BGK https://www.bgk.pl/ pl_PL Fri, 24 Sep 2021 19:58:57 +0200 Fri, 24 Sep 2021 19:58:57 +0200 TYPO3 EXT:news news-2869 Fri, 24 Sep 2021 15:25:00 +0200 Skrócony czas pracy infolinii BGK w czwartek, 30 września https://www.bgk.pl/aktualnosci/skrocony-czas-pracy-infolinii-bgk-w-piatek-11-czerwca/ W czwartek, 30 września z powodów technicznych infolinia BGK będzie do Państwa dyspozycji do godziny 17:00.

Przepraszamy za niedogodności z tym związane i przypominamy, że mogą Państwo kierować pytania do banku innymi kanałami komunikacji:

- na adres email: bgk@bgk.pl

- poprzez formularz kontaktowy na stronie www.

]]>
news-2926 Wed, 22 Sep 2021 15:25:22 +0200 Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-oszustami-podszywajacymi-sie-pod-bank-gospodarstwa-krajowego-1/

Ostrzegamy przed kampanią phishingową, w której przestępcy podszywają się pod Bank Gospodarstwa Krajowego. Oszuści wykorzystują reklamy w wyszukiwarce Google, które zawierają link prowadzący na fałszywą stronę internetową banku, w ten sposób wyłudzając dane.

Prawidłowy adres bankowości elektronicznej bgk24 to bgk24.pl

Pamiętaj! Logując się do bankowości elektronicznej wprowadź adres ręcznie w pasku adresu przeglądarki. Nie otwieraj strony banku poprzez linki w wiadomościach SMS, email, bądź przesyłane za pomocą różnych komunikatorów.

Zapoznaj się z instrukcją jak bezpiecznie zalogować się do systemu transakcyjnego bgk24.pl

 

 

]]>
news-2925 Tue, 21 Sep 2021 13:27:49 +0200 BGK announces the strategy for 2021-2025 https://www.bgk.pl/aktualnosci/bgk-announces-the-strategy-for-2021-2025/
 • Bank Gospodarstwa Krajowego wants to be the leader of programmes for sustainable development.
 • Polish development bank has defined 3 external strategic pillars: sustainable development, social commitment, international business and cooperation, and 2 internal ones: digital and process transformation, as well as effective management model.
 • BGK assumes that it will increase the involvement in financing the economy by almost 10 per cent on an annual average.
 • - Our strategy is the result of an in-depth analysis of social changes, as well as business and economic ones that take place in Poland, Europe and throughout the world – Beata Daszyńska-Muzyczka, the president of BGK, explains. – The bank I manage is not indifferent to those changes, including climate challenges – the president emphasizes.

  The business strategy sets goals and ambitions of the bank for the next five years. BGK will still implement its mission defined by the founders of the bank almost one hundred years ago, however adjusting it significantly and focusing on sustainable social and economic development of the country. Sustainable, meaning the one providing better living conditions and possibility of further development for future generations. Additionally the bank indicates another element of its mission – social development.

  - Without building social capital, inspiring and activating local societies, supporting intellectual capital, promoting healthy lifestyle through sport or pro-ecological behavior it is impossible to develop the economy. The society and the economy are interconnected – the president Daszyńska-Muzyczka adds.

  In the strategy the bank stresses its role as the development bank that responds to the change of macroeconomic factors. They include the real GDP growth rate, low-emission economy, ratio of average income from PIT per capita in the municipalities of the poorest voivodship to the average in the country and cumulated payments of EU funds from the perspective for 2021-2027, transferred through BGK.

  - We want to inspire and create solutions that will combine private, public and financial sector in actions for sustainable development – the president of BGK concludes the role of the development bank.

  BGK strategy pillars

  Up to 2025 BGK wants to become the leader in creating and implementing the programmes that strengthen stable and competitive economy, supported by strong social capital.

  In the sustainable development pillar it is going to work out sustainable financing solutions and also assess potential financing in terms of ESG, adjusting risk policy in this respect. The bank is planning to obtain ESG rating at the level of 5 decile among European banks. One of the latest initiatives of sustainable development is the 3W project – water, hydrogen, carbon. It is supposed to connect and support the scientific and business world in the development of modern technologies applied in industry, energy and medicine, using for instance innovative coal technologies.

  Building social commitment is the pillar not associated with financial sector at first glance, however it is crucial in fulfilling the mission of the development bank.

  The bank defines social capital as the condition for cooperation based on trust and as the starting point for the development of modern economy.

  - We still have very low level of social trust in Poland. It is over two or even three times lower compared to the European Union average. This results in lower number of initiatives and smaller interest in entrepreneurship – the president of BGK evaluates.

  The international business and cooperation pillar assumes the increase of the competitiveness of Polish economy and improvement in the level of internationalizing of Polish companies. The bank will work out the programme for comprehensive support of foreign expansion of Polish companies. Additionally it wants to build awareness of the attractiveness of Poland among foreign investors as the place with high intellectual potential.

  Digital and process transformation as well as management model based on matrix structure and values – openness, teamwork and responsibility will enhance the implementation of the strategy goals.

  Strategy implementation through business model programmes

  Business model will support the strategy implementation. BGK has indicated 8 programmes through which it wants to address the market needs and challenges.

  - The programmes list is not a closed list. Depending on social and economic needs we will modify it over time. In each of the programmes we think about innovative solutions also in line with the sustainable development principles – the president Beata Daszyńska-Muzyczka explains.

  These programmes cover such areas as industrial, entrepreneurship and infrastructure development, energy, housing, social and territorial cohesion, health care and public finance.

  Financial dimension

  Development banks do not focus on profit maximization, but on the effective support of the economy. However, BGK has shown the most important, in its view, indices and financial data.

  The management of the bank assumes that the balance sheet total will be reduced from PLN 160 billion at the end of 2020 to around PLN 144 billion at the end of 2025 (CAGR -2 per cent). However, it needs to be noticed that in the last 4 years (between 2016 and 2020) it increased nearly 2.5 times. At the same time gross loans shall be increased: from almost PLN 46 billion at the end of last year to PLN 60,5 billion (CAGR +5.7 per cent). The engagement in economy financing shall increase to over PLN 460 billion (CAGR +9.8 per cent).   

  With fast development and scale of operations, C/I ratio will not cross 50 per cent (value with averaged strategy implementation time).  Solvency ratio shall remain on the safe level above 13.5 per cent.

  ]]>
  news-2924 Mon, 20 Sep 2021 14:12:34 +0200 BGK ogłasza strategię na lata 2021 – 2025 https://www.bgk.pl/aktualnosc/bgk-oglasza-strategie-na-lata-2021-2025/
 • Bank Gospodarstwa Krajowego chce być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Polski bank rozwoju określił 3 zewnętrzne filary strategiczne: zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpracę i biznes międzynarodowy oraz 2 wewnętrzne: transformację cyfrową i procesową oraz efektywny model zarządzania.

 • BGK zakłada, że będzie zwiększał​ zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10 proc. średniorocznie.

 • "Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie" wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.  "Bank, którym kieruję, nie pozostaje obojętny na te zmiany, w tym także na wyzwania klimatyczne" podkreśla prezes.

  Strategia biznesowa określa ambicje i cele banku na najbliższe pięć lat. BGK nadal będzie realizował swoją misję, określoną przez twórców banku blisko sto lat temu, istotnie ją jednak korygując i stawiając teraz na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zrównoważony, czyli zapewniający kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia i możliwość dalszego rozwoju. Dodatkowo bank wskazuje na drugi element swojej misji – rozwój społeczny.

  "Bez budowania kapitału społecznego, inspirowania i aktywizowania lokalnych społeczności, wspierania kapitału intelektualnego, promowania zdrowego stylu życia przez sport czy zachowania pro-ekologiczne nie da się rozwijać gospodarki. Społeczeństwo i gospodarka działają jak naczynia połączone" dodaje prezes Daszyńska-Muzyczka.

