Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Uwarunkowane rozliczenie płatności w transakcjach eksportowych. Bez elementu zabezpieczającego, który oferuje akredytywa, ale bezpieczniejsze niż rachunek otwarty.

Inkaso dokumentowe stosuje się w rozliczeniach handlu zagranicznego. To prosta i mało kosztowna forma płatności. Szczególnie polecamy ją stałym partnerom handlowym, jeżeli:

 • zdolność i wola zapłaty płatnika są pewne
 • warunki polityczne, ekonomiczne i prawne w kraju importera uznaje się za stabilne
 • w kraju importera nie ma żadnego ograniczenia importowego (np. ograniczenia obrotów dewizowych) i uzyskano już wszystkie konieczne licencje
 • dostarczane towary nie są wytwarzane na szczególne zamówienie (jeśli importer odmówi zapłaty, eksporter może nie znaleźć innego nabywcy).

O produkcie

Inkaso dokumentowe w obrocie z zagranicą to operacja bankowa, która polega na wykonaniu zlecenia eksportera (sprzedającego). Przedmiotem inkasa jest:

 • wydanie dokumentów handlowych kupującemu w zamian za zapłatę kwoty określonej w zleceniu, a gdy dokumentom towarzyszy weksel trasowany – wydanie ich w zamian za akcept i/lub zapłatę tego weksla;
 • wydanie dokumentów na innych warunkach, np. w zamian za weksel własny płatnika lub gwarancję bankową;
 • uzyskanie akceptu i/lub zapłaty weksla trasowego, któremu nie towarzyszą dokumenty handlowe, albo zapłaty za inny dokument finansowy.

Podczas realizacji inkasa dokumentowego, banki dokładają starań, aby wykonać instrukcje inkasowe, ale nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność w ściąganiu zapłaty.

Rodzaje inkas

Wyróżniamy następujące rodzaje inkas (w zależności od rodzaju dokumentów):

 • inkaso dokumentowe, którego przedmiotem są dokumenty handlowe lub dokumenty handlowe z dokumentami finansowymi,
 • inkaso finansowe (bezdokumentowe), którego przedmiotem są wyłącznie dokumenty finansowe.

Oferujemy swoim klientom:

 • inkaso gotówkowe typu C/D (cash against documents) – w którym wydajemy dokumenty handlowe za zapłatę gotówkową;
 • inkaso gotówkowe typu D/P (documents against payment) – w którym wydajemy dokumenty handlowe i tratę płatną za okazaniem za zapłatę gotówkową;
 • inkaso akceptacyjne (terminowe) typu D/A (documents against acceptance) – w którym wydajemy dokumenty handlowe płatnikowi za akcept traty (dłużnik akceptuje zobowiązania do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu w podanym terminie przez akcept weksla).

Proces operacyjny inkasa dokumentowego dzieli się na trzy etapy:

 1. Sporządzenie zlecenia inkasowego przez podawcę – po wysłaniu towaru podawca (eksporter) przekazuje do swojego banku zlecenie inkasowe. Dołącza do niego dokumenty charakteryzujące towar, takie jak: faktura, dokument transportowy, świadectwo ubezpieczeniowe, świadectwo pochodzenia itp.
 2. Przekazanie dokumentów i instrukcji inkasowych do banku inkasującego/prezentującego – bank podawcy weryfikuje zlecenie inkasowe i sporządza instrukcje inkasowe. Następnie przekazuje je z dokumentami, które złożył podawca, do banku inkasującego w kraju siedziby płatnika.
 3. Zapłata za inkaso – w przypadku inkasa gotówkowego płatnik płaci po tym, jak bank prezentujący/inkasujący okaże mu dokumenty. Następnie bank prezentujący/inkasujący przekazuje zainkasowaną kwotę do banku podawcy na rzecz podawcy. W przypadku inkasa akceptacyjnego płatnik otrzymuje dokumenty w zamian za akcept traty, a tratę wykupuje w terminie płatności. Zaakceptowaną tratę bank prezentujący zatrzymuje lub zwraca zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Po zainkasowaniu należności bank płatnika przekazuje kwotę do banku podawcy na  rzecz podawcy.

Korzyści

Dzięki inkasu eksporter:

 • kontroluje towar do momentu zapłaty lub akceptu weksla;
 • może zdyskontować weksel w swoim banku;
 • ma gwarancję (jeśli zaprezentuje odpowiednie dokumenty przewozowe, np. pełny komplet konosamentu), że importer nie wejdzie w posiadanie towaru, zanim za niego nie zapłaci (inkaso gotówkowe) lub nie zaakceptuje traty (inkaso akceptacyjne).

Z kolei importer:

 • zmniejsza ryzyko, że nie otrzyma towaru dzięki temu, że płaci za niego dopiero, gdy ten dotrze;
 • może uzyskać kredyt kupiecki w przypadku inkasa z odroczoną płatnością;
 • może skorzystać z odroczenia płatności, jeśli wykorzysta weksel terminowy;
 • może sprzedać towar przed terminem zapłaty, jeśli zaakceptuje tratę terminową.

Jak korzystać?

Procedurę rozpoczyna eksporter.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy możemy obsłużyć inkaso, skontaktuj się z nami i przekaż nam:

 • dane importera (nazwa i adres siedziby),
 • nazwę banku obsługującego inkaso po stronie importera,
 • opis przedmiotu eksportu (z kodem celnym),
 • kwotę i walutę planowanej transakcji.

Następnie prześlij zlecenie inkasa eksportowego.

Strony inkasa

W inkasie biorą udział następujący uczestnicy transakcji:

 • zleceniodawca (podawca) – strona, która zleca bankowi wykonanie inkasa,
 • bank podawcy (bank przekazujący) – bank, któremu podawca zlecił wykonanie inkasa,
 • bank inkasujący (bank pośredniczący) – jakikolwiek inny bank, który bierze udział w realizacji inkasa,
 • bank prezentujący – bank inkasujący, który prezentuje dokumenty płatnikowi,

Płatnik to osoba fizyczna lub prawna, której – zgodnie ze zleceniem inkasowym – prezentowane są dokumenty do zapłaty lub akceptu.

Schemat przebiegu transakcji

Pytania i odpowiedzi

 1. Czym inkaso różni się od akredytywy dokumentowej?
  Inkaso dokumentowe nie chroni stron transakcji tak skutecznie, jak akredytywa dokumentowa. W inkasie banki nie biorą na siebie żadnego zobowiązania do zapłaty, a jedynie przekazują środki i dokumenty między importerem a eksporterem. Inkasa najczęściej używają strony, które długo ze sobą współpracują i mają do siebie zaufanie.
   
 2. Czy przy rozliczeniu z wykorzystaniem inkasa zawsze występuje weksel?
  Nie. Dokumenty, które banki będą przekazywać, wskazuje eksporter w zleceniu inkasa. Wynikają one z uzgodnień pomiędzy stronami transakcji oraz z wymogów lokalnego prawa.
   
 3. Kto powinien rozpocząć procedurę?
  Procedurę rozpoczyna eksporter. Bank eksportera (podawcy) działa na podstawie złożonego zlecenia inkasa.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu