Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM)

Informacja o likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z dniem 31 maja 2009 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych ustaw, w art. 15 likwiduje instytucję Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zobowiązując BGK do sporządzenia sprawozdania finansowego Funduszu w ciągu 6 miesięcy od dnia likwidacji, jednocześnie aktywa netto zlikwidowanego Funduszu zwiększą fundusz statutowy BGK.

Ustawa także w art. 17 wyznacza obowiązek BGK udzielania kredytów i dokonywania wypłat na podstawie wniosków przyjętych do 30 września 2009 r., we własnym imieniu i na rachunek własny.

Zachowują swoją moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 X 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Dowiedz się więcej na temat „Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego”.