu z wykorzystaniem inkasa zawsze występuje weksel?
Nie, przy rozliczeniu tego typu nie musi występować weksel. Dokumenty, które banki będą przekazywać są wskazane przez eksportera w zleceniu inkasa i wynikają z uzgodnień pomiędzy stronami transakcji, a także z wymogów lokalnego prawa.

3. Kto powinien rozpocząć procedurę w przypadku inkasa?
Procedurę rozliczenia z wykorzystaniem inkasa rozpoczyna eksporter. Bank eksportera (bank podawcy) działa na podstawie złożonego zlecenia inkasa.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu