A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Sprzedaż nieruchomości w Sopocie 2018 - ogłoszenie rokowań


           

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

OGŁASZA

rokowania

na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz ze znajdującymi się na niej budynkami stanowiącymi własność Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), położonej w Sopocie przy Al. Niepodległości 764, w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjne nr 160 o powierzchni 0,0876 ha, zabudowanej wielokondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 635,82 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 32,93 m². Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  nr GD1S/00006428/2 przez Sąd Rejonowy w Sopocie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość usytuowana jest w centrum miasta w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej i dworca kolejowego. Budynek zlokalizowany jest przy głównej trasie Gdańsk – Gdynia, w odległości kilku minut spacerem od dworca kolejowego oraz ulicy im. Bohaterów Monte Casino (słynnego „Monciaka”), prowadzącej bezpośrednio do sopockiego molo i plaży. Dojście do dworca promowego zajmuje niespełna trzydzieści minut.

W okolicy nieruchomości zlokalizowane są urzędy, przedsiębiorstwa oraz szeroko rozwinięta sieć usługowo-handlowa. Budynek biurowy posiada bardzo dobrą lokalizację z uwagi na wymagania stawiane dla wszelkiego rodzaju usług, jednocześnie lokalizacja pozostaje atrakcyjna także dla funkcji mieszkaniowej.

Dojazd do nieruchomości odbywa się przez działkę o nr 159 przylegającą do Al. Niepodległości, będącą własnością Gminy Miasta Sopot.

Nieruchomość posiada wieloletnie zadrzewienie ozdobne w postaci drzew i krzewów, które podkreśla atrakcyjność lokalizacji (głównie klon).

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
o symbolu C-2/04, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/425/05 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego 2005 r., zgodnie, z którym przeznaczenie nieruchomości to funkcja MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej), max. dla usług – 100% powierzchni użytkowej.

Działka posiada pełne uzbrojenie terenu w media przyłączeniowe (sieci miejskie), tj. gazowe, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, telefoniczne/teleinformatyczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z gazowej kotłowni indywidualnej. Budynek biurowy wyposażony jest w elektroniczną instalację alarmową.

Cena wywoławcza sprzedaży przedmiotu rokowań wynosi 2 640 000,00 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) zł.

Zaliczka wynosi 132 000,00 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące) zł.

Zasady rokowań:

1.      Rokowania będą się odbywać w dwóch etapach.

2.      Etap I - rozpoczęcie rokowań – nastąpi w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 202 i będzie polegał na wstępnej weryfikacji przez Komisję prowadzącą rokowania złożonych w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia przedmiotu rokowań.

3.      Zgłoszenia można nadsyłać listem poleconym lub składać osobiście, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania Sopot”, w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 7, do dnia 26 września 2018 r., do godz. 16.00 (decyduje moment wpłynięcia zgłoszenia do Kancelarii BGK). Zgłoszenie złożone po tym terminie skutkuje odesłaniem, bez otwarcia koperty, na adres nadawcy wskazany na kopercie (w przypadku braku adresu nadawcy, koperta zostanie zniszczona).

4.      Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do składania w imieniu zgłaszającego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a ponadto powinna zawierać:

a)      datę sporządzenia zgłoszenia;

b)      imię, nazwisko i adres zgłaszającego, albo - jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej -nazwę lub firmę oraz adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), NIP i REGON;

c)      proponowaną cenę nabycia przedmiotu rokowań wyrażoną w złotych polskich i sposób jej zapłaty;

d)      informację, czy proponowana cena nabycia przedmiotu rokowań jest ostateczna;

e)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

f)       termin związania zgłoszeniem, nie krótszy niż 120 dni kalendarzowych, od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem punktu d) powyżej oraz punktu 11.

5.      Zgłoszenie i załączniki do niego powinny być sporządzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.

6.      O wynikach I etapu rokowań wszyscy zgłaszający, którzy złożą zgłoszenia w wyznaczonym terminie, zostaną powiadomieni pisemnie przez Komisję prowadzącą rokowania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia I etapu rokowań.

7.      Etap II - kontynuacja rokowań – rozpocznie się w momencie rozstrzygnięcia etapu I. Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane w I etapie przez Komisję prowadzącą rokowania, zostaną zaproszeni do negocjacji, których celem będzie ustalenie najkorzystniejszych dla BGK warunków zbycia przedmiotu rokowań.

