Powrót

Ogłoszenie o konkursie dla pośredników finansowych w ramach JEREMIEOGŁOSZENIE O KONKURSIE

nr 5.1/2014/ZFPJ
DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH
w ramach
Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013


Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ogłasza Konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach produktu Fundusz Kapitałowy, wspieranego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana w niniejszym Konkursie na produkt Fundusz Kapitałowy wynosi 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty określone w Regulaminie Konkursu, dostępnym stronie internetowej http://www.jeremie.com.pl.

W ramach konkursu Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE dokona wyboru Pośrednika Finansowego odpowiedzialnego za utworzenie i zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, powołanym w celu inwestowania ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Inwestorów Prywatnych w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP") będące we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie rozruchu. Wybór pośrednika nastąpi w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, dostępnym na powyższej stronie internetowej.

Wnioski można składać po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu przez okres kolejnych 4 tygodni od daty rozpoczęcia naboru Wniosków. tj. w terminie od 07 października 2014 roku od godziny 8:00 do dnia 04 listopada 2014 roku do godziny 16:00.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Regionalne
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
ul. Tkacka 3A
70-556 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w Załącznikach do Regulaminu Konkursu dostępnych na stronie internetowej http://www.jeremie.com.pl. Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na powyższej stronie internetowej, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.


Pytania prosimy kierować do:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Główne
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel.: 22 599 81 14
fax.: 22 823 88 25
email: [email protected]
osoba kontaktowa: Krzysztof Załęgowski

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Regionalne
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE - Biuro Regionalne
ul. Tkacka 3a,
70-556 Szczecin
tel.: 91 48 90 879
fax: 91 43 44 712
e-mail: [email protected]
osoby kontaktowe: Kamila Lewandowicz, Anna Pawlak, Mirosław Bera