Najważniejsze inicjatywy

Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś. Dowiedz się, jakie najważniejsze programy realizuje i w jakie inicjatywy angażuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, wypełniając funkcję państwowego banku rozwoju.

Inwestycje dla Polski

Celem jest zapewnienie utrzymania w gospodarce obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego. Program ten w szczególności ma koncentrować się na stworzeniu warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktury transportowej, samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej. Program zorientowany jest na przedsięwzięcia rozwojowe, w oparciu o długoterminowe finansowanie inwestycji mających znaczenie dla gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa. Program nie przewiduje preferencyjnych warunków finansowania przedsiębiorców.

Czytaj więcej: 

www.bgk.pl/fundusze-i-programy/programy/inwestycje-dla-polski/

 

Program "Gwarancji de minimis"

Słabsza koniunktura wpływa na pogarszanie się warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Utrudniony dostęp do kredytowania mają przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP. Aby przeciwdziałać temu zjawisku wiosną 2013 r. uruchomiony został rządowy program "Gwarancji de minimis", czyli zabezpieczenia dla kredytów udzielanych przez banki. Realizacją inicjatywy zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

Dzięki gwarancji de minimis każdy przedsiębiorca, bez względu na etap rozwoju firmy, może uzyskać dostęp do finansowania swojej działalności kredytem obrotowym lub inwestycyjnym. Ci, którzy  niedawno rozpoczęli działalność gospodarczą i mają krótką historię kredytową, zyskują wiarygodność w oczach banków udzielających kredytów, ponieważ w ten sposób zwiększa się pewność spłaty zaciągniętych zobowiązań. Natomiast przedsiębiorstwa działające od lat i dysponujące już pewnym majątkiem, uzyskują elastyczność w zakresie dysponowania nim, gdyż nie muszą zastawiać go na rzecz banku jako zabezpieczenie. Środki z kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją de minimis mogą być wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi, zapłatę podatku czy składki ZUS, a także zobowiązań, które powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej na www.deminimis.gov.pl

Plan inwestycyjny dla Europy (Plan Junckera)

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach – szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Za wdrażanie planu odpowiedzialna będzie przede wszystkim grupa Europejskiego Banku  Inwestycyjnego, jednak legislatorzy przewidzieli w nim także ważną rolę dla państwowych banków rozwoju, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego i innych publicznych instytucji finansowych, których zadaniem jest pobudzanie gospodarki. Dlatego też w Polsce Ministerstwo Finansów wskazało BGK oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. jako dwie instytucje, które realizując ważne inwestycje z punktu widzenia polskiej gospodarki będą szukały możliwości wykorzystania dodatkowych środków europejskich. Podstawowym filarem Planu będzie Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

 

Czytaj więcej na

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/plan-junckera-europejski-fundusz-na-rzecz-inwestycji-strategicznych/

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.  

 

Dla kogo?

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

  Najważniejsze korzyści:

 • Brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja BGK jako główne zabezpieczenie kredytu (brak tzw. twardych zabezpieczeń);
 • Alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;
 • Brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis;
 • Nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów związanych z pomocą de minimis; wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt;
 • Powszechna dostępność produktu – dystrybucja przez banki komercyjne, które zawarły z BGK umowę.

  Parametry gwarancji:

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • Niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku;
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN;
 • Zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu;
 • Możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów;
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

 Czytaj więcej na

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Pierwszy instytucjonalny Fundusz Mieszkań na Wynajem to komercyjna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem tego pionierskiego na polskim rynku przedsięwzięcia jest zwiększenie na rynku oferty atrakcyjnych jakościowo mieszkań do wynajęcia w największych polskich aglomeracjach. Działalność Funduszu wspiera mobilność zawodową Polaków i stanowi realną alternatywę dla kredytu hipotecznego. Wynajmując mieszkanie od podmiotu instytucjonalnego, jakim jest Fundusz, najemca zyskuje pewność stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania. Fundusz Mieszkań na Wynajem tworzy nowe standardy na rynku najmu i popularyzuje najem mieszkań realizowany przez instytucjonalnych wynajmujących.

Oferta Funduszu jest kierowana również do firmszukających mieszkań dla swoich pracowników oraz w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Fundusz Mieszkań na Wynajem działa na zasadach komercyjnych w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. Portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN utworzonego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. zarządza BGK Nieruchomości S.A.

Dowiedz się więcej na www.jakusiebie.pl

Tanie budownictwo czynszowe

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi programy, których celem jest zwiększanie zasobów tanich mieszkań czynszowych w całej Polsce.  

 

Program finansowego wsparcia tworzenia mieszkaniowych zasobów socjalnych i komunalnych

Celem tego rządowego programu jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych przy jednoczesnym zapewnieniu określonego, minimalnego standardu technicznego tych zasobów, ich integracji z przestrzenią miejską oraz integracji społecznej najemców.

                          

Dla kogo?

Program skierowany jest do gmin, związków międzygminnych, organizacji pożytku publicznego oraz powiatów.

 

Najważniejsze korzyści:

Wsparcie jest bezzwrotne pod warunkiem utrzymania socjalnego charakteru utworzonego zasobu przez okres minimum 15 lat od daty zakończenia inwestycji. W zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia oraz rodzaju tworzonego zasobu wsparcie wynosi od 30% do 50% rzeczywistych poniesionych kosztów.

Warunki:

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:

 • budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku,
 • kupno lokali/budynku,
 • kupno lokali/budynku wraz z remontem,
 • remont lub przebudowa budynku lub jego części,
 • zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • budowa budynku , w tym rozbudowa lub nadbudowa, realizowana przez TBS,
 • remont lub przebudowa budynku realizowana przez TBS,
 • zmiana sposobu użytkowania budynku realizowana przez TBS.

Dwa razy do roku, od 1 do 31 marca (edycja wiosenna) oraz od 1 do 30 września (edycja jesienna), w BGK można składać wnioski o finansowe wsparcie przedsięwzięć dotyczących tworzenia lokali socjalnych, lokali komunalnych, mieszkań chronionych, a także noclegowni i domów dla bezdomnych.

Wszystkie przedsięwzięcia, dla których zostały złożone wnioski w latach 2011-2014, uzyskały finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat.

 

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Społeczne budownictwo czynszowe to mieszkania na wynajem o czynszach regulowanych ustawowo, znacznie niższych niż rynkowe, przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach.

1 listopada 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął przyjmowanie wniosków o udzielenie finansowania w ramach nowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. Przez ponad sześć lat po likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego sektor budownictwa społecznego nie miał możliwości pozyskiwania środków na inwestycje na warunkach preferencyjnych. Bank w celu podtrzymania misyjnej działalności w tym obszarze wprowadził dwa produkty oferowane na warunkach rynkowych – kredyt budowlany oraz emisję obligacji. Ze względu na obowiązujący towarzystwa budownictwa społecznego ustawowy limit stawki czynszu możliwe jest finansowanie komercyjne jedynie projektów z wysokim udziałem inwestora bądź gminy w koszcie przedsięwzięcia. W związku z tym wznowienie programu zapewniającego preferencyjne warunki finansowania było niezbędne, aby zapewnić adekwatną do potrzeb ofertę tanich mieszkań czynszowych. W ramach 10 rocznych edycji Programu Bank sfinansuje co najmniej 30 tysięcy lokali.

Parametry produktów oferowanych w ramach Programu:

 • kredyt lub organizacja emisji obligacji (z gwarancją ich nabycia)
 • oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży Banku
 • maksymalny udział w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – 75%
 • maksymalny okres finansowania – 30 lat

Inwestorzy:

 • towarzystwa budownictwa społecznego (gminne i prywatne)
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółki gminne (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego)

Przedmiot finansowania:

 • nowe budynki oraz rewitalizacja/remont istniejących
 • maksymalna stawka czynszu – 5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku
 • mieszkania na wynajem
 • miejsca postojowe/garaże (minimum przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego)
 • grunt (jeżeli wniesiony aportem – max 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia)
 • inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

