BIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Banku jest realizacja zadań związanych z obsługą funduszy i programów rządowych oraz unijnych utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie ustaw bądź zawartych umów, a w szczególności:

 1. Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 2. Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
 3. Funduszu Kredytu Technologicznego,
 4. Krajowego Funduszu Drogowego,
 5. Funduszu Kolejowego,
 6. Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
 7. Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,
 8. Funduszu Strefowego,
 9. Funduszu Dopłat,
 10. Programu społecznego budownictwa czynszowego (Program TBS),
 11. Programu dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych Rodzina na swoim,
 12. Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
 13. Programu Finansowe Wspieranie Eksportu (FWE),
 14. Programu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów,
 15. Programu wsparcia sektora MŚP w postaci zwrotnych instrumentów w ramach inicjatywy JEREMIE oraz PO RPW,
 16. Programu finansowania projektów miejskich w postaci zwrotnych instrumentów finansowych w ramach inicjatywy JESSICA,
 17. Pilotażowego programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej,
 18. Programu pożyczek na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach działań objętych PROW 2007-2013,
 19. Ustawy Zabużańskiej,

jak również udzielanie gwarancji i poręczeń w ramach programów rządowych.


Ponadto Bank inwestuje w fundusze kapitałowe, tj.:

 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK)
 2. Fundusz Mieszkań na Wynajem
 3. Polski Fundusz Funduszy Wzrostu


Przedmiotem działalności Banku jest również obsługa:

 1. bankowych rachunków budżetu państwa,
 2. budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. budżetu województw w zakresie efektywnej dystrybucji środków unijnych,
 4. rachunków państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.


Do zadań BGK należy także wykonywanie dla klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów,
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji i poręczeń bankowych oraz otwieranie akredytyw,
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w obrocie krajowym i za granicą,
 7. wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
 8. wydawanie kart płatniczych oraz obsługa operacji wykonywanych przy ich użyciu,
 9. dokonywanie terminowych operacji finansowych na rynku krajowym i zagranicznym,
 10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych;
 12. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 13. udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 14. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
 15. pośredniczenie w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,
 16. realizowanie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
 17. pośredniczenie w transakcjach kompensacyjnych.


Ponadto zadaniem Banku jest wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie:

 1. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 240);
 2. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 241);
 3. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 oraz z 1957 r. Nr 31, poz. 136).


Wytworzone przez:Tomasz Krakowiak02/12/13
Zatwierdzone przez:Arkadiusz Pieniący02/12/13
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak02/12/13
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-03-13
Zmiana dnia: 2013-12-02
Zmiana dnia: 2013-04-26
Zmiana dnia: 2013-04-26
Zmiana dnia: 2012-08-27
Zmiana dnia: 2011-07-18
Zmiana dnia: 2011-01-13
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-21
Zmiana dnia: 2010-12-20
Zmiana dnia: 2010-12-20
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2020-10-27