BIP

Toruń ul. Chełmińska

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującym się na nim budynkiem stanowiącym własność Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego działkę ewidencyjną położoną w Toruniu przy zbiegu ulic ul. Chełmińskiej 28 / ul. Podmurnej 105, w obrębie ewidencyjnym 0015, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 124, o powierzchni 0,0377 ha, zabudowana budynkiem kamienicy o powierzchni użytkowej 752,87 m², dla której jest prowadzona Księga Wieczysta nr TO1T/00000851/0 przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Torunia na terenie Starego Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie teatru, hotelu, Urzędu Miasta, placu zabaw oraz kamienic mieszkalno-usługowych usytuowanych wzdłuż ulicy.

Działka gruntu posiada trapezowy kształt. Ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych, tj.
ul. Chełmińskiej i ul. Podmurnej, utwardzonych kamieniem brukowym, z chodnikami po obu stronach, wyłożonymi częściowo płytami kamiennymi i częściowo kamieniem.

Na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest budynek kamienicy wraz z oficyną. Budynek frontowy wzniesiony został w XIV w., w technologii tradycyjnej, a następnie został przebudowany w XVII i XVIII w. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Ściany budynku gotyckie, stropy renesansowe z zachowaną polichromią. Elewacje barokowe, posiadają narzutową dekorację florystyczną. Kamienica składa się z trzech kondygnacji i poddasza użytkowego oraz jest całkowicie podpiwniczona.

Do budynku frontowego, od strony ul. Podmurnej, dobudowano budynek administracyjno-biurowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, z cegły. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką i częściowo papą termozgrzewalną.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Część działki ogrodzona jest płotem murowanym z automatyczną bramą wjazdową. Za budynkiem frontowym znajduje się teren urządzony jako parking na 2-3 samochody osobowe, utwardzony kostką betonową.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r., działka ewid. nr 124, obręb nr 15 znajduje się w jednostce VI Stare Miasto, w strefie C – centrum, na obszarach wielofunkcyjnych.

Nieruchomość została wpisana do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1257/1-2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 800 000,00 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) zł.

Wadium wynosi 280 000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) zł.

Zasady przetargu:

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 (budynek Varso II), w sali Felix Maciszewski (VI piętro).
 2. Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 3. Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 100 zł.
 4. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,
  w szczególności koszty notarialne zawarcia umów (umowy warunkowej sprzedaży
  i właściwej umowy sprzedaży – umowy przeniesienia własności), koszty sądowe, podatki.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 280 000,00 PLN:
  1. w pieniądzu w złotych polskich na rachunek bankowy BGK 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 w terminie do dnia 25 października 2021 r., bądź
  2. w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, przedkładając ją Komisji Przetargowej przystępując do przetargu.
 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek BGK. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać „Przetarg Toruń Chełmińska”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku licytacji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu na rachunek bankowy BGK kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 9. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, o gotowości BGK do podpisania umowy warunkowej sprzedaży lub umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu, uczestnik ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 10. W przypadku, gdy do zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności nie dojdzie w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie BGK, wadium wpłacone przez uczestnika zostanie mu niezwłocznie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od ustalonego terminu zawarcia umowy warunkowej sprzedaży lub umowy przeniesienia własności.
 11. Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji:
 1. dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych;
 2. aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny uczestnika przetargu, sposób reprezentacji, a także imiona
  i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu – w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r.
  w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów
  z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru
  (Dz. U. 2018 r. poz. 546) oraz
  w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2296,
  z późn. zm.);
 3. oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po oferowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 4. zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – w przypadku gdy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem; w przypadku przedłożenia promesy, uczestnik przetargu zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi przetargu zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu;
 5. oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej płatność oferowanej ceny nabycia przedmiotu przetargu;
 6. oświadczenia, iż w stosunku do uczestnika przetargu będącego osobą prawną nie wszczęto postępowania sanacyjnego, upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
 7. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
  z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;
 8. pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający tożsamość lub ich kserokopia potwierdzona notarialne – w przypadku uczestnika przetargu działającego przez pełnomocnika;
 9. potwierdzenia wniesienia wadium;
 10. oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika przystępującego do przetargu;
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i jego akceptacji bez zastrzeżeń.

Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane Komisji Przetargowej w oryginałach lub w kopiach poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.

 1. Warunkiem zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, jest:
  1. niewykonanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 z późn. zm.);
  2. wpłacenie na rachunek bankowy wskazany przez BGK wylicytowanej ceny sprzedaży przedmiotu przetargu, pomniejszonej o wadium, zaliczonego na poczet ceny sprzedaży przedmiotu przetargu;
  3. okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, jest cudzoziemcem.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał poprzedzi zawarcie z nim umowy warunkowej sprzedaży. Równocześnie notariusz przed którym zostanie zawarta umowa warunkowa,
  w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przekaże Prezesowi KZN wypis aktu notarialnego umowy warunkowej sprzedaży. Przysługujące KZN prawo pierwokupu może zostać wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezesa KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
 3. Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.
 4. BGK zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie
  w formach wskazanych dla ogłoszenia o przetargu.
 5. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane do momentu rozpoczęcia przetargu.
 6. W imieniu BGK decyzję w zakresie określonym w ust. 15 i 16 podejmuje Dyrektor DLA.
 7. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.
 8. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się
  z dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu posiadanymi przez BGK, po uprzednim porozumieniu się ze wskazanym pracownikiem centrali BGK w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 (dane kontaktowe poniżej).
 9. Regulamin przetargu dostępny jest:
   1. na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl;
   2. w siedzibie BGK w Zespole Administracji i Nieruchomości Departamentu Logistyki
    i Administracji, począwszy od dnia wskazanego jako dzień ogłoszenia przetargu, do dnia wskazanego jako dzień otwarcia przetargu.

Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Zespołu Administracji
i Nieruchomości w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski, filip.kowalski@bgk.pl, tel. kom. 502 416 766, w godz. 9:00 – 17:00.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Filip Kowalski24.09.2021
Zatwierdzone przez:Leszek Gajda24.09.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska24.09.2021
Historia zmian
Zmiana dnia: 24.09.2021