Podstawowe warunki uzyskania finansowania

 • zawarcie przez wnioskodawcę umowy z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego
 • minimalny udział lokali mieszkalnych, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym – 50%
 • posiadanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia właściwemu organowi wykonywania robót budowlanych, do którego nie wniesiono sprzeciwu
 • pozytywna ocena wiarygodności kredytowej oraz przedsięwzięcia przez Bank

Premiowane przedsięwzięcia

W przypadku, gdy po ocenie wiarygodności kredytowej, zapotrzebowanie przekroczy limit środków przeznaczonych na finansowanie w ramach danej edycji, zgodnie z kryteriami wymienionymi w rozporządzeniu, premiowane będą przedsięwzięcia:

 • z wysokim udziałem mieszkań dla osób wychowujących dzieci (wyższym niż wymagane 50%),
 • rewitalizacyjne,
 • zlokalizowane w gminach o wysokim deficycie mieszkań,
 • zlokalizowane w powiatach, w których powstało relatywnie niewiele mieszkań czynszowych finansowanych preferencyjnie finansowanych przez BGK,
 • obejmujące mieszkania dla osób przeprowadzających się z zasobu gminnego,
 • dla których projekt został wykonany w drodze otwartego konkursu architektonicznego,
 • polegające na remoncie lub adaptacji,
 • realizowane na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • bez (lub z niskim poziomem) partycypacji najemcy,
 • realizowane w ramach inwestycji, w której powstaną lokale użytkowe lub mieszkania finansowane ze środków własnych Wnioskodawcy,
 • zlokalizowane w powiatach o dodatnim saldzie migracji.

 

 

Obsługa rządowego programu preferencyjnych kredytów na społeczne budownictwo czynszowe ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego/środków własnych BGK.

W ramach rządowego programu budownictwa społecznego od 1996 r. BGK udzielił ponad 1800 preferencyjnie oprocentowanych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie ponad 98 tys. mieszkań (ok. 81 tys. w zasobach TBS, ponad 17 tys. w spółdzielniach mieszkaniowych).

W ramach programu budownictwa mieszkaniowego na wynajem o umiarkowanych czynszach powstawały mieszkania energooszczędne, nowoczesne, wykończone pod klucz. W zasobach TBS powstało wiele mieszkań dostępnych dla grup społecznych o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, np. dla osób starszych, niepełnosprawnych, dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, dla rodzin zastępczych.

 

 

Zestawienie inicjatyw mieszkaniowych w ofercie BGK
Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granicami Polski. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty należące do polskich spółek.

 

Nazwa: Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN („FEZ”)

Zarządzający funduszem: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Rodzaj inwestycji: zagraniczna spółka projektowa, w którą FEZ będzie inwestował wspólnie z polską firmą (polskim partnerem)

Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld zł (równowartość w euro)

Wysokość pojedynczej inwestycji: zwykle od kilku do kilkudziesięciu mln zł (równowartość w euro)

Horyzont czasowy inwestycji: zwykle od 5 do 7 lat

 

Podstawowe założenia dotyczące działania funduszu:

Fundusz Ekspansji Zagranicznej dzieli z polskimi firmami ryzyko inwestycji w zagraniczne projekty i zapewnienia współfinansowanie zagranicznych spółek zależnych należących do polskich firm. Firmy mogą skorzystać z finansowania w postaci kapitału, mezzanine i pożyczek zabezpieczonych tylko aktywami zagranicznego projektu, bez regresu do polskiej spółki. Horyzont czasowy inwestycji Funduszu jest dopasowany do specyfiki poszczególnych przedsięwzięć i zwykle zawiera się w przedziale od 5 do 7 lat.
Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej w finansowaniu projektu będzie zwykle wynosić od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, ale nie będzie stanowił więcej niż 50% wartości całej inwestycji. Fundusz Ekspansji Zagranicznej zawsze będzie udziałowcem mniejszościowym – zarządzanie projektem będzie zawsze pozostawać w rękach polskiej firmy. Oczekiwana stopa zwrotu będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od ryzyka projektu, ryzyka kraju, w którym jest realizowany oraz wybranego instrumentu finansowego.

