Fundusz Kredytu Technologicznego

Fundusz Kredytu Technologicznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013.

Informacje o funduszu

Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.) przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie mogą otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Kwota przeznaczona na ten cel na lata 2007-2013 wynosi 432 601 813 euro.

Od 2009 roku BGK pełni rolę Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt Technologiczny".

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Role instytucji, które pośredniczą w realizacji Programu (tzw. Instytucje Pośredniczące - IP) pełnią:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel funduszu

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Adresaci programu

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008) oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Do wydatków kwalifikowanych zaliczają się:

1. zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków i budowli oraz ich części, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

2. najem, dzierżawę lub leasing:

 • środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
 • gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;

3. budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe

4. zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:

 • są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedsiębiorcy,
 • będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
 • zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
 • podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 proc. wydatków kwalifikowanych,

6. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego.

 

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych, poniesionych ze środków kredytu technologicznego lub udziału własnego przedsiębiorcy, ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r., Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu projektu (płatność końcowa).

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Województwa:
 
Przedsiębiorstwa
 
mikro- i małeśrednie
Kujawsko-Pomorskie70 proc.
 
60 proc.
 
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Dolnośląskie60 proc. 
50 proc. 
Pomorskie
Śląskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie50 proc.40 proc.

Współpracę przy realizacji działań związanych z działaniem 4.3 PO IG prowadzą następujące banki:

1. Bank BPH Spółka Akcyjna

2. mBank

3. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

6. Raiffeisen Polbank

7. ING Bank Śląski S.A.

8. Bank Ochrony Środowiska S.A.

9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

11. Bank Millenium S.A.

12. Alior Bank Spółka Akcyjna

13. Krakowski Bank Spółdzielczy

14. Bank Zachodni WBK S.A.

15. HSBC Bank Polska S.A.

16. BNP Paribas Bank Polska S.A.

17. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Dokumentacja

Rejestr zmian w dokumentacji konkursowej

Regulamin przeprowadzania konkursu

 1. Dodano informacje porządkowe - § 3, ust. 2-4.
 2. Doprecyzowano zapisy dot. sposobu składania wniosków o dofinansowanie do BGK - § 6.
 3. Zmieniono zasady przekazywania korespondencji dot. wyjaśnień/ uzupełnień do wniosku na etapie oceny formalnej - § 7 ust. 1 pkt 4-8.
 4. Zmieniono zasady przekazywania korespondencji dot. składania wyjaśnień do wniosku na etapie oceny merytorycznej - § 7 ust. 2 pkt 9-10.
 5. Wprowadzono pułap procentowy przy dokonywaniu korekty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - § 7 ust. 2 pkt 11.
 6. Dodano informacje porządkowe - § 7 ust. 3-4.
 7. Doprecyzowano zapisy dot. sposobu informowania wnioskodawcy o wyniku oceny wniosku - § 8 ust. 2-4.
 8. Doprecyzowano termin przeznaczony na przekazanie dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - § 8 ust. 8.
 9. Doprecyzowano zapisy dot. sposobu wnoszenia protestu - § 9 ust. 5.
 10. Do listy załączników do umowy o dofinansowanie dodano załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o niekaraniu karą zakazu dostępu do środków europejskich - Zał. nr 2 do RPK.

Instrukcja wypełniania wniosku

 1. Doprecyzowano zapisy dot. wymogów formalnych - Warunki formalne przygotowania wniosku o dofinansowanie - lit. c, e, f, g, h, m.
 2. Doprecyzowano zapisy dot. określania wskaźników produktu i rezultatu - Pkt 13. Cel projektu.
 3. Wskazano przykłady wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem - Pkt 20. Wydatki na realizację projektu.
 4. Wpisano wymóg dostarczania oryginału opinii o nowej technologii, rozszerzono wzór deklaracji bezstronności w opinii o nowej technologii o kwestię powiązań z dostawcą/ twórcą opiniowanej technologii. - V. 3 Wytyczne do sporządzenia Opinii o nowej technologii.
 5. Wprowadzono uproszczony harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jako załącznik do biznes planu w formacie arkusza kalkulacyjnego xls - V. 7 Wytyczne do sporządzania biznes planu.
 6. Doprecyzowano zapisy dot. oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 - VI. Deklaracja wnioskodawcy.

Umowa o dofinansowanie

 1. Uproszczono zapisy - § 4 ust. 2-4 i 6-7.
 2. Wykreślono ustęp dot. konieczności rozpoczęcia realizacji projektu nie później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie - § 5.
 3. Doprecyzowano zapisy dot. płatności gotówkowych - § 5 ust. 10.
 4. Dodano załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o niekaraniu karą zakazu dostępu do środków europejskich - Załącznik nr 8.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy jeden przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek o kredyt technologiczny?
  Tak, przedsiębiorca może złożyć dowolną ilość wniosków o kredyt/dofinansowanie, pod warunkiem, że każdy z tych wniosków dotyczy innej inwestycji i inwestycje nie są ze sobą rzeczowo powiązane. Ponadto klient musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową, aby korzystać z kilku kredytów jednocześnie.