  Bank podkreśla w strategii swoją rolę jako banku rozwoju, który reaguje na zmianę czynników makroekonomicznych. Obejmują one tempo realnego wzrostu PKB, emisyjność gospodarki, relację przeciętnych dochodów z PIT na głowę mieszkańca w gminach najbiedniejszego województwa do przeciętnej w kraju i skumulowaną wartość wypłat środków UE z perspektywy 2021-27, przechodzących przez BGK.

  "Chcemy inspirować i tworzyć rozwiązania, które połączą sektor prywatny, publiczny i finansowy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju" konkluduje rolę banku rozwoju prezes BGK.

  Filary strategii BGK

  BGK do 2025 roku chce stać się liderem w tworzeniu i realizowaniu programów, które wzmacniają stabilną i konkurencyjną gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny.

  W filarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju zamierza między innymi wypracować rozwiązania zrównoważonego finansowania, a także oceniać potencjalne finansowania pod kątem ESG, dostosowując w tym celu politykę ryzyka. Bank planuje pozyskać rating ESG na poziomie 5 decyla wśród banków europejskich. Jedną z najnowszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju jest projekt 3W – woda, wodór, węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, wykorzystujących na przykład innowacyjne technologie węglowe.

  Filarem, który na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z sektorem finansowym, ale jest bardzo istotny w wypełnianiu misji banku rozwoju, jest budowanie zaangażowania społecznego.

  Bank definiuje kapitał społeczny jako warunek współpracy opartej na zaufaniu i punkt wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

  "W Polsce mamy wciąż bardzo niski poziom zaufania społecznego. Jest on ponad dwu, a nawet trzykrotnie niższy w stosunku do średniej Unii Europejskiej. To skutkuje zmniejszoną liczbą inicjatyw i mniejszym zainteresowaniem choćby przedsiębiorczością" ocenia prezes BGK.

  Filar współpraca i biznes międzynarodowy zakłada natomiast zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Bank opracuje program kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo chce budować świadomość atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym.

  Realizację celów strategii wzmocnią transformacja cyfrowa i procesowa oraz model zarządzania, oparty na macierzowej strukturze i wartościach – otwartości, zespołowości i odpowiedzialności.

  Realizacja strategii przez programy modelu biznesowego

  Realizację strategii będzie wspierał model biznesowy. BGK wskazał w nim 8 programów, poprzez które chce odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynkowe.

  "Lista programów nie jest listą zamkniętą. W zależności od potrzeb społeczno-gospodarczych będziemy ją z czasem modyfikować. W każdym z programów myślimy o rozwiązaniach innowacyjnych, a także zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju" wyjaśnia prezes Daszyńska-Muzyczka.

  Programy te obejmują takie obszary jak: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne.

  Wymiar finansowy

  Banki rozwoju nie koncentrują się na maksymalizacji zysku, lecz na efektywnym wsparciu gospodarki. Niemniej BGK pokazał najważniejsze, jego zdaniem, wskaźniki i dane finansowe.

  Władze banku zakładają, że suma bilansowa zmniejszy się ze 160 mld zł na koniec 2020 r. do ok. 144 mld zł na koniec 2025 r. (CAGR -2 proc.). Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich 4 latach (między 2016 a 2020 r.) urosła prawie 2,5-krotnie. Jednocześnie zwiększyć ma się wartość udzielonych kredytów brutto: z niemal 46 mld zł na koniec ubiegłego roku do 60,5 mld zł (CAGR +5,7 proc.). Wzrośnie także zaangażowanie w finansowanie gospodarki do ponad 460 mld zł (CAGR +9,8 proc.).

  Przy szybkim rozwoju i skali działania, wskaźnik C/I nie przekroczy 50 proc. (wartość uśredniona w czasie obowiązywania strategii). Współczynnik wypłacalności pozostanie na bezpiecznym poziomie powyżej 13,5 proc.

  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności
  news-2798 Sun, 19 Sep 2021 08:22:00 +0200 Dowiedz się więcej o projektach BGK https://www.bgk.pl/aktualnosc/dowiedz-sie-wiecej-o-projektach-bgk/ Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatne wydarzenia, podczas których eksperci BGK omawiają wybrane programy, prezentują źródła finansowania poszczególnych projektów oraz odpowiadają na pytania uczestników.

  Obserwuj naszą stronę i nie przegap żadnego ważnego wydarzenia!

  Region Warmińsko-Mazurski

  Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski zaprasza na bezpłatne warsztaty biznesowe pt. Wygrywająca strategia marki - jak budować wartość dla klienta i firmy.

   Kiedy? 24.09.2021 w godz. 10.00 - 16.00

   Gdzie? Spotkanie odbędzie się w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 A, 10-356 Olsztyn

   Dla kogo? Przedsiębiorcy 

   Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 22.09.2021 na adres: RegionWarminskoMazurski_Korespondencja@bgk.pl

  Pobierz zaproszenie (plik PDF, 0,95 MB).
  Pobierz szczegółową agendę spotkania (plik PDF 1,01 MB)

  Region Podlaski

  Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski zaprasza na bezpłatne spotkanie online pt. Ograniczanie ryzyk i finansowanie w handlu międzynarodowym.

   Kiedy? 28.09.2021 godz. 10.00

   Gdzie? Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams

   Dla kogo? Przedsiębiorcy 

   Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 24.09.2021 na adres: ewa.poplawska@bgk.pl  lub zadzwoń: 509 001 604

  Link z zaproszeniem zostanie przesłany na adresy mailowe wszystkich zarejestrowanych osób.

  Pobierz szczegółową agendę spotkania (plik PDF, 548 KB)

  Region Świętokrzyski

  Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski oraz Starosta Włoszczowski zapraszają na bezpłatne spotkanie pt. Gospodarka globalna a perspektywy polskiego eksportu.

   Kiedy? 07.10.2021 godz. 10.00

   Gdzie? Spotkanie odbędzie się Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa (sala konferencyjna).

   Dla kogo? Przedsiębiorcy 

   Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie do 1.10.2021 na adres: kielce@bgk.pl lub zadzwoń: 22 47 51 300

  Pobierz szczegółową agendę spotkania (plik PDF, 1,69 MB).

  Region Lubelski

  Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski wraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. zapraszają na bezpłatny webinar pt. System gwarancji BGK – wsparcie dla klientów banków spółdzielczych.

   Kiedy? 13.10.2021 w godz. 13.00-14.30

   Gdzie? Spotkanie odbędzie się online w aplikacji Microsoft Teams 

   Dla kogo? Banki spółdzielcze

   Zgłoszenia? Wyślij swoje zgłoszenie na adres: jacek.iwaniuk@bankbps.pl lub kliknij w powyższy link w dniu wydarzenia.

  Pobierz szczegółową agendę spotkania (plik PDF, 527,3 KB).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ]]>
  Aktualności
  news-2923 Fri, 17 Sep 2021 08:00:34 +0200 Wystartował cykl edukacyjnych spotkań online - #idearozwojubiznesu https://www.bgk.pl/aktualnosc/wystartowal-cykl-edukacyjnych-spotkan-online-idearozwojubiznesu/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości razem z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zapraszają na cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców.

  „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to spotkania poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali eksperci z 19 instytucji, w tym m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, KUKE czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie od września do grudnia br. zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

  Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

  Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu są transmitowane na stronie internetowej PARP. Na tej samej stronie znajduje się aktualny harmonogram najbliższych wideokonferencji.

  Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.  

   

  ]]>
  News Aktualności
  news-2922 Thu, 16 Sep 2021 09:12:53 +0200 Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce https://www.bgk.pl/aktualnosc/porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-morskiej-energetyki-wiatrowej-w-polsce/ Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Jak podkreślał Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, to pierwsze tego typu porozumienie w Unii Europejskiej.

  Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Rządu ds. OZE i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozumienie stanowi zwieńczenie rocznych prac nad sformalizowaniem współpracy związanej z budową i rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W imieniu BGK podpisał je członek zarządu Radosław Kwiecień.

  Celem porozumienia jest zrównoważony rozwój całej branży offshore wind z jak największym udziałem polskich przedsiębiorstw (tzw. local content). Dzięki niemu powstanie stała platforma współpracy między organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowych. Przyniesie to korzyści energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne dla całego kraju, nie tylko dla obszarów nadmorskich.

