BIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Banku jest realizacja zadań związanych z obsługą funduszy i programów rządowych oraz unijnych utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie ustaw bądź zawartych umów.

Są to w szczególności zadania związane z obsługą funduszy i programów takich jak:

 1. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19,
 2. Fundusz Gwarancji Płynnościowych,
 3. Turystyczny Fundusz Zwrotów,
 4. Fundusz Dopłat do Oprocentowania,
 5. Krajowy Fundusz Drogowy,
 6. Fundusz Kolejowy,
 7. Krajowy Fundusz Gwarancyjny,
 8. Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji,
 9. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców,
 10. Fundusz Polskiej Nauki,
 11. Fundusz Termomodernizacji i Remontów,
 12. Fundusz Dopłat,
 13. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa,
 14. Fundusz Żeglugi Śródlądowej,
 15. Fundusz Kredytów Studenckich,
 16. Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 17. Fundusz Dostępności,
 18. Fundusz Strefowy,
 19. Programy wsparcia społecznego budownictwa czynszowego,
 20. Program Finansowe Wspieranie Eksportu (FWE),
 21. Program dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 22. Programy wsparcia rozwoju sektora MŚP w postaci zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe) ze środków unijnych, w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
 23. Program przeciwdziałający skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 w sektorze MŚP poprzez pożyczki płynnościowe w ramach Funduszu Wsparcia Płynności Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 24. Program wsparcia inwestycji turystycznych MŚP w ramach Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka,
 25. Programy wsparcia osób podejmujących działalność gospodarczą (pożyczki na uruchomienie działalności) ze środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 26. Programy wsparcia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz w MŚP ze środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 27. Program wsparcia przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach POPC,
 28. Program finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz projektów z zakresu efektywności energetycznej w postaci zwrotnych instrumentów finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 29. Program wspierania przedsiębiorczości społecznej,
 30. Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wspierający samozatrudnienie oraz tworzenie miejsc pracy
 31. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
 32. Ustawa Zabużańska,
 33. Obsługa płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania,
 34. Obsługa bankowa oraz ewidencja księgowa wybranych zobowiązań i należności Skarbu Państwa,
 35. Obsługa konsolidacji środków publicznych

jak również gwarancje i poręczenia w ramach programów rządowych.


Ponadto Bank inwestuje kapitałowo w:

 1. Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 2. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 3. Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 4. Fundusz Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 5. Fundusz Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 6. Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 7. Fundusz Trójmorza
 8. Polski Fundusz Funduszy Wzrostu
 9. Marguerite I
 10. Marguerite II

oraz w inne inwestycje kapitałowe.


Przedmiotem działalności Banku jest również obsługa:

 1. bankowych rachunków budżetu państwa,
 2. budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. budżetu województw w zakresie efektywnej dystrybucji środków unijnych,
 4. rachunków państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.


Do zadań BGK należy także wykonywanie dla klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców czynności bankowych określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
 3. udzielanie kredytów,
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji i poręczeń bankowych oraz otwieranie akredytyw,
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w obrocie krajowym i za granicą,
 7. wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
 8. wydawanie kart płatniczych oraz obsługa operacji wykonywanych przy ich użyciu,
 9. dokonywanie terminowych operacji finansowych na rynku krajowym i zagranicznym,
 10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych;
 12. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 13. udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 14. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
 15. pośredniczenie w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,
 16. realizowanie transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
 17. pośredniczenie w transakcjach kompensacyjnych.

 


Ponadto zadaniem Banku jest wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie:

 

 1. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. Nr 52, poz. 410, z 1949 r. Nr 35, poz. 256 oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 240);
 2. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. Nr 52, poz. 411 oraz z 1951 r. Nr 31, poz. 241);
 3. dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279 oraz z 1957 r. Nr 31, poz. 136).

 

 

Wytworzone przez:Tomasz Krakowiak02.12.2013
Zatwierdzone przez:Arkadiusz Pieniący02.12.2013
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak02.12.2013
Historia zmian
Zmiana dnia: 08.04.2021
Zmiana dnia: 22.03.2021
Zmiana dnia: 22.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 13.03.2014
Zmiana dnia: 02.12.2013
Zmiana dnia: 26.04.2013
Zmiana dnia: 27.08.2012
Zmiana dnia: 18.07.2011
Zmiana dnia: 13.01.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 21.12.2010
Zmiana dnia: 20.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010