Postfinansowanie akredytywy eksportowej stanowi krótkoterminowy kredyt udzielany przez BGK bankowi otwierającemu akredytywę na rzecz polskiego eksportera. Środki z kredytu przekazywane są polskiemu eksporterowi (beneficjentowi akredytywy) jako zapłata za dokumenty zaprezentowane przez niego w ramach akredytywy. Postfinansowanie dotyczy akredytyw potwierdzonych i niepotwierdzonych, zarówno płatnych a vista, jak i z odroczonym terminem płatności.

Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE).

Schemat przebiegu transakcji

Poszczególne etapy procesu postfinansowania akredytywy eksportowej przebiegają według następującego scenariusza:

OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
Korzyści dla eksportera

Do głównych zalet postfinansowania akredytywy eksportowej zaliczamy:

 • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej o ofertę finansowania przez BGK,
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości kontraktu,
 • możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku,
 • możliwość zapewnienia importerowi odroczonego terminu płatności,
 • uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów,
 • brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera),
 • prosta i szybka procedura,
 • wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KUKE dopełnianiane przez BGK,
 • poprawa płynności eksportera bez obciążania zdolności kredytowej.
Koszty

Koszty postfinansowanie akredytywy eksportowej związane są z oprocentowaniem opartym o:

 • uzależnioną od waluty akredytywy stawkę (EURIBOR, LIBOR lub WIBOR) oraz
 • marżę BGK.


Ostateczny poziom oprocentowania uzależniony jest w głównej mierze od:

 • waluty rozliczenia,
 • okresu postfinansowania oraz
 • ryzyka kraju siedziby banku otwierającego akredytywę

Dodatkowe koszty występujące w przypadku postfinansowania akredytywy eksportowej dostępne są w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK.

Warunki postfinansowania akredytyw eksportowych

Oferta postfinansowania akredytywy eksportowej związana jest z koniecznością przyznania przez BGK limitu dla banku otwierającego akredytywę. Dodatkowo, udzielenie akredytywy możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:

 • okres spłaty kredytu - do 2 lat
 • podległość akredytywy „Jednolitym Zwyczajom i Praktyce, dotyczącym akredytyw dokumentowych" („Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"), publikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu
 • finansowanie wyłącznie eksportu produktu polskiego