BIP

Gdańsk, ul. Kowalska 10

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Adres do doręczeń: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującym się na nim budynkiem stanowiącym własność Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego działkę ewidencyjną położoną w Gdańsku przy ul. Kowalskiej 10, w obrębie ewidencyjnym 0090, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o nr 175/1, 176/2 i 180/13 o łącznej powierzchni 0,0227 ha, zabudowane budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 591,65 m², dla których są prowadzone Księgi Wieczyste nr GD1G/00046593/0 i GD1G/00046188/8 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ – III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w śródmieściu, w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Raduni. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Podstawowe punkty użyteczności publicznej w bliskiej odległości.
Wspólnie, przedmiotowe działki stanowią kompleks o kształcie regularnym i posiadają pełne uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – Rejon Głównego Miasta w Mieście Gdańsku, Uchwała Nr XI/266/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 roku działki, na których posadowiony jest przedmiotowy budynek znajdują się na terenie opisanym jako strefa mieszana: usługowo – mieszkaniowa.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym, czterokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym oraz dwiema kondygnacjami podziemnymi.
Wjazd na zaplecze budynku możliwy poprzez bramę wjazdową. Zaplecze budynku nie jest częścią zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 400 000,00 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) zł.
Wadium wynosi 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) zł.


Zasady przetargu:

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 (budynek Varso II), w sali Czesław Klarner (VI piętro).
 2. Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 3. Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 proc. ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 100 zł.
 4. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności koszty notarialne zawarcia umów (umowy warunkowej sprzedaży i właściwej umowy sprzedaży – umowy przeniesienia własności), koszty sądowe, podatki.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 PLN:
  1) w pieniądzu w złotych polskich na rachunek bankowy BGK 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 w terminie do dnia 16 maja 2022 r., bądź
  2) w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, przedkładając ją Komisji Przetargowej przystępując do przetargu.
 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek BGK. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać „Przetarg Gdańsk Kowalska”. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku licytacji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu na rachunek bankowy BGK kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 9. Wadium przepada na rzecz BGK, jeżeli w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, o gotowości BGK do podpisania umowy warunkowej sprzedaży lub umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu, uczestnik ten uchyli się od zawarcia którejkolwiek z tych umów lub którakolwiek z tych umów nie zostanie zawarta z innych przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 10. W przypadku, gdy do zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności nie dojdzie w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie BGK, wadium wpłacone przez uczestnika zostanie mu niezwłocznie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od ustalonego terminu zawarcia umowy warunkowej sprzedaży lub umowy przeniesienia własności.
 11. Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji:
  1) dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych;
  2) aktualny wyciąg/odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynika status prawny uczestnika przetargu, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu – w przypadku podmiotów zobowiązanych na podstawie ustaw do dokonania wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy wydruk komputerowy, posiadający cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz. U. 2018 r. poz. 546) oraz w przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy zaświadczenie o wpisie w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2296, z późn. zm.);
  3) oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, umowę o rozdzielności majątkowej albo pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po oferowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
  4) zezwolenie albo przyrzeczenie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – w przypadku gdy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem; w przypadku przedłożenia promesy, uczestnik przetargu zobligowany będzie do przedłożenia organizatorowi przetargu zezwolenia na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu;
  5) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej płatność oferowanej ceny nabycia przedmiotu przetargu;
  6) oświadczenia, iż w stosunku do uczestnika przetargu będącego osobą prawną nie wszczęto postępowania sanacyjnego, upadłościowego lub nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskał prawem przewidzianą zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
  7) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w szczególności opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatków;
  8) pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający tożsamość lub ich kserokopia potwierdzona notarialne – w przypadku uczestnika przetargu działającego przez pełnomocnika;
  9) potwierdzenia wniesienia wadium;
  10) oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym oraz prawnym i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; negatywne skutki uchybienia powyższych czynności obciążają uczestnika przystępującego do przetargu;
  11) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i jego akceptacji bez zastrzeżeń.
  Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane Komisji Przetargowej w oryginałach lub w kopiach poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem, chyba że wyraźnie postanowiono, że niektóre z nich muszą być złożone w oryginale.
 12. Warunkiem zawarcia umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu z uczestnikiem, który przetarg wygrał, jest:
  1) niewykonanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości prawa pierwokupu wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 z późn. zm.);
  2) wpłacenie na rachunek bankowy wskazany przez BGK wylicytowanej ceny sprzedaży przedmiotu przetargu, pomniejszonej o wadium, zaliczonego na poczet ceny sprzedaży przedmiotu przetargu;
  3) okazanie zezwolenia na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, jest cudzoziemcem.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał poprzedzi zawarcie z nim umowy warunkowej sprzedaży. Równocześnie notariusz, przed którym zostanie zawarta umowa warunkowa w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przekaże Prezesowi KZN wypis aktu notarialnego umowy warunkowej sprzedaży. Przysługujące KZN prawo pierwokupu może zostać wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezesa KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
 14. Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży i umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu nastąpi przed notariuszem wskazanym przez BGK.
 15. BGK zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formach wskazanych dla ogłoszenia o przetargu.
 16. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być przez BGK zmienione lub odwołane do momentu rozpoczęcia przetargu.
 17. W imieniu BGK decyzję w zakresie określonym w ust. 15 i 16 podejmuje Dyrektor DLA.
 18. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.
 19. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu posiadanymi przez BGK, po uprzednim porozumieniu się ze wskazanym pracownikiem centrali BGK w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 (dane kontaktowe poniżej).
 20. Regulamin przetargu dostępny jest:

1) na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl;
2) w siedzibie BGK w Zespole Administracji i Nieruchomości Departamentu Logistyki i Administracji, począwszy od dnia wskazanego jako dzień ogłoszenia przetargu, do dnia wskazanego jako dzień otwarcia przetargu.
Wyjaśnień w sprawach związanych z przetargiem udziela pracownik Zespołu Administracji i Nieruchomości w Departamencie Logistyki i Administracji BGK, Filip Kowalski, filip.kowalski@bgk.pl, tel. kom. 502 416 766, w godz. 9:00 – 17:00.

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Filip Kowalski14.03.2022
Zatwierdzone przez:Marzena Kyrcz14.03.2022
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska14.03.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 14.03.2022
Zmiana dnia: 14.03.2022