KOMUNIKAT PRASOWY

Wiodące w Europie krajowe banki rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchamiają Marguerite II, europejski fundusz infrastrukturalny, będący następcą Marguerite I.  Całkowite zaangażowanie uruchomionego funduszu przekracza kwotę 700 mln euro. Będzie on kontynuować udzielane wcześniej przez platformę Marguerite I wsparcie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej.

Uruchomiony dzisiaj fundusz Marguerite II będzie kontynuować ważną działalność Europejskiego Funduszu 2020 na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury (znanego również pod nazwą Marguerite). Podobnie jak jego poprzednik, fundusz Marguerite II jest paneuropejskim funduszem kapitałowym, który ma działać jako katalizator dla nowych („greenfield”) oraz przyczyniać się do dalszego rozwoju istniejących („brownfield”) inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej. Inwestycje te służą realizacji kluczowych polityk Unii Europejskiej w dziedzinie zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego, agendy cyfrowej oraz sieci transportowych. Fundusz będzie zdolny zainwestować ponad 700 mln euro w projekty infrastrukturalne w całej Unii Europejskiej oraz w krajach przedakcesyjnych. Jego okres funkcjonowania wyniesie 10 lat (z możliwością dwukrotnego przedłużenia tego okresu, za każdym razem o jeden rok), a wszystkie jego środki powinny zostać zainwestowane w ciągu 5 lat.

Unikalne partnerstwo banków publicznych i wsparcie UE w celu realizacji nowych inwestycji

Europejski Bank Inwestycyjny zapewni kwotę w wysokości 200 mln euro, z czego 100 mln euro będzie gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Każdy z pięciu krajowych banków rozwoju zainwestuje po 100 mln euro. Będą to: polski Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), francuski Caisse des Dépôts Group (CDC), włoski Cassa depositi e prestiti (CDP), niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oraz hiszpański Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Zaangażowanie inwestorów w mln euro

   BGK

   CDC

   CDP

   EIB

     ICO

   KfW

Razem

Zaangażowanie

100

100

100

200

100

100

700

Wyzwania sektorowe

Fundusz Marguerite II będzie finansować inwestycje o podobnym charakterze co poprzednik, kładąc nacisk na nowe przedsięwzięcia. Umożliwi także realizację nowych projektów infrastrukturalnych zgodnie z celami Planu Inwestycyjnego dla Europy i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Obejmują one ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie dostępu do szybkiego internetu światłowodowego, poprawę połączeń transportowych, a także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto fundusz będzie wspierać rozwój zielonych i innowacyjnych projektów przyczyniających się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną zgodnie z celami Planu Inwestycyjnego oraz celami COP 21.

Sprawdzony model, który z powodzeniem pomógł odblokować inwestycje o wartości 10 miliardów euro

Uruchomiony dzisiaj fundusz Marguerite II bazuje na strategii inwestycyjnej funduszu Marguerite I, która okazała się udanym rozwiązaniem.

Środki funduszu Marguerite I zostały całkowicie zainwestowane, a sam fundusz zrealizował swoje początkowe cele. Zaangażował ponad 700 mln euro kapitału własnego i środków o charakterze quasi-kapitałowym w 20 inwestycji w 12 państwach członkowskich, we wszystkich docelowych sektorach. Występował w charakterze katalizatora dla projektów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. Fundusz Marguerite I wspierał takie projekty jak morskie farmy wiatrowe w Belgii i Niemczech, lądowe farmy wiatrowe w Szwecji, elektrownie słoneczne we Francji, instalacje biomasy w Portugalii, zakład produkujący energię z odpadów w Polsce, infrastrukturę transportową w Chorwacji, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii, projekty w zakresie infrastruktury cyfrowej we Francji i we Włoszech, zapewniał również wsparcie w zakresie przesyłu i magazynowania gazu na Łotwie.

- Udział BGK w Funduszu Marguerite II wynika ze strategii banku na lata 2017 – 2020 i wspiera realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Będziemy finansować projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Ponadto współpraca z największymi bankami rozwoju w Europie przy realizowaniu wspólnych inwestycji kapitałowych pozwoli na wymianę doświadczeń i zwiększenie rozpoznawalności BGK jako polskiego banku rozwoju. Chcę podkreślić, że fundusz, który ma siedzibę w Luksemburgu, po raz pierwszy  otworzy biuro regionalne. Dzięki naszemu zaangażowaniu będzie ono zlokalizowane w Warszawie  – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

Nicolás Merigó, Dyrektor Generalny i Partner Marguerite, oświadczył: Dzięki wsparciu BGK, CDC, CDP, EIB, ICO, i KfW mamy przyjemność uruchomić fundusz Marguerite II. Z zadowoleniem witamy BGK jako nowego wiodącego inwestora w funduszu Marguerite II i z dumą ogłaszamy rozszerzenie platformy Marguerite tak, abyśmy mogli kontynuować rozwój kluczowej infrastruktury w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Kontakty dla mediów:

Caisse des Dépôts Group

Sophie Quatrehomme

[email protected]

Tel.: +33 1 58 50 30 73

Kom.: +33 6 98 32 66 24 

 

Europejski Bank Inwestycyjny

Richard Willis

[email protected]

Tel.: +352 437982155

Kom.: +352 621555758

KfW

Wolfram Schweickhardt

[email protected]

Tel.: +49-69-7431-1778

Kom.: +49-174-3166 502

 

Cassa depositi e prestiti spa

Francesco Mele

[email protected];

Tel.: +39 064221.2435

Kom.: +39 3459959956

Rodolfo Belcastro

[email protected];

