Powrót

Komunikat o zmianie „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą”

 

(dotyczy umów kredytów zawartych od dnia 15 sierpnia 2014 r. do dnia 13 listopada 2014 r.)

 

Szanowni Państwo,
informujemy, iż 29 października 2014 r. Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął uchwałę zmieniającą „Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego". Zmiana dotyczy § 25 Regulaminu, który otrzyma brzmienie:

„W przypadku zaprzestania notowań stawki bazowej, stanowiącej podstawę oprocentowania udzielonego kredytu, BGK niezwłocznie uzgodni z Kredytobiorcą inną stawkę bazową."

Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 14 listopada 2014 r.

Pełny tekst „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego" uwzględniający powyższą zmianę dostępny jest do pobrania poniżej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zgodnie z postanowieniami § 41 w/w Regulaminu, Kredytobiorca ma prawo do zgłoszenia w terminie do 13 listopada 2014 r. sprzeciwu wobec w/w zmian lub wypowiedzenia umowy kredytu. Jednocześnie informujemy, że:

  • złożenie pisemnego sprzeciwu przez Kredytobiorcę powoduje, że zmiany Regulaminu nie odniosą skutku wobec Kredytobiorcy,
  • niezłożenie sprzeciwu oznacza, że Kredytobiorca wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do Regulaminu, o której mowa powyżej,
  • złożenie wypowiedzenia umowy kredytu przez Kredytobiorcę w terminie do 13 listopada 2014 r. skutkuje rozwiązaniem umowy kredytu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 40 ust. 3 Regulaminu, oraz obowiązkiem spłaty kredytu wraz z należnymi BGK odsetkami za okres korzystania z kredytu.

Pliki do pobrania