BMR

Poniżej zamieszczamy Plan awaryjny*, określający zasady postępowania w przypadku zaprzestania publikowania Wskaźnika referencyjnego, wystąpienia Istotnej zmiany lub wycofania Wskaźnika referencyjnego wykorzystywanego w produktach Banku.

W przypadku zaistnienia jednej z ww. okoliczności związanych z brakiem dostępności stawki, Bank przekaże Państwu informację w tej sprawie oraz przedstawi propozycję dalszego postępowania.

*Plan jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych  lub  do  pomiaru  wyników  funduszy inwestycyjnych  i  zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (z późn. zm.).