  Więcej na temat porozumienia na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

   

  ]]>
  News Aktualności
  news-2921 Thu, 16 Sep 2021 08:03:29 +0200 Zmiany w regulaminach rachunków bankowych (nie dotyczy Klientów JDG, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunku bankowego po 14.01.2021r.) https://www.bgk.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminach-rachunkow-bankowych-nie-dotyczy-klientow-jdg-ktorzy-zawarli-umowy-o-prowadzenie-rachunku-bankowego-po-14012021r/ 1 października 2021 r. wchodzą w życie następujące regulaminy:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Co zmieniliśmy:

  1. zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626) wprowadziliśmy:
  • konsolidowanie środków z rachunków VAT na dowolnym rachunku VAT Posiadacza rachunku, nie tylko w jednym banku,
  • regulowanie składki na ubezpieczenie rolników ze środków zgromadzonych na rachunku VAT (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.),
  • uwolnienie środków z wyodrębnionego rachunku technicznego identyfikującego posiadacza rachunku VAT na podstawie informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego,
  1. wprowadziliśmy nową opłatę od utrzymywania salda na rachunkach lokat terminowych standard w przypadku gdy stawki referencyjne osiągną wartości ujemne (opłata będzie pobierana od momentu przywrócenia lokat terminowych do oferty),
  2. zmieniliśmy funkcjonalność dotyczącą autoinwestycji, która będzie się zakładała automatycznie, jeżeli prognozowane odsetki będą dodatnie, w przeciwnym razie środki pieniężne pozostaną na rachunku rozliczeniowym,
  3. uwzględniliśmy rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych o Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą z 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy Regulaminu KFP);
  1. rozszerzyliśmy katalog:
  • powodów odmowy wykonania zlecenia płatniczego o przypadek odmowy jego realizacji przez bank korespondencki,
  • przesłanek wypowiedzenia Umowy przez Bank o ograniczenie lub odebranie Posiadaczowi rachunku zezwolenia/licencji/koncesji lub innego uprawnienia do prowadzenia zastrzeżonej działalności gospodarczej, wydanego przez organ administracji publicznej lub inny właściwy podmiot sektora publicznego,
  1. określiliśmy minimalne saldo rachunku w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank z powodu braku obrotów na rachunku,
  2. pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

  Zgodnie z obowiązującymi Regulaminami, Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, jest uprawniony do złożenia, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem Umowy. Złożenie wypowiedzenia Umowy w takim przypadku skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie planowanych zmian Regulaminu. Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem Umowy w powyższym terminie oznacza, że Posiadacz rachunku wyraża zgodę na zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem umowy, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w informacji o zmianach Regulaminu.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.

  ]]>
  news-2920 Thu, 16 Sep 2021 07:57:10 +0200 Zmiany w regulaminie rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Klienci JDG (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunku bankowego po 14.01.2021r.) https://www.bgk.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-rachunkow-bankowych-dla-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-klienci-jdg-dotyczy-klientow-ktorzy-zawarli-umowy-o-prowadzenie-rachunku-bankowego-po-14012021-r/ 1 października 2021r. wchodzi w życie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Banku Gospodarstwa Krajowego (Regulamin), w którym działając na podstawie §109 ust.1 obowiązującego Regulaminu, wprowadziliśmy następujące zmiany:

  1. w związku ze zmianą ustawy Prawo bankowe na podstawie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626) umożliwiliśmy:
  • konsolidowanie środków z rachunków VAT na dowolnym rachunku VAT Posiadacza rachunku, nie tylko jednym banku,
  • regulowanie składki na ubezpieczenie rolników ze środków zgromadzonych na rachunku VAT (zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.),
  • uwolnienie środków z wyodrębnionego rachunku technicznego identyfikującego posiadacza rachunku VAT na podstawie informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego,

  na podstawie §109 ust.2 pkt 1 Regulaminu,

  1. zmieniliśmy funkcjonalność dotyczącą autoinwestycji, która będzie się zakładała automatycznie, jeżeli prognozowane odsetki będą dodatnie, w przeciwnym razie środki pieniężne pozostaną na rachunku rozliczeniowym, na podstawie § 109 ust.2 pkt 5 Regulaminu,
  2. doprecyzowaliśmy postanowienia dotyczące składania dyspozycji w formie pisemnej oraz elektronicznej, a także za pośrednictwem Systemu bankowości elektronicznej, na podstawie §109 ust.2 pkt 4 Regulaminu,
  3. uregulowaliśmy zakres upoważnienia Użytkowników w systemie bankowości elektronicznej bez powiązania z Kartą Wzorów Podpisów, na podstawie §109 ust.2 pkt 4 Regulaminu,
  4.  rozszerzyliśmy katalog powodów odmowy wykonania zlecenia płatniczego o przypadek odmowy jego realizacji przez bank korespondencki, na podstawie §109 ust.2 pkt 4 Regulaminu,
  5. pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

  Zgodnie z §109 ust.4 obowiązującego Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Do dnia wejścia w życie Regulaminu (1 października) Posiadacz rachunku ma prawo wypowiedzieć Umowę. Złożenie w takim przypadku wypowiedzenia Umowy skutkuje jej rozwiązaniem z końcem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie planowanych zmian, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inny termin. W okresie wypowiedzenia Umowy Posiadacza rachunku nie obowiązują wprowadzone zmiany Regulaminu. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku w powyższym terminie wypowiedzenia Umowy oznacza, że wyraża on zgodę na zmiany Regulaminu od chwili ich obowiązywania.

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.

  ]]>
  news-2919 Wed, 15 Sep 2021 10:27:30 +0200 Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka otrzymała nagrodę Osobowość Gospodarcza Roku 2021 https://www.bgk.pl/aktualnosc/prezes-bgk-beata-daszynska-muzyczka-otrzymala-nagrode-osobowosc-gospodarcza-roku-2021-1/ Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka otrzymała nagrodę Osobowość Gospodarcza Roku 2021. Nagrody przyznawane przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) są uznaniem za działania na rzecz stymulowania polskiej gospodarki. Prezes BGK została wyróżniona za rozwój Funduszu Trójmorza oraz realizację Programu Inwestycji Strategicznych.

  - Serdecznie dziękuję członkom Federacji Przedsiębiorców Polskich za przyznanie mi nagrody Osobowość Gospodarcza roku 2021, która docenia ogromny wysiłek i zaangażowanie, jakie włożyliśmy w utworzenie Funduszu Trójmorza. (…) W rekordowo krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy, stworzyliśmy fundusz inwestycyjny, który dziś jest najważniejszym wehikułem finansowym Europy Środkowo-Wschodniej i kamieniem węgielnym całej inicjatywy Trójmorza. Udowodniliśmy, że mogą powstawać projekty przełomowe, które łączą kilkanaście państw wokół wspólnego celu. Do dziś Fundusz zgromadził 10 inwestorów i blisko miliard euro kapitału, który pozwolił sfinansować pierwsze inwestycje. Jestem przekonana, że Fundusz będzie rósł w siłę, co przełoży się na szybszy i bardziej zrównoważony rozwój regionu Trójmorza - powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka prezes BGK i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Trójmorza.

  Fundusz Trójmorza to ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Jego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce.

  ]]>
  News Aktualności
  news-2917 Mon, 06 Sep 2021 14:30:30 +0200 Konkurs „Sternik. Cała naprzód!” rozstrzygnięty https://www.bgk.pl/aktualnosc/konkurs-sternik-cala-naprzod-rozstrzygniety/ Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Sternik. Cała naprzód!” - najbardziej przedsiębiorczych i kreatywnych liderów z Warmii i Mazur.

  Włodzimierz Kocon, członek zarządu BGK, Anna Bułło - dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK z laureatami konkursu Sternik Cała Naprzód Laureaci konkursu „Sternik. Cała Naprzód”


  Przemodelowanie biznesu, wprowadzenie koniecznych zmian i praca zespołowa - to ich recepty na sukces, o których opowiadali podczas gali wręczenia nagród, która odbyła się 3 września. Wszyscy zgodnie podkreślali, że walka z pandemią ujawniła prawdziwe wartości: ludzi, którzy okazywali sobie wsparcie, zespołowe działanie i kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań.


