Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Uatrakcyjnienie oferty produktowej eksportera i udzielenie finansowania importerowi na atrakcyjnych warunkach

Postfinansowanie akredytywy eksportowej to krótkoterminowy kredyt udzielany przez BGK bankowi otwierającemu akredytywę. Finansowanie docelowo udzielane jest importerowi przez jego bank.

O produkcie

Środki z kredytu przekazywane są polskiemu eksporterowi (beneficjentowi akredytywy) jako zapłata za dokumenty zaprezentowane przez niego w ramach akredytywy. Postfinansowanie dotyczy akredytyw potwierdzonych i niepotwierdzonych, zarówno płatnych a vista (od razu, bez odroczonego terminu płatności, at sight), jak i z odroczonym terminem płatności.

Zabezpieczeniem kredytu może być gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.).

Korzyści dla eksportera

 • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej o ofertę finansowania przez BGK
 • możliwość sfinansowania do 100 proc. wartości kontraktu
 • możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku
 • możliwość zapewnienia importerowi atrakcyjnego finansowania
 • uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów
 • kredyt nie obciąża zdolności kredytowej beneficjenta akredytywy (eksportera)
 • prosta procedura
 • wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KUKE S.A. dopełniane przez BGK
 • poprawa płynności eksportera bez obciążania zdolności kredytowej

Koszty

Koszty postfinansowania akredytywy eksportowej związane są z oprocentowaniem opartym o:

 • uzależnioną od waluty akredytywy stawkę (EURIBOR, LIBOR lub WIBOR) oraz
 • marżę BGK

Ostateczny poziom oprocentowania uzależniony jest w głównej mierze od:

 • waluty rozliczenia
 • okresu postfinansowania oraz
 • ryzyka kraju siedziby banku otwierającego akredytywę

Dodatkowe koszty występujące w przypadku postfinansowania akredytywy eksportowej dostępne są w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK.

Zobacz animację pt. "Postfinansowanie akredytywy eksportowej"

Jak korzystać?

Warunki postfinansowania akredytyw eksportowych

Oferta postfinansowania akredytywy eksportowej związana jest z koniecznością przyznania przez BGK limitu dla banku otwierającego akredytywę.

Udzielenie finasowania do akredytywy możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:

 • okres spłaty kredytu - do 2 lat
 • podległość akredytywy „Jednolitym Zwyczajom i Praktyce, dotyczącym akredytyw dokumentowych" („Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"), publikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu

Poszczególne etapy procesu postfinansowania akredytywy eksportowej przebiegają według następującego scenariusza:

Pytania i odpowiedzi

1. Czym różni się finansowanie bezpośrednie od pośredniego i do której grupy zaliczane jest finansowanie w oparciu o akredytywę?
Finansowanie bezpośrednie to takie, w którym BGK bierze na siebie ryzyko importera i bez udziału banku zagranicznego analizuje zdolność finansową importera. Finasowanie pośrednie to takie, w którym występuje bank lokalny, który dokonuje analizy ryzyka importera i akceptuje ryzyko transakcji. Finansowanie w oparciu o akredytywy to finansowanie pośrednie.

2. Czym różni się finansowanie na bazie akredytywy dokumentowej od finansowania w formule kredytu dla banku nabywcy?
Finansowanie na bazie akredytywy to finansowanie krótkoterminowe, z maksymalnym okresem spłaty 719 dni (2 lata bez jednego dnia). Natomiast finansowanie w formule kredytu dla banku nabywcy to finasowanie długoterminowe, o minimalnym okresie spłaty 2 lat. Ponadto, kredytem BGK może sfinansować wyłącznie zakup polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym. W przypadku finansowania na bazie akredytywy nie ma takich ograniczeń.

3. Czemu importer może być zainteresowany finansowaniem z BGK, jeśli może uzyskać środki ze swojego banku lokalnego?
Finansowanie z BGK ma na celu uatrakcyjnienie oferty eksportera (oferta produktowa razem z ofertą finansowania) oraz obniżyć koszt finansowania importerom z rynków, na których pozyskanie kredytu jest drogie.