Prefinansowanie - Fundusz Spójności 2004-2006

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)* w celu umożliwienia, jak największej grupie podmiotów należących do sektora finansów publicznych, absorpcji środków strukturalnych, Bank Gospodarstwa Krajowego był ustawowo upoważniony do udzielania pożyczek na prefinansowanie projektów lub działań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2004 - 2006.

* w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832)

Zakończenie projektu

Wypłaty środków w ramach Funduszu Spójności zostały zakończone z dniem 31 grudnia 2010 r.

Bank nadal prowadzi obsługę finansową w zakresie m.in. spłaty odsetek od zadłużenia pożyczek zaciągniętych na realizację projektów w obszarze środowiskowym w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Termin zakończenia obsługi pożyczek, w zakresie spłat kapitału, uzależniony jest od dokonania zwrotu środków z rachunku bankowego Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Funduszem, tytułem refundacji poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków w oparciu o przedstawione przez pożyczkobiorców wnioski o płatność.