A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Sprzedaż nieruchomości w Sopocie

 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa 

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz ze znajdującymi się na niej budynkami stanowiącymi własność Banku Gospodarstwa Krajowego, położonej w Sopocie przy Al. Niepodległości 764, w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjne nr 160 o powierzchni 0,0876 ha, zabudowanej wielokondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 635,82 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 32,93 m². Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr GD1S/00006428/2 przez Sąd Rejonowy w Sopocie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość usytuowana jest w centrum miasta w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej i dworca kolejowego. Budynek zlokalizowany jest przy głównej trasie Gdańsk -Gdynia. Kilka minut zajmuje dojście do dworca kolejowego, czy też słynnego „Monciaka”, prowadzącego bezpośrednio do sopockiego molo i plaży. Dojście do dworca promowego zajmuje niespełna trzydzieści minut.

W okolicy zlokalizowane są urzędy, przedsiębiorstwa oraz szeroko rozwinięta sieć usługowo-handlowa. Budynek biurowy posiada bardzo dobrą lokalizację z uwagi na wymagania stawiane dla wszelkiego rodzaju usług, jednocześnie lokalizacja pozostaje atrakcyjna także dla działalności mieszkaniowej.

Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działkę o nr 159 przylegającą do Al. Niepodległości, będącą własnością Gminy Miasta Sopot.

Nieruchomość posiada wieloletnie zadrzewienie ozdobne w postaci drzew i krzewów, które podkreśla atrakcyjność lokalizacji (głównie klon).

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o symbolu C-2/04, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/425/05 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego 2005 r., zgodnie, z którym przeznaczenie nieruchomości to funkcja MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej), max. dla usług – 100% powierzchni użytkowej.

Działka posiada pełne uzbrojenie terenu w media przyłączeniowe (sieci miejskie). Przyłącza: gazowe, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, telefoniczne/teleinformatyczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z gazowej kotłowni indywidualnej. Instalacja alarmowa elektroniczna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 850 000,00 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) zł.

Wadium wynosi 145 000,00 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) zł.


Zasady przetargu:

 

 1. Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji w dniu 26 października 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, w sali nr 202.
 2. Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 3. Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności koszty notarialne zawarcia umów (przedwstępnej i przyrzeczonej), koszty sądowe, podatki.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 145 000,00 PLN:
  1) w pieniądzu w złotych polskich na rachunek bankowy BGK 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 w terminie do dnia 24 października 2016 r., bądź
  2) w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, przedkładając ją Komisji Przetargowej przystępując do przetargu.
 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek BGK. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać „Przetarg Sopot Al. Niepodległości 764”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku licytacji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu na rachunek bankowy BGK kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 9. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, o gotowości BGK do podpisania umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu przetargu, uczestnik ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 10. W przypadku, gdy do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej nie dojdzie w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie BGK, wadium wpłacone przez uczestnika zostanie mu niezwłocznie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od ustalonego terminu zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej.
 11. Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji:
  1) dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych;
  2) aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny uczestnika przetargu, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu – w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760) oraz w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
  3) oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po oferowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu - w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
  4) zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1380 z późn. zm.) – w przypadku gdy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem; w przypadku przedłożenia promesy, uczestnik przetargu zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi przetargu zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu;
  5) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej płatność oferowanej ceny nabycia przedmiotu przetargu;          
  6) oświadczenia, iż w stosunku do uczestnika przetargu będącego osobą prawną nie wszczęto postępowania sanacyjnego, upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
  7) oświadczenie o akceptacji warunku, w którym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu jest uzależnione od wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, zgodnie z art. 5a i art. 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 z późn. zm.);
  8) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;
  9) pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający tożsamość lub ich kserokopia potwierdzona notarialne – w przypadku uczestnika przetargu działającego przez pełnomocnika;
  10)  potwierdzenia wniesienia wadium;
  11)  oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika przystępującego do przetargu;
  12)  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i jego akceptacji bez zastrzeżeń.

  Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane Komisji Przetargowej w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.
 12. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, jest:
  1) zgoda Ministra Skarbu Państwa na zawarcie tej umowy, udzielona na podstawie art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 z późn. zm.);
  2) wpłacenie na rachunek bankowy wskazany przez BGK wylicytowanej ceny sprzedaży przedmiotu przetargu, pomniejszonej o wadium, zaliczonego na poczet ceny sprzedaży  przedmiotu przetargu;
  3) okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, jest cudzoziemcem.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał, poprzedzi zawarcie z nim umowy przedwstępnej, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Równocześnie BGK wystąpi do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
 14. Zawarcie umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.
 15. BGK zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia o przetargu.
 16. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane.
 17. W imieniu BGK decyzję podejmuje Zarząd BGK.
 18. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.
 19. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu posiadanymi przez BGK, po uprzednim porozumieniu się ze wskazanym pracownikiem centrali BGK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7 (telefony kontaktowe poniżej).
 20. Regulamin przetargu dostępny jest:
  1) na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl;
  2) w siedzibie BGK w Wydziale Administracji Obiektów Departamentu Logistyki i Administracji, począwszy od dnia wskazanego jako dzień ogłoszenia przetargu, do dnia wskazanego jako dzień otwarcia przetargu.
 21. Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Wydziału Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski, tel. (22) 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 – 16.00.
Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Filip Kowalski 21/09/16
Zatwierdzone przez: Michał Kozłowski 21/09/16
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 21/09/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2017-02-01
Zmiana dnia: 2017-02-01