  Anna Bułło - dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK z laureatem konkursu Sternik Cała Naprzód


  Poznaj listę laureatów konkursu „Sternik. Cała naprzód!”
   

  - Projekty, które wpłynęły do konkursu, zachwyciły nas wszystkich. Przesłane historie były motywujące, inspirujące, pełne pomysłów i przykładów radzenia sobie z nawałnicami pandemii (…) Niektóre z nadesłanych aplikacji mogłyby z powodzeniem służyć za podstawę scenariusza filmowego. Aby wykorzystać doświadczenia wszystkich liderów zainicjowaliśmy na gali projekt Mastermind. Możliwość pracy w małych grupach, dobranych pośród ludzi różnych talentów, ale na pewno wśród wytrawnych żeglarzy biznesu. Możliwość dzielenia się doświadczeniami, kompetencjami, pomysłami i radami. Jestem przekonana, że praca w zaufanym zespole kilku mentorów – pozwoli poszerzyć perspektywę - spojrzeć na badane zagadnienia z różnych stron – mówiła Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.

  Anna Bułło - dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK z laureatami konkursu Sternik Cała Naprzód Laureaci konkursu „Sternik. Cała Naprzód”


  Więcej informacji na stronie konkursu „Sternik. Cała naprzód!”

   

  ]]>
  Aktualności
  news-2916 Thu, 02 Sep 2021 08:04:41 +0200 Zmiany w Regulaminach zastępczej obsługi kasowej https://www.bgk.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminach-zastepczej-obslugi-kasowej/ 20 września 2021 r. zmieniają się dwa regulaminy BGK:
  1. Regulamin zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego (operacje gotówkowe otwarte, operacje gotówkowe zamknięte).
  2. Regulamin zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (operacje gotówkowe otwarte, operacje gotówkowe zamknięte).
   

  Wprowadzone zmiany:

  • doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące składania dokumentów wykorzystywanych przy  udostępnianiu i obsłudze zastępczej obsługi kasowej w formie - pisemnej, elektronicznej oraz poprzez System bankowości elektronicznej;
  • zwiększyliśmy maksymalną kwotę wypłaty gotówkowej u Pośrednika kasowego – Bank Pocztowy z 20.000,00 zł do 25.000,00 zł;
  • umożliwiliśmy przekazanie Posiadaczowi rachunku przez Bank Protokołów różnic (dotyczących operacji gotówkowych zamkniętych, obsługiwanych przez Pocztę Polską) w postaci wyłącznie elektronicznej (wysyłka oryginałów dostępna będzie na żądanie);
  • doprecyzowaliśmy, że komunikacja dotycząca operacji gotówkowych zamkniętych będzie się odbywała poprzez System bankowości elektronicznej;
  • uporządkowaliśmy i doprecyzowaliśmy inne drobne kwestie.

  Jako Posiadacz rachunku możesz w ciągu 14 dniu od otrzymania tej wiadomości złożyć pisemny sprzeciw wobec wprowadzonych zmian i wypowiedzieć umowę. Jeżeli tego nie zrobisz, będzie to jednoznaczne z akceptacją zmian.

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.

   

  ]]>
  news-2914 Wed, 01 Sep 2021 08:52:00 +0200 Konkurs dla firm z województwa lubuskiego https://www.bgk.pl/aktualnosc/konkurs-dla-firm-z-wojewodztwa-lubuskiego/ Innowacyjność to znak rozpoznawczy Twojej firmy? Zgłoś ją do konkursu o Gospodarczą Nagrodę Marszałka Województwa Lubuskiego. Współorganizatorem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Celem Konkursu jest promowanie najlepszych przedsiębiorców województwa lubuskiego, postaw proinwestycyjnych oraz wyróżnienie i promocja innowacyjnych produktów, technologii oraz usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.

  Do 23 września lubuskie firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury w czterech kategoriach: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

  Na najlepsze  jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ochrony zdrowia oraz spółki komunalne czekają wyróżnienia.

  Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie wydarzenia:
  https://lubuskie.pl/wiadomosci/17194/gospodarcza-nagroda-marszalka----czekamy-na-zgloszenia

  ]]>
  News Aktualności
  news-2915 Tue, 31 Aug 2021 14:27:42 +0200 Tramwaje Śląskie pozyskały blisko 0,5 mld zł finansowania od BGK i Banku Pekao https://www.bgk.pl/aktualnosc/tramwaje-slaskie-pozyskaly-blisko-05-mld-zl-finansowania-od-bgk-i-banku-pekao/ Konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pekao S.A. podpisało ze spółką Tramwaje Śląskie umowę finansowania na kwotę 496 mln zł na modernizację sieci tramwajowej w miastach Śląska i Zagłębia. Środki posłużą na dalszą realizację programu inwestycyjnego, z którego spółka kupiła jak dotąd 46 nowoczesnych tramwajów, a do 2023 roku zmodernizuje ponad 100 km torów.

  Spółka Tramwaje Śląskie wyemituje obligacje warte 496 mln zł, które po połowie, czyli po 248 mln zł obejmą Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Pekao. W finansowanie zostaną zaangażowane również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  We wtorek zarząd spółki podpisał dokumentację Programu Emisji Obligacji „Zintegrowany projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Bank Gospodarstwa Krajowego jest Współorganizatorem i Agentem Emisji, a Bank Pekao Agentem Programu, Organizatorem i Agentem Emisji. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2023 roku.

  „BGK, jako bank rozwoju, współpracuje z sektorem bankowym i tworzy rozwiązania korzystne dla społeczeństwa, które zwiększają komfort podróży w komunikacji miejskiej czy obniżają poziom hałasu w mieście. Finansowanie tak ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Poprzez takie transakcje poprawiamy jakość życia mieszkańców” – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

  „Finansowanie inwestycji dla mieszkańców lokalnych społeczności uznajemy za jedno ze swoich najważniejszych zadań, a nowoczesna komunikacja publiczna wpisuje się w nasze zaangażowanie społeczne i działania przyjazne dla środowiska. Z Tramwajami Śląskimi współpracujemy od lat i to już kolejna emisja obligacji, bardzo cieszymy się, że spółka ponownie nam zaufała” – dodaje Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

  Zdjęcie przedstawia 6 osób obecnych przy podpisaniu umowy. W tym Prezes Pekao SA Jerzy Kwieciński, prezes BGK Włodzimierz Kocon i Dyrektor Departamentu BGK – Ewa Tyrek.

  Podpisana umowa to kontynuacja finansowania udzielonego spółce przed trzema laty, również przez konsorcjum BGK i Pekao przy pośrednim udziale EBI. Wówczas finansowanie na modernizację i budowę infrastruktury torowej oraz zakup taboru opiewało na 328 mln zł.

  BGK, jako państwowy bank rozwoju, wspiera rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce. BGK aktywnie uczestniczy w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Zapewnia finansowanie projektów, takich jak: modernizacja infrastruktury kolejowej, powiększenie floty bezemisyjnych autobusów czy tramwajów.

  Bank Pekao jest liderem finansowania sektora publicznego i samorządowego w Polsce. Łączna wartość podpisanych umów finansowania największych projektów sektora publicznego w ciągu ostatnich 11 lat to ponad 44 mld zł, z czego na transport publiczny (tramwaje, autobusy i regionalne koleje) trafiło ok. 6 mld zł.

  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności
  news-2913 Tue, 31 Aug 2021 14:00:00 +0200 Nabory wniosków na pożyczki płynnościowe https://www.bgk.pl/aktualnosc/nabory-wnioskow-na-pozyczki-plynnosciowe/ Instytucje finansujące, z którymi współpracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, wznowią nabory wniosków o pożyczki płynnościowe dla MŚP. Wznowienie naborów jest efektem umowy między BGK a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i zasilenia Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP kwotą ok. 1,2 mld zł.

  W pierwszej kolejności nowe nabory wniosków uruchomią wybrane instytucje finansowe, z którymi bank współpracował w zeszłym roku. Listę tych instytucji wraz z linkami do ich stron internetowych, na których znajdą się informacje o terminach i statusie naborów, będziemy na bieżąco aktualizować na stronie pożyczek płynnościowych.

