BIP

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego ws. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

W związku z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie, działając w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego, firma Portico Project Management ogłasza Dialog Techniczny.

 

Celem dialogu jest konsultacja z zainteresowanymi wykonawcami robót w sprawie przedmiotu planowanego zamówienia, żeby organizator uzyskał realne rynkowe dane, umożliwiające precyzyjne opracowanie dokumentacji przetargowej, która będzie w jak największym zakresie odpowiadała potrzebom prawidłowej organizacji postępowania przetargowego.

 

Do udziału w dialogu, organizator zaprosi podmioty, które:

1.zgłoszą udział poprzez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, zgodnie z zasadami podanymi przez organizatora,

2.w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowały co najmniej jedno kompleksowe zamówienie, które polegało na wykonaniu robót o zakresie i charakterze porównywalnym do opisanego wyżej.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu, spełniające określone wymagania, w terminie od dnia opublikowania informacji do 15 czerwca 2020 r., mogą zgłosić swój udział, zgodnie z zasadami podanymi przez organizatora.

 

Organizator Dialogu Technicznego:

Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k.,

ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa,

Osoba wyznaczona do kontaktu: Adam Kochanowski, e-mail: [email protected]

 

Korespondencję kierowaną do Organizatora Dialogu Technicznego, dotyczącą przedmiotowego Dialogu Technicznego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w Gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa”.

 

Wytworzone przez:Anita Mikusek25.05.2020
Zatwierdzone przez:Leszek Dzido26.05.2020
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska26.05.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.05.2020
Zmiana dnia: 26.05.2020
Zmiana dnia: 26.05.2020
Zmiana dnia: 26.05.2020
Zmiana dnia: 26.05.2020
Zmiana dnia: 26.05.2020