A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Bielsko-Biała, ul. Sixta 19 - ogłoszenie rokowań

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

 OGŁASZA

rokowania

 na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami stanowiącymi własność Banku Gospodarstwa Krajowego, położonego w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 19.

Nieruchomość położona w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 19, w obrębie ewidencyjnym nr 0056, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 111 i 168/3 o łącznej powierzchni 0,2509 ha, zabudowana wielokondygnacyjnym budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni całkowitej 4 433,19 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni 50,02 m². Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr BB1B/00004811/3 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

W budynku znajduje się część mieszkalna, składająca się z dziewięciu lokali mieszkalnych. Na dzień ogłoszenia rokowań cztery z tych lokali używanych jest na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony.

W części biurowej tego budynku na podstawie umowy najmu używany jest lokal stanowiący dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 36,00 m2 oraz część powierzchni dachu. Umowa ta, zawarta jest na czas nieoznaczony i jest możliwa do rozwiązania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała działki ewidencyjne  nr 111 i 168/3 położone są w obszarze strefy komercyjno-wytwórczej.

Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie terenu w media przyłączeniowe (sieci miejskie). Przyłącza: gazowe, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne, telefoniczne/ teleinformatyczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskiej – węzeł cieplny w budynku biurowo-mieszkalnym. Instalacja alarmowa elektroniczna.

Zasady rokowań:

1.      Rokowania będą się odbywać w dwóch etapach.

2.      Etap I - rozpoczęcie rokowań – nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 420 i będzie polegał na wstępnej weryfikacji przez Komisję prowadzącą rokowania złożonych w wyznaczonym terminie zgłoszeń nabycia przedmiotu rokowań.

3.      Zgłoszenia można nadsyłać listem poleconym lub składać osobiście, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania Bielsko-Biała”, w Kancelarii BGK, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 10.00 (decyduje moment wpłynięcia zgłoszenia do Kancelarii BGK). Zgłoszenie złożone po tym terminie skutkuje odesłaniem, bez otwarcia koperty, na adres nadawcy wskazany na kopercie (w przypadku braku adresu nadawcy, koperta zostanie zniszczona).

4.      Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do składania w imieniu zgłaszającego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a ponadto powinna zawierać:

a)      datę sporządzenia zgłoszenia;

b)      imię, nazwisko i adres zgłaszającego, albo - jeżeli zgłaszającym jest osoba prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - nazwę lub firmę oraz adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), NIP i REGON;

c)      proponowaną cenę nabycia przedmiotu rokowań wyrażoną w złotych polskich i sposób jej zapłaty;

d)      informację, czy proponowana cena nabycia przedmiotu rokowań jest ostateczna;

e)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

f)       termin związania zgłoszeniem, nie krótszy niż 120 dni kalendarzowych, od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem punktu d) powyżej oraz punktu 11.

5.      Zgłoszenie i załączniki do niego powinny być sporządzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.

6.      O wynikach I etapu rokowań wszyscy zgłaszający, którzy złożą zgłoszenia w wyznaczonym terminie, zostaną powiadomieni pisemnie przez Komisję prowadzącą rokowania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia I etapu rokowań.

7.      Etap II - kontynuacja rokowań – rozpocznie się w momencie rozstrzygnięcia etapu I. Osoby, których zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane w I etapie przez Komisję prowadzącą rokowania, zostaną zaproszeni do negocjacji, których celem będzie ustalenie najkorzystniejszych dla BGK warunków zbycia przedmiotu rokowań.

8.      Uczestnicy w II etapie rokowań zostaną zobligowani do wniesienia zaliczki:

a)        w pieniądzu w złotych polskich na rachunek BGK nr
62 1130 0007 0000 0000 1390 0619, bądź

b)        w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, złożonej na ręce Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji prowadzącej rokowania,

w wysokości 30 000,00 PLN.

9.      Zaliczka nie podlega oprocentowaniu. Zaliczka wniesiona przez uczestnika, rekomendowanego przez Komisję do nabycia przedmiotu rokowań, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia przedmiotu rokowań. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu z wynikiem negatywnym, rokowań. Terminem zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia z wynikiem negatywnym, rokowań jest dzień podpisania przez Komisję prowadzącą rokowania protokołu z rokowań. O wynikach II etapu rokowań, osoby uczestniczące w II etapie rokowań zostaną powiadomione pisemnie, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od podpisania protokołu. Zaliczka przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia uczestnika, rekomendowanego przez Komisję do nabycia przedmiotu rokowań  o gotowości BGK do zawarcia umowy warunkowej   sprzedaży  lub umowy przeniesienia własności przedmiotu rokowań, uczestnik uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika. Z uzasadnionych przyczyn BGK może ten termin wydłużyć.

