BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Banku Gospodarstwa Krajowego.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie mają napisów dla osób niesłyszących. Wynika to z faktu, że w większości zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Nowo umieszczane filmy będą sukcesywnie publikowane wraz z napisami.

Na stronie znajdują się treści, które w wyniku obiektywnych przesłanek nie mogły zostać w pełni dostosowane (wnioski dotacyjne i inne dokumenty, których autorem pierwotnym nie jest Bank Gospodarstwa Krajowego).

Na stronie znajdują się archiwalne materiały przedstawiające w sposób graficzny część procesów i programów Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na ich archiwalny charakter nie ma zasadności dostosowywania takich materiałów.

Może się również zdarzyć sytuacja, że niektóre, niewymienione dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Magprojekt Bartosz Aninowski.

Na stronie internetowej można korzystać z nawigacji i skrótów klawiaturowych, zmiany kontrastu czy wielkości czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z Tomaszem Mielniczukiem pod adresem e-mail: dokumenty_dostepnosc@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem:  +48 22 475 58 48.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować do wskazanej powyżej osoby kontaktowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby swojej siedziby obecnie zajmuje budynek VARSO 2 przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa. Pomieszczenia nie są publicznie dostępne w sposób nieograniczony. Niezbędna jest rejestracja w recepcji, umówienie się z pracownikiem banku i pobranie karty dostępu.

Wejście główne znajduje się od ul. Chmielnej. Prowadzą do niego dwie pary drzwi obrotowych oraz drzwi rozwierane, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, zlokalizowane po prawej stronie drzwi obrotowych. Przed drzwiami po prawej stronie, na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach, znajduje się urządzenie do kontaktu z ochroną budynku. W wewnętrznym holu przy drzwiach obrotowych, pełniących rolę wyjścia, znajduje się przycisk spowalniający pracę mechanizmu obrotowego, dostosowujący go do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Wejście główne od strony Al. Jerozolimskich wyposażone jest w drzwi obrotowe i dwie pary pojedynczych drzwi rozwieranych. Ze względu na oddzielenie budynku od ciągu pieszego Al. Jerozolimskich parkingiem, zalecamy wejście do budynku od strony ul. Chmielnej.

W holu na parterze po prawej stronie znajduje się recepcja, blat o zróżnicowanej wysokości odpowiada potrzebom osób niskich lub poruszających się na wózku.

Za recepcją znajdują się bramki dostępu dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, automatycznie rozsuwane po skorzystaniu z karty dostępu.

Poruszanie się po budynku. Bank zajmuje piętra 4-8. Wejście możliwe jest za pobraniem karty dostępu w recepcji. Na drodze do wejścia do budynku, na parterze, na drodze do wind i pomieszczeń na piętrach nie ma przeszkód architektonicznych.

Dodatkowo:

  • Zapewnienie oznaczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku wzdłuż krawędzi przejścia.
  • Zapewnienie ramp krawężnikowych przy przejściu dla pieszych.
  • Wejścia z poziomów garażowych do holu z windami wyposażone są w drzwi automatycznie przesuwane, znajdujące się blisko miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, lub w drzwi rozwierane.
  • Oznaczenie drzwi transparentnych.
  • Zapewnienie odpowiednich parametrów poręczy przy schodach oraz równej i antypoślizgowej nawierzchni schodów.
  • Oznakowanie wizualne krawędzi stopni.
  • Dostępność wszystkich istotnych kondygnacji za pomocą dźwigów osobowych oraz schodów.
  • Przestrzeń wspólna zapewnia odpowiednie kontrasty.

Windy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, mają m.in. system powstrzymywania zamykania drzwi, poręcze i informację dźwiękową i komunikatory głosowe wewnątrz kabin.

Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Na parterze toalety dostosowane zlokalizowane są w poprzecznym holu głównym, na prawo od recepcji.

Poruszanie się gości dopuszczalne jest tylko w towarzystwie pracownika banku, wobec czego osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników banku.

Procedury ewakuacji uwzględniają osoby z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe. Przed budynkiem na ul. Chmielnej znajdują się trzy miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się także na parkingu podziemnym, dostępnym za pobraniem biletu.

Pies asystujący. Istnieje możliwość wstępu i poruszania się po budynku z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego. Bank jest w trakcie dostosowania narzędzi do możliwości zdalnego połączenia się z tłumaczem migowym. 

Budynek ma wydany przez fundację certyfikat nr A 300/709 dostępności dla osób z niepełnosprawnością, potwierdzający, że budynek spełnia wymogi dostępności architektonicznej i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Pozostałe lokalizacje siedziby:

Al. Jerozolimskie 81 - Central Tower. Pomieszczenia zajmowane przez bank nie są dostępne w sposób nieograniczony. Goście obowiązani są zgłosić się do recepcji i wskazać pracownika, z którym są umówieni na spotkanie. Na każdym piętrze zajmowanym przez bank znajduje się kontrola dostępu do pomieszczeń.

Wejście główne znajduje się od ul. Tytusa Chałubińskiego, róg Al. Jerozolimskie. Do wejścia prowadzą drzwi obrotowe i drzwi rozwierane.

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie ma przeszkód architektonicznych.

W holu na parterze na wprost wejścia znajduje się recepcja. Po lewej stronie recepcji znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Poruszanie się po budynku. Bank zajmuje piętra 1-6. Osoby z zewnątrz (goście) wchodzące do budynku zobowiązane są zgłosić się do recepcji zlokalizowanej na wprost wejścia. Wejście możliwe jest po skontaktowaniu się z pracownikiem, z którym umówione jest spotkanie.

Na drodze do wejścia do budynku, na parterze, na drodze do wind i pomieszczeń na piętrach nie ma przeszkód architektonicznych.

Windy przystosowane do przewozu osób na wózkach.

Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Toalety na parterze są aktualnie dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się gości dopuszczalne jest tylko w towarzystwie pracownika banku, wobec czego osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc i wparcie pracowników banku.

Miejsca parkingowe. W Al. Jerozolimskich i na ul. Nowogrodzkiej znajdują się powszechnie dostępne miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, między nimi a budynkiem nie ma barier architektonicznych.

Pies asystujący. Istnieje możliwość wstępu i poruszania się po budynku z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego. Bank jest w trakcie dostosowania narzędzi do możliwości zdalnego połączenia się z tłumaczem migowym. 

 

Wytworzone przez:Agnieszka Horaczy-Modrzejewska13.01.2021
Zatwierdzone przez:Agnieszka Horaczy-Modrzejewska13.01.2021
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół13.01.2021
Historia zmian
Zmiana dnia: 21.01.2021
Zmiana dnia: 13.01.2021
Zmiana dnia: 13.01.2021