A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK: Paweł Borys
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK:Beata Gorajek
Sekretarz:Jarosław Nowacki
Członkowie Rady:Artur Adamski
Daniel Bieszczad
Mariusz Gruda
Zbigniew Krysiak
Honorata Krysiewicz
Adam Rudzewicz
Jan Filip Staniłko
Jerzy Szmit
Łukasz Śmigasiewicz
Magdalena Tarczewska-Szymańska

 

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością BGK;
 2. opracowywanie i udzielanie Zarządowi wytycznych dotyczących działalności BGK w związku z zaleceniami, o których mowa w art. 12 ustawy o BGK
 3. czuwanie nad zgodnością działalności Zarządu z przepisami prawa i statutem oraz wytycznymi, o których mowa w pkt 2;
 4. uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego BGK;
 5. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego;
 6. zatwierdzanie podziału zysku i sposobu pokrycia strat;
 7. przyjmowanie sprawozdania z działalności BGK,
 8. zatwierdzenie i przyjmowanie wieloletnich programów rozwoju Banku,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie: 

- emisji bankowych papierów wartościowych, wnioski Zarządu w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
- w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku na potrzeby własne,
- zaangażowania kapitałowego Banku w spółkach i organizacjach gospodarczych oraz zbycia posiadanych w nich udziałów i akcji przekraczające kompetencje Zarządu.

 

Zarząd:

prezes ZarząduBeata Daszyńska-Muzyczka
pierwszy wiceprezes Zarządu Paweł Nierada
wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kocon
członek Zarządu Przemysław Cieszyński
członek Zarządu Radosław Kwiecień
członek Zarządu Tomasz Robaczyński

 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem Bankiem oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, a w szczególności:

 1. opracowywanie wieloletnich programów rozwoju,
 2. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
 3. ustalanie oprocentowania kredytów, pożyczek pieniężnych, depozytów i lokat oraz stawek prowizji i opłat za czynności bankowe,
 4. uchwalanie regulaminów bankowych, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zamiany wierzytelności na akcje lub udziały, a także sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych przejętych w wyniku windykacji,
 6. ustalanie zasad polityki kadrowej i płacowej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
 8. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

 

 

Wytworzone przez: Beata Korniluk 31/07/20
Zatwierdzone przez: Anna Czyż 31/07/20
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 31/07/20
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-03-13
Zmiana dnia: 2015-02-06
Zmiana dnia: 2014-08-22
Zmiana dnia: 2014-07-14
Zmiana dnia: 2014-06-25
Zmiana dnia: 2014-06-25
Zmiana dnia: 2014-06-13
Zmiana dnia: 2014-03-17
Zmiana dnia: 2014-03-13
Zmiana dnia: 2013-10-22
Zmiana dnia: 2013-06-14
Zmiana dnia: 2013-06-14
Zmiana dnia: 2012-12-12
Zmiana dnia: 2012-11-30
Zmiana dnia: 2012-11-30
Zmiana dnia: 2012-09-24
Zmiana dnia: 2012-09-20
Zmiana dnia: 2012-09-20
Zmiana dnia: 2012-09-20
Zmiana dnia: 2012-09-11
Zmiana dnia: 2012-08-28
Zmiana dnia: 2012-08-10
Zmiana dnia: 2012-08-10
Zmiana dnia: 2012-07-09
Zmiana dnia: 2012-07-09
Zmiana dnia: 2012-07-09
Zmiana dnia: 2012-07-02
Zmiana dnia: 2012-05-22
Zmiana dnia: 2012-02-10
Zmiana dnia: 2011-10-14
Zmiana dnia: 2011-10-11
Zmiana dnia: 2011-06-29
Zmiana dnia: 2011-04-21
Zmiana dnia: 2011-01-05
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2010-12-13
Zmiana dnia: 2015-10-21
Zmiana dnia: 2015-11-05
Zmiana dnia: 2015-11-13
Zmiana dnia: 2016-01-19
Zmiana dnia: 2016-01-19
Zmiana dnia: 2016-03-03
Zmiana dnia: 2016-03-04
Zmiana dnia: 2016-03-07
Zmiana dnia: 2016-03-08
Zmiana dnia: 2016-03-09
Zmiana dnia: 2016-03-22
Zmiana dnia: 2016-03-22
Zmiana dnia: 2016-09-01
Zmiana dnia: 2016-09-13
Zmiana dnia: 2016-09-14
Zmiana dnia: 2016-09-21
Zmiana dnia: 2016-09-28
Zmiana dnia: 2016-12-09
Zmiana dnia: 2016-12-09
Zmiana dnia: 2016-12-15
Zmiana dnia: 2017-01-02
Zmiana dnia: 2017-01-12
Zmiana dnia: 2017-01-18
Zmiana dnia: 2017-02-15
Zmiana dnia: 2017-09-04
Zmiana dnia: 2017-10-03
Zmiana dnia: 2018-04-12
Zmiana dnia: 2018-09-24
Zmiana dnia: 2018-09-24
Zmiana dnia: 2018-12-06
Zmiana dnia: 2018-12-06
Zmiana dnia: 2018-12-14
Zmiana dnia: 2018-12-14
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-15
Zmiana dnia: 2019-03-18
Zmiana dnia: 2019-03-18
Zmiana dnia: 2019-03-18
Zmiana dnia: 2019-06-18
Zmiana dnia: 2019-06-18
Zmiana dnia: 2019-06-18
Zmiana dnia: 2019-10-25
Zmiana dnia: 2019-12-05
Zmiana dnia: 2020-06-08
Zmiana dnia: 2020-07-31