Powrót

Znamy laureatów piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia – nagrodę Fundacji BGK „Pomysł na rozwój” otrzymała Diakonijna Spółka Zatrudnienia sp. z o.o.

W piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia o nagrody ubiegało się 25 finalistów. Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku powędrowały do wielkopolskiego Stowarzyszenia Integracji Społeczności Lokalnych. Działa ono na terenach wiejskich prowadząc schronisko dla bezdomnych zwierząt,
w schronisku zaś pracują osoby wychodzące z bezdomności i uzależnień.

Nagroda Fundacji BGK „Pomysł na rozwój” o wartości 15 tys. zł przyznana została Diakonijnej Spółce Zatrudnienia sp. z o.o., która w Kwilczu w woj. wielkopolskim prowadzi zakład produkcji i obróbki elementów metalowych oraz zakład krawiecki. Spółka powołana przez polskie i niemieckie organizacje pozarządowe, Gminę Ewangelicko-Augsburską i władze gminy Kwilcz wspiera aktywizację społeczną
i zawodową osób długotrwale bezrobotnych.

- Diakonijna Spółka Zatrudnienia działa w wymiarze międzynarodowym, realizując zlecenia dla klientów z Polski i Niemiec, a także przenosząc na polski grunt doświadczenia niemieckiego partnera
i współzałożyciela w zakresie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezdomnych
i bezrobotnych. Realizuje efektywny model współpracy międzysektorowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – gminy Kwilcz, gminy wyznaniowej i organizacji pozarządowych –
mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK i członek Rady Konkursu. – To przedsiębiorstwo, które ma wizję rozwoju i budowy konkurencyjności, jednocześnie odgrywając pozytywną rolę w rozwoju lokalnym, tworząc stabilne miejsca pracy i realizując projekt budowy mieszkań społecznych.

Wyróżnieniem PwC o wartości 5 tys. zł Rada Konkursu uhonorowała Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. za konsekwentne działanie i stały rozwój przedsiębiorstwa. BPS działa w Biłgoraju i okolicach, oferując usługi utrzymania zieleni i boisk sztucznym, prowadzi też myjnię samochodową. Zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne. Nagrodę ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych
o wartości 3 tys. zł za sprawną komunikację i PR przyznano Fundacji Integracja, działającej na rzecz osób z niepełno sprawnościami.  Nagrodę Laureatów o wartości 10 tys. zł przyznali laureaci wszystkich poprzednich edycji Konkursu. Trafiła ona do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE
z Bielawy na Dolnym Śląsku. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE zdobyła także Nagrodę Publiczności.

Wszyscy finaliści otrzymali certyfikat jakości Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak[eS] poświadczający wysoką jakość usług i produktów oferowanych przez przedsiębiorców społecznych.

W pracach zespołu ekspertów, którzy oceniali zgłoszenia w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia wzięło udział 11 wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego: Jacek Baczewski, Piotr Kapla, Agnieszka Kowalczyk, Tomasz Kurzynka, Joanna Muczyńska, Elżbieta Piliszek, Aneta Ptak-Chmielewska, Zbigniew Popielicki, Andrzej Radowski,  Agnieszka Starczewska i Agnieszka Waszkiewicz.