  Pożyczki płynnościowe skierowane są do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy, pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrocie na ścieżkę rozwoju.

  Źródłem finansowania pożyczek jest unijny program REACT-EU (z ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Ma on przede wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, zatrudnienie oraz małe i średnie firmy, a zarazem sprzyjać transformacji ekologiczno-cyfrowej.

  Więcej informacji na stronie pożyczek płynnościowych
   

  ]]>
  News Aktualności
  news-2911 Tue, 31 Aug 2021 08:58:00 +0200 Dni Otwarte Funduszy Europejskich: do 3 września zgłoś swój projekt! https://www.bgk.pl/aktualnosc/dni-otwarte-funduszy-europejskich-do-31-sierpnia-zglos-swoj-projekt/ Jeśli skorzystałeś ze środków unijnych i chcesz pokazać swój projekt, termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) został wydłużony - masz czas do 3 września. Projekty można zgłaszać jako wydarzenia stacjonarne jak też materiały online (filmy, zdjęcia, wirtualne spacery).

  Szczegółowe informacje nt. wydarzenia, w tym regulamin oraz formularz udziału on-line, znajdziesz na stronie wydarzenia: Rusza rejestracja na ósmą edycję DOFE! - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Prezentacja projektów odbędzie się w weekend 17-19 września – to wtedy odbędzie się ósma edycja DOFE.

  Na uczestników czekają np. wirtualne spacery, webinary i warsztaty. Wiele miejsc będzie można odwiedzić stacjonarnie i skorzystać z wyjątkowych ofert związanych z Funduszami Europejskimi.

  W dwóch ogłoszonych konkursach mogą wziąć udział firmy i osoby, które skorzystały z dofinansowania unijnego i chcą pochwalić się efektami (konkurs „Pokaż swój projekt”) , a także każdy, kto nagra film o tym, jak Fundusze Europejskie zmieniły jego okolicę (konkurs „Bliżej niż myślisz”).

  DOFE to element kampanii Komisji Europejskiej #EUinmy region. Kampania ma pokazać mieszkańcom Unii efekty działań sfinansowanych ze środków europejskich.  To już ósma edycja wydarzenia, w tym roku poprowadzona będzie w formule hybrydowej.

  Szczegóły wydarzenia oraz konkursów można sprawdzić na stronie Start - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  ]]>
  Fundusz kredytu technologicznego Aktualności
  news-2912 Thu, 26 Aug 2021 15:29:49 +0200 3W: Woda - Wodór - Węgiel. Nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/aktualnosc/3w-woda-wodor-wegiel-nowa-inicjatywa-banku-gospodarstwa-krajowego/ 3W: Woda – Wodór – Węgiel, to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, jedynego w Polsce banku rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank rozpoczyna realizację inicjatywy 3W, aby wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Te trzy zasoby - woda, wodór i węgiel - odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to długofalowy program, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową.

  "Dlaczego akurat 3W? Powód jest bardzo prosty - to woda, wodór i węgiel będą kształtować nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. Polska ma ogromny potencjał intelektualny. Innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi naukowcy powinny być inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrotnie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, szuka wsparcia w nauce. By osiągnąć sukces, potrzebujemy integratora, który z jednej strony będzie łączyć potencjalnych naukowych i biznesowych partnerów, a z drugiej pomoże stworzyć przyjazny dla nich ekosystem. BGK z chęcią podejmie się tej roli" - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. "Chcemy także obudzić wśród Polaków świadomość, że ich codzienne decyzje mają wpływ nie tylko na klimat i otaczające nas środowisko, ale także na to, jaka jest kondycja polskich przedsiębiorstw i stan naszej gospodarki" dodaje prezes BGK.

  3W dla innowacyjnej gospodarki

  Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że trzy zasoby: woda, wodór, węgiel, w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii.  

  Woda

  Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią gospodarowanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody – trzy razy mniej niż średnio w Europie, dlatego musimy zadbać o retencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób mądry i przemyślany zarządzać zasobami wody. Musimy działać na rzecz nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym.  

  Wodór

  Zmiany klimatu to również inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii. Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości, a cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to wcale nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją.

  Węgiel

  O węglu myślimy przede wszystkim jako o paliwie, które po spaleniu zanieczyszcza nasze powietrze. BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, bądź budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe.  

  Jednym z istotnych działań inicjatywy BGK ma być utworzenie Centrum 3W. Jego zadaniem będzie rozbudowa know-how, a w długiej perspektywie wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych.

   

  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności
  news-2903 Fri, 20 Aug 2021 13:24:00 +0200 Zapraszamy na Kongres 3W – woda, wodór, węgiel w Gdyni https://www.bgk.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-kongres-3w-woda-wodor-wegiel-w-gdyni/ Polska stoi przed szansą, by wykorzystać technologie oparte na wodzie, wodorze i węglu do zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki. Kongres 3W, organizowany przez BGK inicjuje dyskusję i rozpoczyna działania, które w długoterminowej perspektywie wzmocnią konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych. Kongres to również początek budowy społecznej świadomości, jak duży wpływ na gospodarkę i środowisko mają nasze codzienne konsumenckie wybory.

  Już 26-27 sierpnia zapraszamy do Gdyni na Kongres 3W: woda, wodór, węgiel. Kongres będzie wydarzeniem towarzyszącym Forum Wizja Rozwoju.

  Do dyskusji podczas Kongresu 3W zaprosiliśmy przedstawicieli polskiej nauki, biznesu i administracji. Chcemy budować mosty między tymi środowiskami, łączyć naukę z biznesem i wypracowywać z przedsiębiorcami wspólne know-how związane z wykorzystaniem wodoru, wody i węgla, a co za tym idzie budować niezależną i silną pozycję gospodarczą naszego kraju.

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zarejestruj się już dziś na Kongres 3W za pośrednictwem strony Forum Wizja Rozwoju.

   


  Do zobaczenia w Gdyni!

  Udział w Kongresie 3W jest bezpłatny.

  Więcej informacji i agenda Kongresu na stronie: www.bgk.pl/3w

   

  ]]>
  Aktualności
  news-2910 Fri, 20 Aug 2021 10:30:04 +0200 Africa – opportunity for exporters https://www.bgk.pl/aktualnosci/africa-opportunity-for-exporters/ As the representatives of BGK say – Africa, albeit risky, is the market with huge development opportunities. BGK has already helped with export transactions of Polish companies in 74 countries, 15 of which are African economies. Ivory Coast, Chad or Mali, among others, are the new countries on the transactional map of the bank.

  European market is very tight and so the companies looking for development possibilities focus on Africa. This is the market with continuously growing demand as the African continent invariably indicates high birth rate. The biggest group of the fastest-growing world economies is in Africa.

  Africa not just for a holiday

  - Based on our analysis, Africa is the fifth export direction, following Belarus, Russia, Ukraine and the group of EU countries, for which the entrepreneurs want to obtain financial support for transactions in BGK. We already support Polish companies on 15 African markets. Over the last three years we helped our customers on eight markets, including recently in Chad, Mali and Ivory Coast. We strengthen the position of Poland and Polish companies abroad with our activities – Joanna Mularczyk, trade finance expert from BGK, explains.

  Altogether BGK has completed 94 export transactions in Africa. In recent years the value of the bank’s transactions supporting exports to Africa amounted to PLN 143 million. Among the sectors most important for the exporters cooperating with BGK we can mention automotive, specialist sector e.g. medical equipment or farming and food sector, among others.

  - African market is developing extremely dynamically and it is very absorptive. It is also the market on which the company Wielton Africa is gradually developing and strengthening its position. We consistently increase our sales by entering new markets, intensively expanding the sales network and offering modern products adjusted to the customers’ needs. The cooperation with financial institutions supporting Polish export, with BGK among others, is the solid support in completing orders from large customers and leaders in the transport sector of the African market. This support guarantees safe course of transaction with the customer and contributes to the real development of Wielton Africa company – Artur Pietrzak, the director of Wielton Africa, says.    

