BIP

Sprzedaż wierzytelności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie(dalej BGK), działając na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2022.100 z dn. 17.01.2022 r. t.j.) zaprasza do składania wstępnych ofert (zgłoszeń) przez podmioty zainteresowane zawarciem Umowy współpracy w zakresie realizacji procesów sprzedaży Wierzytelności przysługujących Bankowi.

Partner z którym zostanie zawarta Umowa współpracy będzie posiadał pierwszeństwo w procesie wyboru nabywcy dla Wierzytelności w poszczególnych procesach sprzedaży realizowanych przez Bank.

Składane oferty powinny spełniać wymagania określone w „Warunkach przetargu w sprawie zawarcia Umowy współpracy w zakresie realizacji procesów sprzedaży wierzytelności przysługujących Bankowi Gospodarstwa Krajowego”.

Oferty nie spełniające określonych przez BGK wymagań zostaną odrzucone.

Termin składania wstępnych ofert w I etapie: do dnia 26 sierpnia 2022 r. (włącznie).

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je drogą mailową na adres: [email protected]

BGK zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań na każdym etapie bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Piotr Jesionek / Marcin Sidor28.07.2022
Zatwierdzone przez:Renata Stecka28.07.2022
Wprowadzone przez:Krzysztof Łysoń28.07.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 28.07.2022
Zmiana dnia: 28.07.2022