BIP

Zaproszenie do składania wniosków o limit gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR - dodatkowy termin

Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na podstawie umowy o finansowaniu instrumentu finansowego w formie funduszu gwarancyjnego zawartej w dniu 29 listopada 2016 r. ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów w ramach poddziałania 3.2.3 POIR – Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłasza nabór wniosków o limit gwarancji udzielanych przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.


Odbiorcy zaproszenia:

Banki krajowe udzielające kredytów mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.

Cel złożenia wniosku:

Podpisanie z BGK umowy współpracy, na mocy której możliwe będzie obejmowanie przez bank krajowy, gwarancjami BGK z Funduszu Gwarancyjnego POIR spłat kredytów udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom do wysokości ustalonego limitu portfela gwarancji.

Ustalenie limitu portfela gwarancji dla banku będzie możliwe po przeprowadzeniu przez BGK procedury kwalifikacyjnej stwierdzającej spełnienie kryteriów określonych dla uczestnictwa 
w programie tj.

  • spełnienie nadzorczych wymogów w zakresie funduszy własnych i płynności,
  • niewystępowania sytuacji, w której Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego, zawieszeniu działalności lub likwidacji banku. W przypadku, gdy KNF podjęła decyzję o zobowiązaniu banku kredytodawcy do wszczęcia programu postępowania naprawczego bądź realizacji przez bank programu naprawczego, BGK może przyznać limit, o ile dokonana przez BGK ocena sytuacji finansowej banku nie budzi zastrzeżeń,  nadzorcze wymogi w zakresie  funduszy własnych i płynności są spełnione oraz KNF pozytywnie ocenia realizację programu naprawczego.

Cel gwarancji spłaty kredytu FG POIR:

  • wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP,
  • zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

Szczegółowe informacje o gwarancjach zostały opisane w dokumencie: „Warunki uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.”

Miejsce składania wniosków:

Uzupełniony wniosek prosimy przesyłać na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

z dopiskiem: Centrum Poręczeń i Gwarancji.

Termin składnia wniosków:

Od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 12 maja br. (decyduje data wpływu do BGK). 
W przypadku pozostania dostępnych środków, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków zgłoszonych 
w wyżej wymienionym terminie, BGK może wyznaczyć dodatkowy termin/terminy na składanie wniosków przez zainteresowane banki.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Marzenna Uraczyńska08.05.2017
Zatwierdzone przez:Halina Wiśniewska08.05.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz08.05.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 08.05.2017