  For Wielton, Africa has been a market with huge potential for several years. Since the establishment of Wielton Africa company in Abidjan in 2017, it invests heavily in the development of new products for the African market, builds the organization in many centers on this continent and improves supply chain and services for customers. As a result the company enters new markets, gains new customers and obtains lucrative orders and also carries out next contracts for longstanding business partners in Africa.

  Polish companies appreciate the potential of Africa, think about entering it with their products or are already preparing for it. Transfers of power, military take-overs, conflicts that harass the continent may discourage investors.

  - And here comes BGK. Our goal is for Polish companies to feel safe and to expand their operations. We know that the companies need to put a great deal of time and money into exploring a new market, the law applicable in it, obtain necessary permissions for running business, frequently must employ the employees locally or find the right middleman, and also obtain appropriate contacts that will enable export. The company that resigns from the market it has already explored is exposed to additional costs. We give such Polish entrepreneurs the sense of security and help them with the development of their business activities – Karol Rozenberg, trade finance expert from BGK, explains.

  BGK assumes from the exporter the risk of non-payment by the counterparty with such solutions as purchase of receivables insured in KUKE. The bank releases the funds directly onto the Polish exporter’s account. In the following years BGK receives payments from the importer. This was the case with Wielton that received from the bank already at the beginning of the year the funds for export transaction made and does not have to be concerned about next transfers from the country with unstable political situation.

  The future of exports

  Another activity of BGK that supports export to Africa is the buyer’s credit in the sovereign finance structure – it is directly the government of a particular country that is the borrower. The Polish companies in Africa actively seek projects from infrastructural, arms, medical or IT sector. Such projects are directly contracted out by ministries or government agencies of particular countries. Without the financing offer adjusted to a specific project the Polish companies have small chances for concluding such contracts.

  - So far we have talked with the representatives of the governments of Angola, Kenya, Rwanda or Senegal. It needs to be emphasized that such talks are lengthy and not only Poland sees the potential of this continent. The companies from all over the world run large investment projects, especially infrastructural, in Africa. The companies from China, France, India or Turkey are particularly seeking such projects. The most important information for Polish entrepreneurs is that we follow Polish companies, irrespective of the sector or location of the project – Arkadiusz Zabłoński, the director of Foreign Transactions, adds.

  Moreover, due to the climate Africa is the perfect place for food production. The industry connected with agri-food products storage also holds an opportunity. Due to the lack of suitable technologies in Africa about 40 per cent of all fruit and vegetable production is wasted.

  BGK is already helping Polish companies in many of the mentioned countries. The support of exporters in internationalizing their activities influences the increase in the competitiveness of Polish economy.

  ]]>
  news-2909 Thu, 19 Aug 2021 14:35:47 +0200 Uwaga na fałszywe telefony podszywające się pod infolinie banków https://www.bgk.pl/aktualnosci/uwaga-na-falszywe-telefony-podszywajace-sie-pod-infolinie-bankow/ Ostrzegamy przed fałszywymi telefonami podszywającymi się pod infolinie banków lub innych instytucji finansowych. Oszuści udają pracownika banku i nakłaniają rozmówcę do transferu pieniędzy, przekazania danych autentykacyjnych lub instalacji nieznanego oprogramowania. W trakcie rozmowy starają się przekonać rozmówcę, że ten padł właśnie ofiarą oszustwa, włamano się na jego konto bankowe, wypłacono jego pieniądze w bankomacie albo próbowano na jego nazwisko zaciągnąć pożyczkę. Wykorzystując słabości mechanizmu identyfikacji, oszuści ukrywają prawdziwy numer telefonu, z którego dzwonią, a na ekranie telefonu osoby atakowanej wyświetla się podstawiony numer telefonu infolinii lub nazwa banku, co ma uwierzytelnić osobę dzwoniącą. Po zdobyciu zaufania, przestępcy w różny sposób próbują doprowadzić do przejęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunku lub do zaciągnięcia pożyczki. W większości przypadków realizowane jest to poprzez uzyskanie zdalnego dostępu i kontroli nad komputerem lub telefonem ofiary poprzez instalację nieznanego oprogramowania służącego rzekomo do dodatkowego zabezpieczenia urządzenia klienta.

  Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania telefonu z infolinii banku. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń, że może być to próba oszustwa, należy niezwłocznie się rozłączyć, a następnie samodzielnie skontaktować się z infolinią banku (wybierając samodzielnie numer infolinii Państwa banku). Jeżeli chcą Państwo zweryfikować, czy kontaktuje się z Państwem pracownik banku, należy postąpić analogicznie.

  Osoba kontaktująca się w imieniu banku nigdy nie poprosi rozmówcy o dane do logowania do bankowości elektronicznej oraz nie nakłania do zainstalowania aplikacji nieznanego pochodzenia.

  Jeśli odebrali Państwo tego typu telefon od osób powołujących się na Bank Gospodarstwa Krajowego, prosimy o zachowanie ostrożności i poinformowanie nas o tym: 

  e-mail: bgk@bgk.pl, Infolinia BGK: 801 598 888 lub 22 475 88 88.

  ]]>
  news-2908 Wed, 18 Aug 2021 14:50:00 +0200 Polski Ład: tysiące wniosków na ponad 93 mld zł. Samorządy starają się o dofinansowanie z rządowego programu https://www.bgk.pl/aktualnosc/polski-lad-tysiace-wnioskow-na-ponad-93-mld-zl-samorzady-staraja-sie-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu/ Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończył nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły niemal 8 tysięcy wniosków. W tym naborze na dofinansowanie inwestycji samorządów rząd przeznaczy 20 mld zł.

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami.

  Pilotażowy nabór wniosków w programie trwał od 2 lipca do 15 sierpnia. Każda gmina i związek JST mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie. Spośród 3025 JST i związków gminnych w Polsce, 2870 złożyło co najmniej 1 wniosek.

  W pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych samorządy złożyły niemal 8 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Ogromne zainteresowanie samorządów pokazuje, że program jest trafiony „w punkt” – potrzeby inwestycyjne we wszystkich regionach Polski wciąż są bardzo duże. Jestem pewna, że program rządowy, który realizujemy w BGK sfinansuje inwestycje, na które lokalne społeczności często czekają od lat – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

  Wnioski według priorytetów programu

  W programie są 4 priorytety, a w nich 35 obszarów inwestycyjnych. Wnioski, które mieszczą się w pierwszym priorytecie mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. wartości inwestycji, wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć nawet na 90 proc. dofinansowania, w trzecim nawet na 85 proc. i w czwartym nawet 80 proc.

  Podział złożonych przez samorządy wniosków według priorytetów programu:

  Priorytet 1: 5612 wniosków na kwotę 72,7 mld zł

  Priorytet 2: 1560 wniosków na kwotę 12,8 mld zł

  Priorytet 3: 747 wniosków na kwotę 7,1 mld zł

  Priorytet 4: 79 wniosków na kwotę 620,9 mln zł

  Najwięcej wniosków z mazowieckiego, najmniej z opolskiego

  Najwięcej wniosków złożyły samorządy z województw: mazowieckiego (1010 wniosków), wielkopolskiego (734 wnioski) i lubelskiego (605 wniosków). Najmniej wniosków wpłynęło z samorządów z województwa opolskiego i lubuskiego (odpowiednio: 251 i 279 wniosków).

  Wnioski o najwyższej łącznej wartości złożyły samorządy z województw: mazowieckiego – 11,8 mld zł; śląskiego - 9,8 mld zł i małopolskiego- 8,9 mld zł.

  Najwięcej wniosków złożyły gminy wiejskie – 53 proc. o łącznej wartości ponad 24 mld zł, a najmniej województwa - 0,3 proc. o łącznej wartości 1,6 mld zł.

  To pierwsza edycja programu – będą kolejne

  Na podstawie raportu, przygotowanego przez BGK, komisja przy KPRM zajmie się przygotowaniem rekomendacji. Na jej podstawie Prezes Rady Ministrów zdecyduje o tym, które inwestycje dostaną dofinansowanie z programu. W pierwszej, pilotażowej edycji do podziału jest 20 mld zł. Będą jednak kolejne nabory, najbliższy ma ruszyć jeszcze w tym roku.