8.      Uczestnicy w II etapie rokowań zostaną zobligowani do wniesienia zaliczki:

a)        w pieniądzu w złotych polskich na rachunek BGK nr
62 1130 0007 0000 0000 1390 0619, bądź

b)        w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, złożonej na ręce Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji prowadzącej rokowania,

w wysokości 132 000,00 PLN.

9.      Zaliczka nie podlega oprocentowaniu. Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia przedmiotu rokowań. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu rokowań z wynikiem negatywnym. Terminem zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań z wynikiem negatywnym jest moment podpisania przez Komisję prowadzącą rokowania protokołu z rokowań, o czym osoby uczestniczące w II etapie rokowań zostaną powiadomione pisemnie, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od podpisania tego protokołu. Zaliczka przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia uczestnika, który rokowania wygrał, o gotowości BGK do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu rokowań, uczestnik uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika. Z uzasadnionych przyczyn BGK może ten termin wydłużyć.

10.      Komisja prowadząca rokowania w II etapie może wezwać uczestników do uzupełnienia złożonych zgłoszeń, m.in. o następujące dokumenty:

a)        oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po proponowanej cenie przez małżonka przystępującego do rokowań - w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

b)        zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – w przypadku, gdy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem; w przypadku przedłożenia promesy, uczestnik rokowań zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi rokowań zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży przedmiotu rokowań;

c)         aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny uczestnika rokowań, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem rokowań – w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz. U.2018 r. poz. 546) oraz w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.);

d)        oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa uczestnika gwarantuje płatność proponowanej ceny nabycia przedmiotu rokowań;

e)        oświadczenie, iż w stosunku do uczestnika nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

f)          oświadczenie o akceptacji warunku, od którego zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży przedmiotu rokowań jest uzależnione, to jest od wyrażenia zgody przez właściwy organ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.);

g)         oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
z zawarciem umów sprzedaży przedmiotu rokowań, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;

h)      oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem rokowań, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika.

11.      Dodatkowe propozycje uczestników złożone w trakcie II etapu rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w zgłoszeniu.

12.      Po zamknięciu rokowań, warunki zbycia przedmiotu rokowań zawarte w najlepszym  z punktu widzenia BGK zgłoszeniu, zostaną przedstawione organom Banku Gospodarstwa Krajowego celem ich akceptacji.

Finalizacja procesu sprzedaży

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1221, z późn. zm.), obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż przedmiotu rokowań podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane
z zawarciem umów sprzedaży przedmiotu rokowań, w tym w szczególności koszty notarialne zawarcia umów, koszty sądowe, podatki.

Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu rokowań z uczestnikiem, który rokowania wygrał, jest:

a)       zgoda właściwego organu na zawarcie tej umowy, udzielona na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.);

b)       wpłacenie na rachunek wskazany przez BGK zaproponowanej ceny nabycia przedmiotu rokowań, pomniejszonej o kwotę zaliczki zaliczonej na poczet ceny sprzedaży przedmiotu rokowań;

c)        okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości – w przypadku uczestnika, który rokowania wygrał, będącego cudzoziemcem.

Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu rokowań z uczestnikiem, który rokowania wygrał, poprzedzi zawarcie z nim umowy przedwstępnej. Równocześnie BGK wystąpi do właściwego organu, w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym o udzielenie zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu rokowań.

Zawarcie przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży przedmiotu rokowań nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.

BGK zastrzega sobie prawo zmiany warunków rokowań, swobodnego wyboru zgłaszania, zakończenia rokowań bez wybrania któregokolwiek ze zgłoszeń, odwołania lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu rokowań. Z posiadanymi przez BGK dokumentami dotyczącymi przedmiotu rokowań można zapoznać się w centrali BGK w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 7 (dane kontaktowe poniżej).

Szczegółowe zasady rokowań są określone w Regulaminie rokowań dostępnym w siedzibie Zespołu Administracji Obiektów i Inwestycji Departamentu Logistyki i Administracji BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7. Wyjaśnień w sprawach związanych z rokowaniami udziela pracownik tego zespołu, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 – 16.00, filip.kowalski@bgk.pl

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Filip Kowalski 26/08/18
Zatwierdzone przez: Marzena Kyrcz 26/08/18
Wprowadzone przez: Karolina Świstak 26/08/18
Historia zmian
Zmiana dnia: 2018-08-27
Zmiana dnia: 2018-08-27
Zmiana dnia: 2018-08-27
Zmiana dnia: 2018-08-27
Zmiana dnia: 2018-08-27
Zmiana dnia: 2018-08-27