A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

TAURON z nowym finansowaniem hybrydowym od Banku Gospodarstwa Krajowego

pdf

Program emisji obligacji hybrydowych to kolejna inicjatywa TAURON mająca na celu pozyskanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Grupy. Umowa na finansowanie o wartości 400 mln zł została zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a TAURON Polska Energia 6 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

- Nowe możliwości finansowania inwestycji, jakie daje podpisana umowa, to szansa na rozwój. W perspektywie planów zawartych w strategii spółki wskazuje to na dbałość długofalowego myślenia o przyszłości Grupy TAURON. Liczę, że współpraca spółki z BGK będzie kolejnym sposobem na zróżnicowanie źródeł finansowania projektów – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie 2 lata od momentu podpisania umów, a więc do 30 czerwca 2019 r.

Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze 7 lat to tzw. non-call period. Również przez 7 lat BGK zobowiązał się do utrzymania obligacji na swoim bilansie.

- Rynki finansowe stwarzają coraz więcej możliwości na pozyskanie finansowania inwestycji. Przykładem takich instrumentów są właśnie obligacje hybrydowe. To ważne, że polskie spółki chcą i potrafią z nich korzystać. To również dowód na to, że rynek finansowy w Polsce rozwija się. To dla nas bardzo ważne. Mówimy o tym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wyraził nadzieję, że niedługo przybędzie polskich firm zainteresowanych obligacjami hybrydowymi.

Nowy program emisji obligacji to kolejne finansowanie korzystne dla Grupy TAURON w kontekście ograniczenia ryzyka niedotrzymania granicznej wartości wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA, określonego w umowach finansowania TAURON. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych z racji swojego podporządkowanego charakteru nie będzie wliczane do wskaźnika zadłużenia ustalonego na poziomie 3,5.

- W ramach nowej strategii Grupy TAURON Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności Grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu to działania, które powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie TAURON zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe. Cieszymy się z faktu, iż jest to kolejne długoterminowe finansowanie pozyskane przez TAURON z Banku Gospodarstwa Krajowego, co potwierdza nasze bardzo dobre wzajemne relacje i zdolność do osiągania celów ważnych dla obu stron – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części (z reguły 50%) jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami.

 - Bank Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym polskim bankiem, który zorganizuje emisję obligacji hybrydowych. To skomplikowany i wymagający dużej wiedzy instrument, który jest stosowany do finansowania kosztochłonnych inwestycji o długim okresie zwrotu.  TAURON to nasz ważny partner, z którym od kilku lat rozwijamy współpracę przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nasze łączne aktualne zaangażowanie w finansowanie sektora energetycznego wynosi ok. 8,5 mld zł – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

To pierwsze finansowanie hybrydowe udzielane przez BGK, a drugie tego typu pozyskane przez TAURON. W ramach działań mających na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej pod koniec 2016 r. TAURON przeprowadził emisję obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości 190 mln euro, objętych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach planu Junckera.

Celem emisji było pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze dystrybucji, polegających na przyłączaniu nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Innym instrumentem, który może w przyszłości wspomóc realizację planu inwestycyjnego Grupy TAURON jest potencjalne zaangażowanie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, którego ramy zostały określone w Porozumieniu podpisanym w czerwcu br. Określa ono wstępne warunki zaangażowania PFR w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Fundusz wyraził wstępne zainteresowanie zainwestowaniem kwoty 880 mln zł.

Kolejnym istotnym krokiem w obszarze finansowania była decyzja o wyemitowaniu w lipcu br. euroobligacji o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek Grupy oraz finansowanie inwestycji Grupy w segment dystrybucji i ogólne cele korporacyjne. Obligacje są notowane na London Stock Exchange.

Oferta euroobligacji TAURONA cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów europejskich i krajowych. Świadczyła o tym prawie trzykrotna nadsubskrypcja. Celem emisji było nie tylko zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności inwestycyjnej Grupy, ale również dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu.

 

Obligacje hybrydowe

Obligacje hybrydowe łączą w sobie cechy długu i kapitału akcyjnego. Innymi słowy są
to instrumenty finansowe z elementami właściwymi dla instrumentów kapitałowych. Główną korzyścią dla emitenta płynącą z tego typu finansowania jest możliwość zaliczenia przez agencję ratingową części tego finansowania (w zależności od spełnienia szczegółowych parametrów, z reguły 50 proc.) jako kapitału. Okres, w którym instrument ten nosi cechy kapitału, zależy od ustalonych parametrów finansowania.

- Polskie koncerny energetyczne zaczynają podążać za europejskimi trendami zgodnie
z którymi ok. 20% długu w tym sektorze stanowią instrumenty hybrydowe. To skomplikowany i wymagający dużej wiedzy instrument, który jest stosowany dla finansowania kosztochłonnych inwestycji o długim okresie zwrotu
– powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podstawowe cechy obligacji hybrydowych:

  • podporządkowanie w stosunku do zadłużenia senioralnego;
  • długoterminowy charakter;
  • brak zabezpieczeń;
  • opcja emitenta zawieszenia wypłaty odsetek;
  • możliwość zaliczenia części długu do kapitału;
  • ograniczenie możliwości wcześniejszego odkupu obligacji przez emitenta w tzw. okresie non-call period (wcześniejsza spłata w okresie non-call jest możliwa wyłącznie w przypadku utraty możliwości zaliczania części długu do kapitału własnego, lub wystąpienia zdarzenia podatkowego);
  • uzależnienie możliwości wypłaty dywidendy od spłaty wszystkich odroczonych odsetek;
  • brak przypadków naruszenia warunków emisji obligacji za wyjątkiem ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji lub zwłoki emitenta w wypłacie wynikających z obligacji.