Dyskonto akredytywy jest formą finansowania beneficjenta akredytywy (eksportera), w której BGK wypłaca eksporterowi należności za dokumenty handlowe określone w akredytywie (niepotwierdzonej lub potwierdzonej), przed terminem płatności w niej określonym, po potrąceniu z góry odsetek dyskontowych.

Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Poprawa płynności eksportera i wydłużenie terminu płatności importerowi

O produkcie

Dyskonto może być dokonywane tylko w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności.

Zabezpieczeniem dyskonta może być gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.)

Korzyści dla eksportera

 • możliwość zaoferowania nabywcy odroczonego terminu płatności i tym samym uatrakcyjnienia oferty handlowej eksportera
 • możliwość sfinansowania do 100 proc. wartości kontraktu
 • możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku
 • dostęp do środków przed określonym w akredytywie terminem płatności - poprawa płynności firmy
 • uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów
 • brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera)
 • prosta procedura
 • wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KUKE S.A. dopełniane przez BGK
 • poprawa płynności eksportera bez obciążania zdolności kredytowej

Koszty finansowania

Koszty dyskonta należności z akredytywy eksportowej pokrywa beneficjent akredytywy, którym w tym przypadku jest eksporter. Poszczególne pozycje kosztowe prezentują się następująco:

 • oprocentowanie oparte o zmienną stawkę EURIBOR/LIBOR/WIBOR powiększoną o marżę BGK (koszt gwarancji KUKE S.A. zawarty jest w marży)
 • prowizja za dyskonto należności z akredytywy - 0,2 proc. wartości dokumentów (zastępuje prowizję za wypłatę w akredytywie)
 • koszty związane z obsługą akredytywy zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK

Warunki dyskonta należności z akredytywy

Oferta dyskonta należności z akredytywy eksportowej dostępna jest wyłącznie dla klientów BGK i związana jest z koniecznością przyznania przez BGK limitu dla banku otwierającego akredytywę.

Dodatkowo, udzielenie akredytywy, możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:

 • okres odroczenia płatności - do 719 dni (2 lata bez jednego dnia)
 • podległość akredytywy „Jednolitym Zwyczajom i Praktyce, dotyczącym akredytyw dokumentowych" („Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"),  publikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu

Obejrzyj animację!

Jak korzystać?

Poszczególne etapy procesu dyskonta należności z akredytywy eksportowej przebiegają według następującego scenariusza:

Pytania i odpowiedzi

1. Czym różni się finansowanie bezpośrednie od pośredniego i do której grupy zaliczane jest finansowanie w oparciu o akredytywę? 
Finansowanie bezpośrednie to takie, w którym BGK bierze na siebie ryzyko importera i bez udziału banku zagranicznego analizuje zdolność finansową importera. Finasowanie pośrednie to takie, w którym występuje bank lokalny, który dokonuje analizy ryzyka importera i akceptuje ryzyko transakcji. Finansowanie w oparciu o akredytywy to finansowanie pośrednie. 

2. Czym różni się finansowanie na bazie akredytywy dokumentowej od finansowania w formule kredytu dla banku nabywcy?
Finansowanie na bazie akredytywy to finansowanie krótkoterminowe, z maksymalnym okresem spłaty 719 dni (2 lata bez jednego dnia). Natomiast finansowanie w formule kredytu dla banku nabywcy to finasowanie długoterminowe, o minimalnym okresie spłaty 2 lat. Ponadto, kredytem BGK może sfinansować wyłącznie zakup polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym. W przypadku finansowania na bazie akredytywy nie ma takich ograniczeń. 

3. Czemu importer może być zainteresowany finansowaniem z BGK, jeśli może uzyskać środki ze swojego banku lokalnego? 
Finansowanie z BGK ma na celu uatrakcyjnienie oferty eksportera (oferta produktowa razem z ofertą finansowania) oraz obniżyć koszt finansowania importerom z rynków, na których pozyskanie kredytu jest drogie.