Gwarancje w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG)

KOMUNIKAT

Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2017 r. zakończył się okres dostępności Gwarancji w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG).

O gwarancji

Podstawowe informacje

Gwarancje z Funduszu Gwarancyjnego POIG, oferowane przez BGK, są udzielane przy współpracy
z bankami komercyjnymi  i spółdzielczymi w ramach programu gwarancji de minimis.

Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności innowacyjnej.

Korzyści dla kredytobiorcy

 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK,
 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60 proc. kapitału kredytu,
 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
 • możliwość ubiegania się o wsparcie przez innowacyjne firmy na sprawdzonych zasadach pomocy de minimis i procedur programu gwarancji de minimis (kredyty obrotowe i inwestycyjne).

Parametry gwarancji

Wysokość gwarancji

nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu

Minimalna kwota gwarancji

bez minimum

Maksymalna kwota gwarancji

3 500 000 zł

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji

27 miesięcy dla kredytu obrotowego

99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Prowizja za gwarancje

0 zł

Okres dostępności

do 25 stycznia 2017 r.

Forma zabezpieczenia dla gwarancji

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Warunki

Warunki udzielenia gwarancji de minimis z udziałem FG POIG

Z gwarancji ze środków FG POIG kredytobiorca może skorzystać, jeżeli jednocześnie spełnia kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z kryteriów stanowiących o innowacyjności firmy tj.:

 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 2. jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
 3. uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji,
 5. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30 proc.,
 6. w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność B+R co najmniej 10 proc. kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 7. w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10 proc. rocznie.

Warunki kredytowe dla gwarancji w ramach FG POIG

 • kredyt w złotych na zasadach obowiązujących w banku kredytującym,
 • nowy kredyt obrotowy lub nowy kredyt inwestycyjny,
 • uruchomienie kredytu lub transzy, z wyjątkiem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, następuje na podstawie przekazywanych przez kredytobiorcę dokumentów finansowo - księgowych potwierdzających, że cała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z celem. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nie wymaga przedłożenia tych dokumentów,
 • brak możliwości zmiany umowy kredytu objętego gwarancją, polegającej na zwiększeniu kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub wydłużeniu okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji, za wyjątkiem, gdy umowa kredytu jest w sytuacji przed wypowiedzeniem lub przed złożeniem wniosku o wypłatę z gwarancji.

Dodatkowe kryteria

 1. Z uwagi na zakaz podwójnego finansowania, gwarancja w ramach FG POIG stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w części przeznaczonej na sfinansowanie kosztów, na które kredytobiorca nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków UE. Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją FG POIG nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE. Projekty finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją w ramach FG POIG mogą być jednak uzupełnieniem lub kontynuacją przedsięwzięć, które otrzymały już wsparcie na odrębne koszty kwalifikowalne.
 2. Kredytobiorca korzystający z gwarancji w ramach FG POIG nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).

W przypadku stwierdzenia przez BGK lub inny uprawniony organ kontrolny, że kredyt objęty gwarancją nie spełnia wszystkich obowiązujących kryteriów, do gwarancji mają zastosowanie zasady portfelowej linii gwarancyjnej de minimis bez udziału FG POIG. Wskutek tego kredytobiorca zobowiązany jest do zapłacenia opłaty prowizyjnej w wysokości wymaganej dla gwarancji de minimis wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty należnej opłaty prowizyjnej za okres od dnia udzielenia gwarancji do dnia stwierdzenia braku spełnienia kryteriów FG POIG, nie dłuższy jednak niż do dnia ważności gwarancji.

Jak otrzymać gwarancję

Procedura udzielenia gwarancji de minimis z opcją Funduszu Gwarancyjnego POIG jest jednakowa jak dla gwarancji de minimis. Przedsiębiorca wszelkie formalności realizuje w banku, w którym składa wniosek o kredyt.

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania gwarancji 

Kredytobiorca korzystający z gwarancji w ramach FG POIG zobowiązuje się do:

 • poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIG, w tym w zakresie uzyskania pomocy de minimis;
 • udostępnienia lub przekazywania na wniosek Banku Kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu zgodnie z celem, w tym dowodów poniesienia wydatków, zestawień dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych w pkt 1 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie gwarancji;
 • przechowywania dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu przez okres 10 lat od dnia zakończenia programu gwarancji de minimis, tj. od 31 grudnia 2017 r., albo przez okres co najmniej 3 lat od dnia zamknięcia PO IG, jeżeli termin ten będzie dłuższy.

Lista banków

Lista banków współpracujących w ramach gwarancji FG POIG*

 1. Alior Bank S.A.,
 2. Bank BPH S.A.,
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 4. Bank Zachodni WBK S.A.,
 5. ING Bank Śląski S.A.,
 6. mBank S.A.,
 7. Bank Millennium S.A.,
 8. PKO Bank Polski S.A.,
 9. Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 10. SGB-Bank S.A.,

* Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od decyzji banku współpracującego.