95 mln zł na rewitalizację na Pomorzu

1 marca Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o Pożyczki Rewitalizacyjne. W puli jest 95 mln zł, z czego 76 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020), a 19 mln zł z finansowania uzupełniającego oferowanego przez BGK. 

Z preferencyjnych Pożyczek Rewitalizacyjnych mogą skorzystać pomorskie jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy,  związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz kultury, a także kościoły i związki wyznaniowe.

Finansowanie udzielane jest na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki może wynieść nawet 0,25% w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 10 mln zł, okres kredytowania - do 15 lat, z karencją w spłacie wynoszącą do 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Wnioski o pożyczkę przyjmuje współpracująca z BGK Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Można je składać aż do wyczerpania środków.

Projekty, które będziemy wspierać, powinny mieć na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich. Oprocentowanie Pożyczek Rewitalizacyjnych ustalane jest indywidualnie - im większe korzyści dla lokalnej społeczności przyniesie projekt, tym oprocentowanie będzie niższe mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka Rewitalizacyjna to kontynuacja dobrze znanego na Pomorzu programu JESSICA, realizowanego w perspektywie 2007-2013. Bank Gospodarstwa Krajowego, na mocy umowy zawartej z EBI w 2011 r., sfinansował 32 projekty o łącznej wartości ponad 342 mln zł, wśród których są m.in. Muzeum Emigracji w Gdyni czy centrum promocji kultury i sztuki „Garnizon Kultury” w Gdańsku Wrzeszczu.

Poza podpisaną 29 grudnia 2017 r. umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w województwie pomorskim, 21 lutego br. BGK podpisał dwie kolejne umowy z EBI, dzięki którym już w II kwartale br. z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będzie można skorzystać również w województwie mazowieckim i śląskim. Kwota przeznaczona na pożyczki wyniesie odpowiednio 103 mln zł oraz 193 mln zł.