10.      Komisja prowadząca rokowania w II etapie może wezwać uczestników do uzupełnienia złożonych zgłoszeń, m.in. o następujące dokumenty:

a)        oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po proponowanej cenie przez małżonka przystępującego do rokowań - w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

b)        zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – w przypadku, gdy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem; w przypadku przedłożenia promesy, uczestnik rokowań zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi rokowań zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy warunkowej sprzedaży przedmiotu rokowań ;

c)   aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny uczestnika rokowań, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem rokowań – w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz. U.2018 r. poz. 546) oraz w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla przedsiębiorców (Dz.U. 2018  poz.647)

d)        oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa uczestnika gwarantuje płatność proponowanej ceny nabycia przedmiotu rokowań;

e)        oświadczenie, iż w stosunku do uczestnika nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;

f)          oświadczenie o akceptacji warunków, od których zawarcie warunkowej  umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia własności przedmiotu rokowań jest uzależnione, to jest od:

·         wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży  przez właściwy organ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.);

·         nie wykonania  przez  Krajowy Zasób Nieruchomości  prawa pierwokupu wynikającego z art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529);

g)         oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
z zawarciem umów sprzedaży przedmiotu rokowań, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;

h)      oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem rokowań, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika.

11.      Dodatkowe propozycje uczestników złożone w trakcie II etapu rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w zgłoszeniu.

12.      Po zamknięciu rokowań, warunki zbycia przedmiotu rokowań zawarte w najlepszym  z punktu widzenia BGK zgłoszeniu, zostaną przedstawione organom Banku Gospodarstwa Krajowego celem ich akceptacji.

Finalizacja procesu sprzedaży

Po zaakceptowaniu przez organy Banku warunków zbycia przedmiotu rokowań, BGK z osobą wybraną na nabywcę w drodze rokowań zawrze  umowę  warunkową sprzedaży oraz umowę przeniesienia własności w przypadku nie wykonania przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu wynikającego z art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529);.

Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży przedmiotu rokowań z uczestnikiem, który rokowania wygrał nastąpi po uzyskaniu zgody Generalnej Prokuratorii na zawarcie tej umowy, udzielonej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.).

Warunkiem zawarcia umowy  warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu rokowań z uczestnikiem, który rokowania wygrał , jest:

a)       Nie wykonanie  przez Krajowy Zasób Nieruchomości  prawa pierwokupu wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529);

b)       wpłacenie na rachunek wskazany przez BGK zaproponowanej ceny nabycia przedmiotu rokowań, pomniejszonej o kwotę zaliczki zaliczonej na poczet ceny sprzedaży przedmiotu rokowań;

c)        okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości – w przypadku uczestnika, który rokowania wygrał, będącego cudzoziemcem.

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu rokowań z uczestnikiem, rekomendowanym przez Komisję do nabycia przedmiotu rokowań poprzedzi zawarcie z nim umowy warunkowej sprzedaży. Równocześnie notariusz przed którym zostanie zawarta umowa warunkowa, w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przekaże Prezesowi KZN wypis aktu notarialnego umowy warunkowej sprzedaży. Przysługujące KZN prawo pierwokupu może zostać wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezes KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Zawarcie  umowy warunkowej  umowy przeniesienia własności przedmiotu rokowań nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1221, z późn. zm.), obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż przedmiotu rokowań podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane
z zawarciem umów sprzedaży przedmiotu rokowań, w tym w szczególności opłaty notarialne zawarcia umów, opłaty sądowe, podatki.

BGK zastrzega sobie prawo zmiany warunków rokowań, swobodnego wyboru zgłoszenia, zakończenia rokowań bez wybrania któregokolwiek ze zgłoszeń, odwołania lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu rokowań. Z posiadanymi przez BGK dokumentami dotyczącymi przedmiotu rokowań można zapoznać się w centrali BGK w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich 7 (dane kontaktowe poniżej).

Szczegółowe zasady rokowań są określone w Regulaminie rokowań dostępnym w siedzibie Zespołu Administracji Obiektów i Inwestycji Departamentu Logistyki i Administracji BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7. Wyjaśnień w sprawach związanych z rokowaniami udziela pracownik tego zespołu, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 – 16.00, filip.kowalski@bgk.pl

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Filip Kowalski 13/05/19
Zatwierdzone przez: Marzena Kyrcz 13/05/19
Wprowadzone przez: Karolina Świstak 16/05/19