Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował emisję euroobligacji o wartości 1 mld EUR

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował emisję euroobligacji o wartości 1 mld EUR

Bank Gospodarstwa Krajowego 23 maja przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Ich wartość to 1 mld EUR. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

Tegoroczna emisja przeprowadzona w ustanowionym przez BGK Programie EMTN miała po raz pierwszy formułę dual – tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln EUR. 

Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. i czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 proc. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000 proc. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne. 

Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną). Obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest wsparciem wielkiego projektu inwestycyjnego jakim jest Krajowy Fundusz Drogowy, który nieustannie i z każdym rokiem poprawia jakość życia Polaków. BGK wypracował sobie wiarygodność wśród inwestorów również na rynkach międzynarodowych, która przyczynia się do ciągle rosnącego zainteresowania każdą kolejną emisją obligacji BGK. Dziś nasz bank jest drugim pod względem wielkości emitentem z na rynku krajowym i ciągle zwiększa swoją obecność również na rynkach międzynarodowych – mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK. 

Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan oraz Societe Generale. Wykorzystując pozytywny odzew inwestorów międzynarodowych w czasie intensywnego, czterodniowego roadshow przeprowadzonego przez BGK w głównych miastach europejskich pozyskaliśmy środki w rekordowo dużej kwocie i wyjątkowo atrakcyjnych warunkach cenowych. Zapewniliśmy jednocześnie sfinansowanie w znacznym stopniu tegorocznych potrzeb finansowych KFD – dodał Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję. Emisję objęli inwestorzy z 17 krajów, głównie z Europy (ponad 98 proc. wartości emisji, w tym Niemiec i Austrii – 43 proc.  oraz Francji – 25 proc.). Były to przede wszystkim instytucje finansowe zarządzające aktywami (62 proc.), firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne (15 proc.), a także banki  (23 proc.).

Celem obecnej emisji obligacji jest zapewnienie efektywnego zarządzania płynnością finansową KFD na potrzeby finansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ten kluczowy dla polityki transportowej państwa dokument określa limit środków na realizację inwestycji drogowych ujętych w Programie na poziomie 135 mld zł.  Rezultatem Programu ma być budowa ok. 2 750 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 43 nowych obwodnic miast.

BGK pozyskuje na rzecz KFD zewnętrzne finansowanie emitując obligacje oraz zaciągając kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym). Przed 2014 rokiem BGK przeprowadzał emisje na rynku krajowym pozyskując finansowanie o wartości ponad 26 mld zł. Od 2014 roku, kiedy BGK ustanowił Program EMTN (Euro Medium Term Notes – średnioterminowych euroobligacji), bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 2,5  mld euro (włączając dzisiejszą emisję). 

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.