Zmiany w logowaniu do bgk24

Zmiana sposobu logowania do bgk24 od 14 marca 2020 r.

Ustawa o usługach płatniczych od 14 marca 2020 r. wprowadza dla BGK obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania użytkowników uzyskujących dostęp do rachunku w trybie on-line (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 ze zm. art. 32i). Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy silne uwierzytelnienie ma zapewniać ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik,

b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik,

c) cechy charakterystyczne użytkownika.

W związku z powyższym po 13 marca br. dostęp do systemu bgk24 będzie wymagał zastosowania jednego z niżej opisanych rozwiązań technicznych, które spełniają ww. wymagania. Pozostawiamy Państwu decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania dla użytkowników spośród poniższych możliwości:

1. Logowanie za pomocą hasła maskowanego i kodu dostępu generowanego przez token mobilny,

2. Logowanie za pomocą hasła maskowanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego użytkownika,

3. Logowanie za pomocą hasła maskowanego i kodu dostępu generowanego za pomocą tokena sprzętowego.

Zastosowanie jednej z powyższych metod będzie wymagane w przypadku dostępu użytkownika do rachunku w trybie on-line. 

W przypadku użytkowników, którzy już posiadają narzędzia autoryzacji (tj. tokeny mobilne, sprzętowe lub podpisy elektroniczne) odpowiednie warianty umożliwiające stosowanie hasła maskowanego i posiadanego przez użytkownika narzędzia zostaną udostępnione przez bank automatycznie.

W przypadku użytkowników, którzy nie posiadają obecnie narzędzi autoryzacji bank automatycznie umożliwi takim użytkownikom aktywowanie tokena mobilnego (PDF 603 KB) (jest to aplikacja dla systemów operacyjnych Android, iOS).  
Aktywacja zainstalowanego tokena jest przeprowadzana zdalnie po połączeniu z Infolinią banku, dostępną pod nr 801 598 888, (22) 475 8888. 
W związku z faktem, że obecnie stosowane w bgk24 rozwiązania dotyczące autoryzacji wykonywania transakcji spełniają wymagania silnego uwierzytelniania, zasady autoryzacji takich dyspozycji pozostają bez zmian (tzn. wymagają użycia narzędzia do autoryzacji).

Mikrorachunki podatkowe

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zapisy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Obecnie prowadzone rachunki bankowe urzędów skarbowychna które można dokonywać wpłaty
z tytułu PIT, CIT i VAT
 będą aktywne do 31.12.2019 r. Po upływie tego terminu, w ich miejsce powstanie jeden, wspólny rachunek bankowy, na którym będą gromadzone wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. 
Do wspólnego rachunku zostaną utworzone:

 • indywidualne rachunki podatkowe (IRP), na które podatnicy będą opłacać podatki i należności niepodatkowe związane z PIT, CIT oraz VAT,
 • mikrorachunki dla urzędów skarbowych do wpłat pozostałych podatków oraz należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające IRP.   

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla osoby fizycznej jest jej numer PESEL, dla podmiotów niebędących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym numer NIP, natomiast dla urzędów skarbowych jest to sześcioznakowy kod urzędu.
Rachunki Urzędów Skarbowych oraz mikrorachunki dla poszczególnych podatników prowadzone są przez NBP.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, w przypadku korzystania z numeru PESEL,
 • Y=2, w przypadku korzystania z numeru NIP,
 • symbole XXXXXXXXXXX po znaku Y oznaczają numer PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą 0 (zera) tak, aby rachunek składał się łącznie z 26 znaków. 

 

Wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego jest możliwe za pomocą portalu na stronie Ministerstwa Finansów lub można go uzyskać w urzędzie skarbowym.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy opłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Dzięki nowemu rozwiązaniu:

 • będzie możliwość opłacenia PIT, CIT i VAT na jeden, indywidualny mikrorachunek podatkowy, bez konieczności wybierania oddzielnych rachunków, 
 • nie będzie konieczności każdorazowego wyszukiwania obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co pozwoli ograniczyć liczbę przelewów wykonanych na niewłaściwe konto,
 • w przypadku zmiany siedziby firmy, będzie możliwość posługiwania się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 • po wprowadzeniu zmian w bgk24, poprzez zapisanie domyślnego mikrorachunku podatkowego oraz domyślnego urzędu skarbowego, nie będzie konieczności każdorazowego podawanianumeru rachunku podczas tworzenia przelewu, część pól w szablonie zostanie wypełniona automatycznie, a system zweryfikuje, czy rachunki oraz typy podatków są czynne/ aktywne, co uniemożliwi zlecenie przelewu podatkowego na nieaktywny rachunek lub wybór nieważnego formularza podatku.
 • Przelew podatkowy na mikrorachune (PDF, 696 KB)
 • Formaty Importu Eksportu bgk2 (PDF, 1,98 M)

Mikrorachunki podatkowe – pytania i odpowiedzi

Split Payment

Od 01.07.2018 r., wypełniając zapisy ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności, bank udostępni nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej bgk24. Funkcjonalności wspomagać będą zarządzanie nowym rodzajem płatności – płatnościami VAT.