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który chcemy kontynuować w kolejnych latach. Program ma szansę stać się nowym mechanizmem stałego wspierania inwestycji samorządowych. Wierzę, że dzięki niemu samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, które wesprą zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju – podsumowuje prezes BGK.

  Więcej danych dotyczących naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych znajdą Państwo w załączonej prezentacji. Szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej Programu Inwestycji Strategicznych.

  Podsumowanie pierwszej edycji programu Polski Ład (plik PDF, 878 KB)

  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności
  news-2907 Fri, 13 Aug 2021 12:32:10 +0200 8 edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich https://www.bgk.pl/aktualnosc/8-edycja-dni-otwartych-funduszy-europejskich/ W weekend 17-19 września odbędzie się kolejna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

  Na uczestników czekają np. wirtualne spacery, webinary i warsztaty. Wiele miejsc będzie można odwiedzić stacjonarnie i skorzystać z wyjątkowych ofert związanych z Funduszami Europejskimi.

  W dwóch ogłoszonych konkursach mogą wziąć udział firmy i osoby, które skorzystały z dofinansowania unijnego i chcą pochwalić się efektami (konkurs „Pokaż swój projekt”) , a także każdy, kto nagra film o tym, jak Fundusze Europejskie zmieniły jego okolicę (konkurs „Bliżej niż myślisz”).

  DOFE to element kampanii Komisji Europejskiej #EUinmy region. Kampania ma pokazać mieszkańcom Unii efekty działań sfinansowanych ze środków europejskich.  To już ósma edycja wydarzenia, w tym roku poprowadzona będzie w formule hybrydowej.

  Uwaga ! Termin zgłoszeń beneficjentów do DOFE zostaje przedłużony do 31.08.

  Szczegóły wydarzenia oraz konkursów można sprawdzić na stronie Start - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  ]]>
  Aktualności
  news-2906 Tue, 10 Aug 2021 12:10:31 +0200 Afryka – szansa dla eksporterów https://www.bgk.pl/aktualnosc/afryka-szansa-dla-eksporterow/ Jak mówią przedstawiciele BGK – Afryka, mimo że ryzykowna, to rynek z dużymi możliwościami rozwoju. BGK pomógł już w transakcjach eksportowych polskich firm w 74 krajach, z czego 15 to gospodarki afrykańskie. Nowe kraje na mapie transakcyjnej banku to m.in. Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad, czy Mali. 

  Rynek europejski jest już bardzo ciasny, dlatego firmy poszukujące możliwości rozwoju zwracają się między innymi w stronę Afryki. To rynek z wciąż rosnącym popytem, ponieważ kontynent afrykański niezmiennie notuje wysoki przyrost naturalny. W Afryce jest najliczniejsze grono najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
   

  Afryka nie tylko na wakacje

  - Z naszych analiz wynika, że Afryka to piąty kierunek eksportowy, zaraz za Białorusią, Rosją, Ukrainą i grupą państw UE, na który przedsiębiorcy chcą pozyskać finansowe wsparcie transakcji w BGK. Wspieramy polskie firmy już na 15 afrykańskich rynkach. W ostatnich trzech latach pomogliśmy naszym klientom aż na ośmiu rynkach, w tym ostatnio w Czadzie, Mali i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Naszymi działaniami wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą – tłumaczy Joanna Mularczyk, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu z BGK.

  Łącznie BGK do tej pory zrealizował 94 transakcje eksportowe w Afryce. Wartość transakcji banku wspierających eksport do Afryki w ostatnich latach wyniosła 143 mln zł. Wśród branż najważniejszych dla eksporterów współpracujących z BGK można wymienić m.in. branżę motoryzacyjną, specjalistyczną, np. sprzęt medyczny, czy branżę rolniczą i spożywczą.

  - Rynek afrykański rozwija się niezwykle dynamicznie i jest bardzo chłonny. To także rynek, na którym spółka Wielton Afryka od kilku lat sukcesywnie się rozwija i umacnia swoją pozycję. Konsekwentnie zwiększamy swoją sprzedaż, wchodząc na nowe rynki, intensywnie rozbudowując sieć sprzedaży oraz oferując nowoczesne produkty dostosowane do potrzeb klientów. Solidnym wsparciem w realizacji zamówień od dużych klientów i liderów w branży transportowej rynku afrykańskiego jest współpraca z instytucjami finansowymi wspierającymi polski eksport m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pomoc ta gwarantuje bezpieczny przebieg transakcji z klientem i przyczynia się do realnego rozwoju spółki Wielton Afryka – mówi Artur Pietrzak, dyrektor Wielton Afryka.

  Afryka dla Wieltonu to od kilku lat rynek z dużym potencjałem. Od momentu powołania spółki Wielton Afryka w Abidżanie, w 2017 r., intensywnie inwestuje w rozwój nowych produktów dla rynku afrykańskiego, buduje organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawnia łańcuch dostaw i usługi dla klientów. W efekcie spółka w Afryce wkracza na kolejne rynki, zyskuje nowych klientów i zdobywa intratne zlecenia oraz realizuje następne kontrakty dla wieloletnich partnerów biznesowych.

  Polskie firmy dostrzegają potencjał Afryki, myślą o wejściu tam ze swoimi produktami lub już się do tego przygotowują. Zmiany władzy, przewroty wojskowe, konflikty, które nękają kontynent mogą zniechęcić inwestorów.

  - I tu pojawia się BGK. Naszym celem jest, by polskie przedsiębiorstwa poczuły się bezpiecznie i by rozszerzały swoją działalność. Wiemy, że firmy muszą włożyć dużo czasu i pieniędzy w poznanie nowego rynku, obowiązującego w nim prawa, zdobywają potrzebne pozwolenia do prowadzenia działalności, nierzadko muszą zatrudnić lokalnie pracowników lub znaleźć odpowiedniego pośrednika, a także zdobyć odpowiednie kontakty, które umożliwią eksport. Firma rezygnując z rynku, który już poznała naraża się na dodatkowe koszty. My dajemy polskim przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa i pomagamy im w rozwoju ich działalności – tłumaczy Karol Rozenberg ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu z BGK.

  Rozwiązaniami takimi jak wykup wierzytelności ubezpieczony w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) BGK przejmuje od eksportera ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta. Bank wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. W kolejnych latach BGK otrzymuje spłaty od importera. Tak było w przypadku Wieltonu, który otrzymał z banku już na początku roku środki za wykonaną transakcję eksportową i nie musi z niepokojem czekać na kolejne przelewy z kraju o niepewnej sytuacji politycznej.
   

  Przyszłość eksportu

  Innym działaniem BGK wspierającym eksport do Afryki jest kredyt dla nabywcy w strukturze sovereign finance – kredytobiorcą jest bezpośrednio rząd danego państwa. Polskie firmy w Afryce aktywnie zabiegają o m.in. projekty infrastrukturalne, zbrojeniowe, medyczne, czy też z obszaru IT. Tego typu projekty zlecają bezpośrednio ministerstwa lub agendy rządowe poszczególnych państw. Bez oferty finansowania dopasowanego do konkretnego projektu polskie firmy mają małe szanse na zawarcie takich kontraktów.

  - Dotychczas rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami rządów Angoli, Kenii, Rwandy, czy Senegalu. Trzeba podkreślić, że te rozmowy są długotrwałe i nie tylko Polska dostrzega potencjał tego kontynentu. Przedsiębiorstwa z całego świata prowadzą w Afryce duże projekty inwestycyjne, szczególnie infrastrukturalne. Najmocniej zabiegają o nie firmy z Chin, Francji, Indii i Turcji. Polacy również mogą z nimi konkurować o kontrakty biznesowe. Najważniejszą informacją dla polskich przedsiębiorców jest to, że podążamy za polskimi spółkami, niezależnie od branży, czy lokalizacji projektu – dodaje Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK.

  Ponadto ze względu na klimat Afryka jest idealnym miejscem do produkcji żywności. Szanse ma też przemysł związany z przechowywaniem produktów rolno-spożywczych. Z powodu braku odpowiednich technologii w Afryce marnuje się ok. 40 proc. całej produkcji warzyw i owoców.