 

Korzyści, które daje polskim firmom oferta FEZ:

 • ograniczenie ryzyka inwestycji zagranicznej,
 • długoterminowe finansowanie,
 • szybsza realizacja projektów,
 • zachowanie pełnej kontroli nad biznesem,
 • mechanizm wyjścia dostosowany do możliwości Partnera i specyfiki projektów,
 • łatwiejsze pozyskiwanie finansowania z innych źródeł (znak jakości),
 • wymiana doświadczeń z innymi inwestorami poprzez sieć kontaktów FEZ.

 

 

Więcej informacji na www.tfibgk.com.pl

 

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Strategia Funduszu Inwestycji Samorządowych koncentruje się na udzielaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub podległe im podmioty. Funduszem zarządza spółka PFR S.A.

Początkowy kapitał FIS wynosi 600 mln złotych (PFR S.A. oraz BGK zasilają go kwotą po 300 mln złotych każdy).

Elastyczne instrumenty finansowe funduszu pozwalają na angażowanie się w projekty poprzez obejmowanie lub użytkowanie akcji/ udziałów w spółkach komunalnych. FIS skupia się na takich sektorach jak:

 • wodociągowo-kanalizacyjny,
 • ciepłowniczy,
 • gospodarka odpadami,
 • regionalne porty lotnicze,
 • obiekty infrastruktury sportowej,
 • infrastruktury wspierającej rozwój biznesu,
 • infrastruktury miejskiej, transportu miejskiego,
 • kolejowych przewozów regionalnych,
 • infrastruktury drogowej oraz społecznej.

Przy finansowaniu inwestycji samorządowych ważnym modelem realizacji projektów może być zastosowanie instytucji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. FIS jest inwestorem długoterminowym. Dopuszcza możliwość zaangażowania kapitału do 20 lat, liczonych od chwili podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału. Minimalny próg zaangażowania w jeden projekt wynosi 10 mln złotych a maksymalny 120 mln złotych. Udział FIS w strukturze finansowania projektów inwestycyjnych zachęca samorządy do aktywnego zarządzania majątkiem i współpracy na zasadach rynkowych z inwestorami prywatnymi.

Aby dowiedzieć się więcej zobacz http://www.pfr.pl/pl/samorzady/strategia-inwestycyjna

Kontakt dla mediów: biuro@pfr.pl, +48 22 537 75 41

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” utworzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) a realizowany przez BGK, jest instrumentem rynku pracy, którego celem jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Do 2021 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę ok. 500 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego jest menedżerem programu działającym na podstawie umowy z MPiPS. Wsparcie finansowe dostępne w ramach programu zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez BGK w przetargu.  

Rolą pośredników jest udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, a także zapewnianie doradztwa i szkoleń osobom ubiegającym się o pożyczki oraz pożyczkobiorcom. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, którą przeprowadza pośrednik finansowy.

Dla kogo?  

Oferta pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej skierowana jest do niezatrudnionych oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej:  

 • absolwentów szkół i wyższych uczelni (do 4 lat od ukończenia);
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych;
 • osób bezrobotnych.

  Pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy mogą być udzielane dla:  

 • osób, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (po co najmniej 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych);
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, żłobków i klubów dziecięcych, niepublicznych szkół i przedszkoli, dla osób i podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. producentów rolnych zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Najważniejsze korzyści  

 • preferencyjne oprocentowanie (poniżej 0,5% w skali roku);
 • brak jakichkolwiek opłat i prowizji;
 • okres spłaty do 7 lat;
 • roczna karencja w spłacie kapitału.

Czytaj więcej na http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Program "Mieszkanie dla młodych"

„Mieszkanie dla młodych” to prorodzinny program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania. Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 190 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność. 

Więcej informacji o programie:  

www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/

Dane liczbowe:

Kredyt na innowacje technologiczne

„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej UE skorzystało 600 firm. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w obecnym rozdaniu środków unijnych do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro. Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Bezpośrednią korzyścią dla firm jest dotacja w postaci premii technologicznej, stanowiąca częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki na realizację inwestycji technologicznej. Kredytów inwestycyjnych w programie udziela 17 banków

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Chcesz wiedzieć więcej - kliknij.