BIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Banku jest realizacja zadań związanych z obsługą funduszy i programów rządowych oraz unijnych utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie ustaw bądź zawartych umów.

Są to w szczególności zadania związane z obsługą funduszy i programów takich jak:

 1. Krajowy Fundusz Drogowy
 2. Fundusz Kolejowy
 3. Fundusz Żeglugi Śródlądowej
 4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
 5. Fundusz Pomocy
 6. Fundusz Kredytów Studenckich
 7. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
 8. Fundusz Polskiej Nauki
 9. Fundusz Dopłat do Oprocentowania
 10. Program obsługi konsolidacji środków publicznych
 11. Program obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowego współfinansowania (perspektywa finansowa 2007 - 2013 oraz 2014 - 2020)
 12. Program wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza oebcnymi granicami RP
 13. Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i 2014 - 2020
 14. Obsługa bankowa i ewidencja księgowa zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa
 15. Program Pierwszy Biznes
 16. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A Mikropożyczki
 17. Program Obsługi Stref Ekonomicznych (Fundusz Strefowy)
 18. Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
 19. Turystyczny Fundusz Zwrotów
 20. Fundusz Kredytu Technologicznego - kredyt na innowacje technologiczne
 21. Inicjatywa JESSICA wdrażana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013 - dotyczy województw: wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego
 22. Finansowanie projektów ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020 dotyczy: pożyczek Jessica2 - w województwach wielkopolskim i mazowieckim oraz pożyczek rewitalizacyjnych - w województwach pomorskim i śląskim
 23. Program finansowania ekonomii społecznej
 24. Program wdrażanie instrumentów finansowych poprzez zarządzanie funduszami funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020 
 25. Program wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
 26. Rządowy Program PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE
 27. Fundusz Dostępności
 28. Program CEF Transport Blending Facility
 29. Program CEF 2 Alternative Fuel Infrastructure Facility
 30. Programy rządowe popierania budownictwa mieszkaniowego (społeczne budownictwo czynszowe)
 31. Fundusz Termomodernizacji i Remontów
 32. Fundusz Dopłat
 33. Rządowy program Finansowe Wspieranie Eksportu
 34. Program Dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (DOKE)
 35. Program wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
 36. Fundusz Gwarancji Płynnościowych
 37. Program Gwarancyjny "Czyste Powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego


Ponadto Bank inwestuje kapitałowo w:

 1. Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 2. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 3. Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 4. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 5. Fundusz Trójmorza
 6. Polski Fundusz Funduszy Wzrostu
 7. Marguerite I
 8. Marguerite II
 9. Vinci S.A. HiTech Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.

oraz w inne inwestycje kapitałowe.


Przedmiotem działalności Banku jest również obsługa:

 1. bankowych rachunków budżetu państwa,
 2. budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. budżetu województw w zakresie efektywnej dystrybucji środków unijnych,
 4. rachunków państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.


Do zadań BGK należy także wykonywanie dla klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów,
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji i poręczeń bankowych oraz otwieranie akredytyw,
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w obrocie krajowym i za granicą,
 7. wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
 8. wydawanie kart płatniczych oraz obsługa operacji wykonywanych przy ich użyciu,
 9. dokonywanie terminowych operacji finansowych na rynku krajowym i zagranicznym,
 10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych;
 12. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 13. udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 14. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
 15. pośredniczenie w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,
 16. realizowanie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
 17. pośredniczenie w transakcjach kompensacyjnych.

 


Ponadto zadaniem Banku jest wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie:

 

 1. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 240);
 2. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 241);
 3. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 oraz z 1957 r. Nr 31, poz. 136).

 

 

Wytworzone przez:Tomasz Krakowiak02.12.2013
Zatwierdzone przez:Arkadiusz Pieniący02.12.2013
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak02.12.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 13.12.2021
Zmiana dnia: 10.12.2021
Zmiana dnia: 10.12.2021
Zmiana dnia: 08.04.2021
Zmiana dnia: 22.03.2021
Zmiana dnia: 22.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 13.03.2014
Zmiana dnia: 02.12.2013
Zmiana dnia: 26.04.2013
Zmiana dnia: 27.08.2012
Zmiana dnia: 18.07.2011
Zmiana dnia: 13.01.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 21.12.2010
Zmiana dnia: 20.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010