  BGK już teraz pomaga polskim firmom na wielu wymienionych polach. Wsparcie eksporterów w umiędzynarodowieniu ich działalności wpływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.


  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności
  news-2905 Thu, 05 Aug 2021 16:33:22 +0200 Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-oszustami-podszywajacymi-sie-pod-bank-gospodarstwa-krajowego/ Ostrzegamy przed kampanią phishingową, w której przestępcy podszywają się pod Bank Gospodarstwa Krajowego. Oszuści wykorzystują reklamy w wyszukiwarce Google, które zawierają link prowadzący na fałszywą stroną bgk24-login.com, w ten sposób wyłudzając dane.

  Prawidłowy adres panelu transakcyjnego to bgk24.pl

  Pamiętaj! Logując się do bankowości elektronicznej wprowadź adres ręcznie w pasku adresu wyszukiwarki. Nie otwieraj strony banku poprzez linki w wiadomościach SMS, email, bądź przesyłane za pomocą różnych komunikatorów

  Zapoznaj się z instrukcją jak bezpiecznie zalogować się do systemu transakcyjnego bgk24.pl (PDF, 600 KB)

  ]]>
  news-2904 Thu, 05 Aug 2021 11:43:04 +0200 Santander Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego i Solaris Bus & Coach wspierają polskie miasta w zrównoważonym rozwoju https://www.bgk.pl/aktualnosc/santander-bank-polska-bank-gospodarstwa-krajowego-i-solaris-bus-coach-wspieraja-polskie-miasta-w-zrownowazonym-rozwoju/ Miasto Poznań znacząco zmniejszy wpływ transportu miejskiego na środowisko i poprawi jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy. Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu wkrótce trafi 37 bezemisyjnych autobusów wyprodukowanych przez spółkę Solaris Bus & Coach. Transakcję opiewającą na ponad 111 mln zł sfinansowały Santander Bank Polska i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  Poznań to kolejne miasto, które dzięki wsparciu Santander Bank Polska, Banku Gospodarstwa Krajowego i spółce Solaris Bus & Coach powiększyło flotę bezemisyjnych autobusów. W lipcu 2020 r. podobną inwestycję zrealizował Kraków – miasto zamówiło 50 elektrycznych autobusów. Do 2025 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny osiągnąć próg 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych. Wdrożenie takich działań wynika z potrzeby dbałości o zrównoważony rozwój kraju i zdrowie mieszkańców miast.

  - Stan naszego środowiska pogarsza się z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza, w tym spalin dostających się do atmosfery. W tej sytuacji elektryczne autobusy to konieczność - znacząco obniżają zużycie paliw, a tym samym wpływają na polepszenie jakości powietrza. Inwestycje w niskoemisyjny transport wpisują się w misję naszego banku, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju – mówi Feliks Kobierski, ekspert z zespołu relacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  To już kolejna wspólna transakcja Banku Gospodarstwa Krajowego i Santander Bank Polska wspierająca polskich przedsiębiorców.  

  - W Santander Bank Polska kładziemy szczególny nacisk na zwiększenie finansowania związanego ze zrównoważonym rozwojem w ramach realizowanej przez nas strategii odpowiedzialnej bankowości. Cieszymy się, że wraz z BGK po raz kolejny, stosując nieszablonowe rozwiązania finansowania handlu, wsparliśmy naszego klienta w procesie produkcyjnym związanym z dostawą autobusów bezemisyjnych – komentuje Grzegorz Pojnar, dyrektor finansowania eksportu w Santander Bank Polska.

  Elektryczne autobusy wyprodukowane przez spółkę Solaris Bus&Coach są ekologiczne i nowoczesne. Sprzyjają poprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego i są jednym ze skutecznych sposobów w walce ze smogiem.

  - Pojazdy nisko i zero emisyjne to bez wątpienia przyszłość zrównoważonego transportu publicznego. Bardzo cieszymy się, że w tej transformacji flot pojazdów naszych klientów, możemy liczyć na wsparcie instytucji finansowych, które doskonale rozumieją potrzeby rynku i przedsiębiorców. To kolejna transakcja przy której współpracujemy z BGK i Santander Bank Polska, a współpraca ta przebiega niezwykle efektywnie – powiedział Paweł Hajduk, członek zarządu ds. finansów w Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

   

  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  Aktualności
  news-2901 Mon, 02 Aug 2021 14:31:08 +0200 Skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – N7 (runda 7) https://www.bgk.pl/aktualnosci/sklad-komisji-oceny-projektow-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-poir-n7-runda-7/ Szanowni Państwo,

  Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje skład Komisji Oceny Projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oceniającej projekty złożone w ramach 7 naboru wniosków o dofinansowanie (runda 7)

  ]]>
  Fundusz kredytu technologicznego
  news-2900 Fri, 30 Jul 2021 17:19:48 +0200 Lista rankingowa dla 7 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR – runda 7 https://www.bgk.pl/aktualnosci/lista-rankingowa-dla-7-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-poir-runda-7/ Szanowni Państwo,

  działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje listę wniosków o dofinansowanie złożonych w toku siódmej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  ]]>
  Fundusz kredytu technologicznego
  news-2899 Fri, 30 Jul 2021 14:58:12 +0200 Aktualizacja listy rankingowej dla 7 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 5 https://www.bgk.pl/aktualnosci/aktualizacja-listy-rankingowej-dla-7-naboru-wnioskow-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir-runda-5/ Szanowni Państwo,

  działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach 5 rundy 7 naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Aktualizacja listy rankingowej dla 5 rundy 7 naboru wniosków wynika z zakończonej procedury odwoławczej.

  ]]>
  Fundusz kredytu technologicznego
  news-2898 Fri, 30 Jul 2021 11:43:14 +0200 Aktualizacja listy rankingowej dla 7 naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 4 https://www.bgk.pl/aktualnosci/aktualizacja-listy-rankingowej-dla-7-naboru-wnioskow-w-ramach-poddzialania-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir-runda-4-1/ Szanowni Państwo,

  działając na podstawie artykułu 46 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej publikuje aktualizację listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach 4 rundy 7 naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  ]]>
  Fundusz kredytu technologicznego
  news-2897 Tue, 27 Jul 2021 12:33:28 +0200 Zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych https://www.bgk.pl/aktualnosc/zmiany-w-rzadowym-funduszu-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych/ BGK wydłuża nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządowcy mają dwa tygodnie więcej na zgłoszenie swoich projektów. Wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. To jednak nie koniec zmian.

  Pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomogą samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę. W związku z dużym zainteresowaniem programem Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) mogą zgłaszać swoje projekty do 15 sierpnia, a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zaplanowane. Zmienia się także termin, do którego JST mogą złożyć wniosek o dostęp do Aplikacji Polski Ład – będzie to 8 sierpnia 2021 r.

  Ważną kwestią dla samorządów jest konieczność zapewnienia wkładu własnego, zapisana w regulaminie Programu. Bank wyjaśnia na swojej stronie, że: „Posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami, nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

  Dodatkowo w odniesieniu do oświadczenia o środkach publicznych BGK wskazuje, iż poprzez pojęcie „nie wnioskował” – rozumie trwające, nierozstrzygnięte postępowania, dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie wydatków. W odniesieniu do sformułowania „nie będzie wnioskował” BGK rozumie zobowiązanie wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z Programu na realizację inwestycji.

  W Aplikacji Polski Ład pojawi się także dodatkowa możliwość dodania komentarza do przekazanego do Banku wniosku o dofinansowanie.

  W polu „komentarz” JST będą miały dodatkowe 2000 znaków. Opcja „Dodaj komentarz” pojawi się dla wszystkich złożonych i przekazanych do Banku wniosków. Przygotujemy i udostępnimy instrukcję wyjaśniającą jak należy dodawać komentarze.

  Wszystkie zaktualizowane dane o Programie znajdują się na stronie Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy mogą skorzystać także z kontaktu z pracownikami w Regionach BGK.

  Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.

  ]]>
  News Aktualności