A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Toruń, ul. Chełmińska 28/ul. Podmurna 105 - ogłoszenie przetargu

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

 

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz ze znajdującym się na niej budynkiem stanowiącym własność Banku Gospodarstwa Krajowego, położonej w Toruniu przy zbiegu ulic ul. Chełmińskiej 28 / ul. Podmurnej 105, w obrębie ewidencyjnym 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 124, o powierzchni 0,0377 ha, zabudowanej budynkiem kamienicy o powierzchni użytkowej 752,87 m², dla której jest prowadzona Księga Wieczysta nr TO1T/00000851/0 przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum na terenie Starego Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie teatru, hotelu, Urzędu Miasta, placu zabaw oraz kamienic mieszkalno-usługowych usytuowanych wzdłuż ulicy.

Działka gruntu posiada trapezowy kształt. Ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych, tj. ul. Chełmińskiej i ul. Podmurnej, utwardzonych kamieniem brukowym, z chodnikami po obu stronach wyłożonymi częściowo płytami kamiennymi i częściowo kamieniem.

Na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest budynek kamienicy wraz z oficyną. Budynek frontowy wzniesiony został w XIV w., w technologii tradycyjnej, a następnie został przebudowany w XVII i XVIII w. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Ściany budynku gotyckie, stropy renesansowe z zachowaną polichromią. Elewacje barokowe, posiadają narzutową dekorację florystyczną. Kamienica składa się z trzech kondygnacji i poddasza użytkowego oraz jest całkowicie podpiwniczona.

Do budynku frontowego, od strony ul. Podmurnej, dobudowano budynek administracyjno-biurowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, z cegły. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką i częściowo papą termozgrzewalną.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Część działki ogrodzona jest płotem murowanym z automatyczną bramą wjazdową. Za budynkiem frontowym znajduje się teren urządzony jako parking na 2-3 samochody osobowe, utwardzony kostką betonową.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, który nie jest objęty  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r., działka ewid. nr 124, obręb nr 15 znajduje się w jednostce VI Stare Miasto, w strefie C – centrum, na obszarach wielofunkcyjnych.

Nieruchomość została wpisana do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1257/1-2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 900 000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) zł.

Wadium wynosi 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) zł.

Zasady przetargu:

1.      Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 202.

2.      Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

3.      Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.      Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
w szczególności koszty notarialne zawarcia umów (umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności), koszty sądowe, podatki.

5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 PLN:

1)      w pieniądzu w złotych polskich na rachunek bankowy BGK 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r.,

bądź

2)      w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, przedkładając ją Komisji Przetargowej przystępując do przetargu.

6.      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek BGK. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać „Przetarg Toruń Chełmińska”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

7.      Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku licytacji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.      Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu na rachunek bankowy BGK kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

9.      Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, o gotowości BGK do podpisania umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu, uczestnik ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika.

10.    W przypadku, gdy do zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności nie dojdzie w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie BGK, wadium wpłacone przez uczestnika zostanie mu niezwłocznie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od ustalonego terminu zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności.

11.     Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji:

1)      dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych;

2)      aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny uczestnika przetargu, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu – w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca
2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów
z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru
(Dz. U. 2018 r. poz. 546) oraz
w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 z późn. zm.)”;

3)      oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po oferowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu - w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

4)      zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – w przypadku gdy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem; w przypadku przedłożenia promesy, uczestnik przetargu zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi przetargu zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu;

5)      oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej płatność oferowanej ceny nabycia przedmiotu przetargu;

6)      oświadczenia, iż w stosunku do uczestnika przetargu będącego osobą prawną nie wszczęto postępowania sanacyjnego, upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

7)      oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;

8)      pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający tożsamość lub ich kserokopia potwierdzona notarialne – w przypadku uczestnika przetargu działającego przez pełnomocnika;

9)      potwierdzenia wniesienia wadium;

10)  oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika przystępującego do przetargu;

11)  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i jego akceptacji bez zastrzeżeń.

Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane Komisji Przetargowej w oryginałach lub w kopiach poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.

12.    Warunkiem zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, jest:

1)      niewykonanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 2363);

2)      wpłacenie na rachunek bankowy wskazany przez BGK wylicytowanej ceny sprzedaży przedmiotu przetargu, pomniejszonej o wadium, zaliczonego na poczet ceny sprzedaży  przedmiotu przetargu;

3)      okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, jest cudzoziemcem.

13.     Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał poprzedzi zawarcie z nim umowy warunkowej sprzedaży. Równocześnie notariusz przed którym zostanie zawarta umowa warunkowa, w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przekaże Prezesowi KZN wypis aktu notarialnego umowy warunkowej sprzedaży. Przysługujące KZN prawo pierwokupu może zostać wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezes KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

14.     Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.

15.     BGK zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia o przetargu.

16.     Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane do momentu rozpoczęcia przetargu.

17.     W imieniu BGK decyzję w zakresie określonym w pkt. 15 i 16 podejmuje Dyrektor DLA.

18.     Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

19.     Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się
z dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu posiadanymi przez BGK, po uprzednim porozumieniu się ze wskazanym pracownikiem centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).

20.     Regulamin przetargu dostępny jest:

1)      na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl;

2)      w siedzibie BGK w Zespole Administracji Obiektów i Inwestycji Departamentu Logistyki i Administracji,

począwszy od dnia wskazanego jako dzień ogłoszenia przetargu, do dnia wskazanego jako dzień otwarcia przetargu.

Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Zespołu Administracji Obiektów i Inwestycji w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski, filip.kowalski@bgk.pl, tel. kom. 502 416 766, w godz. 9.00 – 17.00.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Filip Kowalski 15/11/19
Zatwierdzone przez: Marzena Kyrcz 15/11/19
Wprowadzone przez: Karolina Świstak 15/11/19
Historia zmian
Zmiana dnia: 2019-11-27