Powrót

25 mln zł kredytów dla przedsiębiorstw społecznych zabezpieczonych gwarancją – BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

25 mln zł kredytów dla przedsiębiorstw społecznych zabezpieczonych gwarancją – BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

Podmioty ekonomii społecznej to organizacje realizujące cele społeczne. W swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem społeczeństwa. Wśród nich znajdują się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale również spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit. Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych, podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł, a jeśli instrument gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem wśród przedsiębiorców społecznych, brane jest pod uwagę zwiększenie środków na ten cel.   

- Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez BGK jest elementem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Banki spółdzielcze są naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw społecznych nie tylko z uwagi na charakter ich działalności, ale także z powodu doskonałej znajomości społeczności lokalnych, w których działają – podkreśla Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu BGK.

- Banki spółdzielcze czują się współodpowiedzialne za rozwój regionu, w którym działają. Kierują się nie tylko kryterium zysku, ale także społecznym znaczeniem projektów, w których uczestniczą. To wynika z naszych spółdzielczych wartości. Wspieramy więc nie tylko podmioty gospodarcze, ale także organizacje i inicjatywy przyczyniające się do cywilizacyjnego awansu lokalnych społeczności - dodaje Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

- Partnerstwo w zakresie wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w pełni wpisuje się w misję działania i wartości Banków Spółdzielczych SGB. Program może przyczynić się do rozwoju instytucji kierujących się przede wszystkim dobrem społecznym i bardzo często skupiających się na działaniach skierowanych do lokalnych społeczności. To kolejna inicjatywa podejmowana we współpracy z BGK z wykorzystaniem Funduszy Europejskich – mówi Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA.


Fundusze na start lub rozwój

Kredyty objęte gwarancją BGK udzielane będą podmiotom ekonomii społecznej przez banki zrzeszające (BPS S.A. i SGB Bank S.A.) oraz zrzeszone w nich banki spółdzielcze. Ze wsparcia oferowanego w programie finansowanym z krajowych środków publicznych udostępnianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystać mogą podmioty ekonomii społecznej z całego kraju.

Gwarancje stanowić też będą uzupełnienie oferty preferencyjnego finansowania dla PES w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które oferują instytucje finansowe wybrane przez BGK w przetargu, tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. - Dzięki gwarancjom do PES trafi strumień środków finansowych ze źródeł innych niż fundusze europejskie. Przyczyni się to do stworzenia stałego źródła finansowania dla tego sektora, a tym samym do wzmocnienia pozycji rynkowej sektora ekonomii społecznej – mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży. 

 

Pieniądze na wyciągnięcie ręki

Wniosek o udzielenie gwarancji PES będzie składał w banku, w którym ubiega się o kredyt/pożyczkę. Do uzyskania wsparcia uprawnione są mikro, małe i średnie podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Zobowiązanie zabezpieczone gwarancją BGK może zostać zaciągnięte zarówno na bieżącą, jak również na rozwojową lub inwestycyjną działalność PES.

Warunki, na których udzielane są gwarancje BGK są bardzo atrakcyjne. Wysokość pojedynczej gwarancji może sięgać nawet 500 tys. złotych. Nie może ona jednak obejmować kwoty przekraczającej 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki (bez odsetek i innych kosztów związanych z kredytem/pożyczką). Gwarancje mogą być udzielane na czas nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o 3 miesiące, wynoszący maksymalnie 102 miesiące dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe (na bieżącą działalność PES) oraz maksymalnie 123 miesiące w przypadku gwarancji do kredytów inwestycyjnych. Jednorazowo płatna prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,5 proc. kwoty gwarancji.