 2. Czy premia technologiczna wypłacona będzie do dyspozycji klienta?
  Nie, premia technologiczna wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie w banku kredytującym, a wypłata premii może być zaliczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego.

 3. Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny (oprocentowanie, marże, prowizje)?
  Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą.

 4. Czy wcześniejsza spłata kredytu ma wpływ na wypłatę premii technologicznej?
  Premia technologiczna przeznaczona jest na spłatę kapitału kredytu, jeżeli więc kredyt został spłacony przed wypłaceniem premii technologicznej klient nie będzie mógł skorzystać z tej formy dofinansowania.

 5. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość kredytu i premii technologicznej?
  Ustawa nie określa maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego, jedynym ograniczeniem w przypadku wysokości kredytu jest zakaz finansowania dużych projektów tj. takich których wartość przekracza równowartość 50 mln. euro. Premia technologiczna zgodnie z ustawą nie może być wyższa niż 4 mln zł. i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Premia wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych.

 6. Co oznacza, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego?
  Zgodnie z powyższym zapisem kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. Przykład 1 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „A" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje technologię i maszyny i w oparciu o nie rozpoczyna produkcję „drukarki A", w której zostaje zastosowana nowa technologia fleksodruku. Przykład 2 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię). Przykład 3 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup „drukarki A".

 7. Co jest pomocą publiczną - kwota kredytu technologicznego, czy tylko premia technologiczna?
  Pomocą publiczną jest kwota premii technologicznej. Pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków beneficjenta.

 8. Czy są określone kryteria oceny wniosków o kredyt technologiczny i gdzie je znaleźć?
  Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie przeprowadzania konkursu dla działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny. W sprawie kryteriów oceny wniosków o kredyt technologiczny należy zwracać się do banków kredytujących, ponieważ każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji.

 9. Jaki jest czas na zatwierdzenie wniosku o udzielenie promesy premii technologicznej ma Ministerstwo Gospodarki i gdzie jest to określone?
  MG i MRR zatwierdzają listy rankingowe projektów, promesy są wystawiane przez BGK. Czas MG i MRR na zatwierdzenie listy rankingowej to wewnętrzny termin instrukcyjny obu resortów, tym nie mniej wszystkie instytucje zatwierdzające projekty, w tym BGK musza się zmieścić ze swoimi czynnościami w terminie określonym w ustawie w następujący sposób: BGK przyznaje promesę premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny i poprawny wniosek. W praktyce wniosek zawsze wymaga uzupełnień i poprawy a więc de facto po miesiącu, w którym usunięto błędy/braki.

 10. Jaką premię technologiczną otrzyma przedsiębiorca po nowelizacji ustawy, którego udział własny w projekcie inwestycyjnym jest większy niż 25 proc. tj. jaka jest górna granica wkładu własnego, niezbędna do uzyskania premii technologicznej?
  Wartość przyznanej premii będzie wynikała z pomnożenia całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych przez wskaźnik pomocy regionalnej, w kwocie nie wyższej niż 4 mln zł. Natomiast na konto kredytu zostanie przelana premia w kwocie nie wyższej niż wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych pomnożonych przez wskaźnik pomocy regionalnej. De facto premia może spłacić kapitał kredytu, więc ważna jest kwota kapitału kredytu pozostała do spłaty w momencie wypłacania premii technologicznej. Dlatego wspomniana w pytaniu „górna granica" wkładu własnego zależy zarówno od poziomu pomocy regionalnej jak i czasu realizacji projektu - harmonogramu spłaty kredytu.

 11. Jak rozumieć podział kosztów na oddzielne finansowanie (pkt. 20 i 21 wniosku o dofinansowanie PO IG 4.3)?
  W pkt. 20 należy wskazać wydatki w projekcie, z podziałem na kwalifikowane i niekwalifikowane. W p. 21 należy wskazać źródła finansowania projektu.

 12. Czy koszt nabycia nowej technologii jest kosztem kwalifikowanym, jeśli nabycie nowej technologii ma miejsce przed złożeniem wniosku o premię technologiczną?
  Wówczas byłby to koszt niekwalifikowany.

 13. Czy przy zakupie maszyn i urządzeń obowiązuje prawo o zamówieniach publicznych?
  Wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania zamówień maszyn i usług opisane są w § 11 wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z jego zapisami, beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem powinien ponosić z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, tak jak to opisane jest w powyższym paragrafie umowy.