Tel.: +39 064221.3678

Kom.: +39 3926893664

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Czyż

[email protected]

Tel.: +48 22 599 80 67

Kom.: +48 609 220 208

Instituto de Crédito Oficial

Begoña Amores

[email protected]

Tel.: +34 91 592 1641

Kom.: +34 669747563

Marguerite

Véronique Sant (zewnętrzny kontakt PR)

[email protected]

Tel.: +44 207 226 06 07

Kom.: +44 78 18 53 21 84

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Inicjuje i realizuje programy na rzecz rozwoju gospodarczego. Stanowi centrum kompetencji w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych i eksportowych, przedsiębiorstw komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija między innymi systemy poręczeń i gwarancji mających na celu rozwój przedsiębiorczości. Uczestniczy w programach mających na celu poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu do mieszkań dla Polaków. Bank zarządza programami europejskimi i rozdziela europejskie fundusze na poziomie całego kraju oraz poszczególnych regionów. Jest wiodącą instytucją w procesie konsolidacji finansów publicznych.

www.bgk.pl

 

Grupa Caisse des Dépôts

Caisse des Dépôts i jej spółki zależne to należąca do państwa grupa kapitałowa, która jest długoterminowym inwestorem działającym na rzecz interesu publicznego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Szeroko doceniana za fachową wiedzę w zakresie zarządzania swoimi obszarami kompetencji, grupa koncentruje wysiłki na czterech głównych dziedzinach transformacji, które mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia długoterminowego rozwoju Francji: kwestie terytorialne, ekologia i energetyka, rozwiązania cyfrowe, demografia i kwestie społeczne.

www.caissedesdepots.fr

 

Cassa depositi e prestiti

Cassa depositi e prestiti (CDP) to Krajowa Instytucja Wsparcia zapewniająca wsparcie dla włoskiej gospodarki od 1850 roku. Finansuje ona inwestycje publiczne, wspiera współpracę międzynarodową i działa w charakterze katalizatora rozwoju infrastruktury w kraju. Pomaga włoskim przedsiębiorstwom we wprowadzaniu innowacji i rozwoju, a równocześnie wspiera ich eksport i międzynarodową ekspansję. Jako główny aktor działający na rynku socjalnego i taniego budownictwa mieszkaniowego, CDP przyczynia się do rozwoju włoskiego sektora nieruchomości i promuje urbanistyczną transformację. Stymulującą rolę CDP, ważną z punktu widzenia włoskiej gospodarki, wyraźnie widać w planie biznesowym na lata 2016-2020. W trakcie tego pięcioletniego okresu CDP wprowadzi do gospodarki 160 miliardów euro oraz ponad 100 miliardów euro ze środków publicznych i prywatnych w celu wsparcia rozwoju Włoch.

www.cdp.it

 

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) to udzielająca długoterminowych pożyczek instytucja Unii Europejskiej, której właścicielami są państwa członkowskie UE. Zapewnia ona długoterminowe finansowanie inwestycji w celu wsparcia realizacji celów polityki UE.

www.eib.org

 

Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany „Planem Junckera”, jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Jego głównym elementem jest wzrost inwestycji w Europie w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewnienie rozwoju poprzez inteligentniejsze wykorzystanie nowych i dotychczasowych zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie lepszej widoczności i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) umożliwia Grupie EBI inwestowanie w większą liczbę często bardziej ryzykownych projektów o dużej wartości dodanej. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS według stanu na listopad 2017 roku pozwolą na uruchomienie inwestycji o wartości ponad 250 mld euro oraz na zapewnienie wsparcia dla około 528 000 MŚP we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en

 

Instituto Crédito Oficial

Instituto de Crédito Oficial jest należącą do państwa spółką działającą przy hiszpańskim Ministerstwie Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu ICO stała się punktem odniesienia dla finansowania zarówno MŚP, jak i dużych projektów inwestycyjnych. Jeden z kierunków działalności hiszpańskiego banku państwowego obejmuje wspieranie umiędzynarodowienia hiszpańskich przedsiębiorstw tak, aby mogły się one rozwijać i podnosić konkurencyjność. Misją ICO jest promowanie tych działań gospodarczych, które ze względu na swoje znaczenie społeczne, kulturowe, innowacyjne lub środowiskowe zasługują na promocję i rozwój.

www.ico.es

 

KfW

KfW to jeden z wiodących na świecie banków wsparcia publicznego. W imieniu Republiki Federalnej Niemiec i jej krajów związkowych KfW od wielu lat angażuje się w poprawę warunków gospodarczych, społecznych oraz ekologicznych na całym świecie i ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Na ten cel tylko w 2016 roku KfW przekazał środki w wysokości 81 miliardów euro, z czego 44 proc. przeznaczono na działalność w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. KfW zlecił zarządzanie swoimi udziałami w funduszu Marguerite II firmie KfW IPEX-Bank, aby wykorzystać kompleksowe doświadczenie swojej spółki zależnej, która specjalizuje się w finansowaniu międzynarodowych projektów, eksportu i infrastruktury.

www.kfw.de

 

Marguerite

Marguerite to niezależna firma z biurami w Luksemburgu i Paryżu, która będzie nadal zarządzać funduszami Marguerite, Marguerite Pantheon SCSp oraz Marguerite II. Należąca do grupy Marguerite firma Marguerite Investment Management to zarządzający inwestycjami podmiot, który spełnia wymogi określone w dyrektywie w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i podlega nadzorowi CSSF. Fundusze Marguerite, Marguerite II i Marguerite Pantheon SCSp są funduszami luksemburskimi.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.marguerite.com