 14. Jak należy udokumentować posiadanie nowej technologii (nabytej i własnej)?
  Nabytej - fakturą, umową licencyjną; własnej - zgłoszeniem patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firm.

 15. Czy projekt racjonalizatorski wykonany przez pracowników firmy, zawierający unikalną technologię niestosowaną dotychczas na świecie spełnia kryterium nowej technologii?
  Tak spełnia, jeśli technologia ma postać wniosku racjonalizatorskiego wymienionego i opisanego w ustawie Prawo własności przemysłowej, jako jedna z form wynalazku.

 16. Czy można zakupić nową technologię od firmy zagranicznej i w jakiej formie powinna być ona zakupiona?
  Technologia może być zakupiona od firmy zagranicznej. Należy pamiętać, aby spełniała ona wymogi ustawy z dn. 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (z późn. zmianami) dotyczące nowej technologii, tj. miała odpowiednią postać i czas stosowania na świecie.

 17. Czy można odkupić nową technologię od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował w wyniku realizacji projektu celowego?
  Technologia może być zakupiona od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował pod warunkiem, że może on nią dysponować w zakresie umożliwiającym jej sprzedaż (np. jest twórcą i właścicielem praw) oraz pod warunkiem, że spełnia wymogi ustawy z dn. 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (z późn. zmianami) dotyczące nowej technologii.

 18. Czy opinie o nowej technologii może wystawić jednostka naukowa, która na zlecenie wnioskodawcy prowadziła badania i prace rozwojowe?
  Ponieważ ‘Opinia o nowej technologii' stanowi istotny dokument w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, musi mieć charakter bezstronny zarówno wobec wnioskodawcy, jak również opiniowanej technologii. Opinii o nowej technologii nie może zatem wystawić instytucja, która opracowała technologię, jak również instytucja, która prowadziła prace na zlecenie wnioskodawcy. Opiniodawca jest zobowiązany zawrzeć w Opinii deklarację bezstronności stwierdzającą, że nie jest powiązany z przedsiębiorcą w sposób, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Opinii.

 19. Czy istnieje możliwość wdrożenia nowej technologii w kilku zakładach na terenie kraju/ przez kilku przedsiębiorców równolegle?
  Wdrożenie tej samej technologii w kilku zakładach / oddziałach danej firmy stanowi wdrożenie technologii przez całe przedsiębiorstwo i może mieć miejsce w ramach jednego wniosku o dofinansowanie. Ta sama technologia może być wdrożona przez kilka odrębnych przedsiębiorców/firm, siłą rzeczy musi to nastąpić w ramach kilku odrębnych wniosków o dofinansowanie.

 20. Czy nowa technologia może dotyczyć usługi?
  Tak.

 21. Jakie usługi mieszczą się pod pojęciem „usługi doradcze"?
  Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (z późn. zmianami), usługami doradczymi podlegającymi dofinansowaniu mogą być wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Usługi takie muszą spełniać art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, tj. nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Objęte dofinansowaniem mogą być wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 22. Jaka jest wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego do kredytu technologicznego (środki zgromadzone na koncie i lokatach, środki powstałe w wyniku bieżącej działalności)?
  Udokumentowanie źródła udziału własnego powinno być na tyle wiarygodne, aby były wystarczające dla banku kredytującego do stwierdzenia zdolności kredytowej i finansowej wykonalności projektu. Powinno to też wynikać z załączonych dokumentów finansowych i biznesplanu. Jeśli udział własny ma pochodzić z kapitału zakładowego lub środków własnych firmy, to powinno to wynikać z aktualnych danych finansowych firmy. Jeśli zaś w celu domknięcia budżetu projektu zaciągnięty ma zostać dodatkowy kredyt komercyjny, to bieżące i przewidywane wyniki finansowe powinny pozwalać na jego obsługę.

 23. Jakie są najczęściej popełniane błędy?
  • Wniosek wypełniony niezgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku".
  • Kopie dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez bank kredytujący, a nie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
  • Brak lub niekompletna dokumentacja potwierdzająca dane na temat powiązań z innymi podmiotami, danych finansowych i wielkości zatrudnienia wnioskodawcy i/lub przedsiębiorstw powiązanych, potrzebnych do określenia statusu firmy (MSP).
  • Wersja elektroniczna wniosku nie jest tożsama z wersją papierową.
  • W wersji elektronicznej zamieszczono jedynie formularz wniosku i biznesplanu bez zeskanowanych dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie.
  • Opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w „Instrukcji wypełniania wniosku", np. zamieszczane są informacje o innowacyjności środków trwałych służących wdrożeniu nowej technologii, a nie informacje o nowej technologii.
  • Opinia o nowej technologii sporządzona przez nieuprawnioną instytucję i/lub podpisana przez osobę nieupoważnioną do jej reprezentowania.
  • Technologia, której wdrożenie ma być przedmiotem inwestycji zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej.

Listy rankingowe