Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz regulaminach produktów bankowych

W związku z informacjami przekazywanymi Państwu od grudnia ubiegłego roku przypominamy, że 1 marca 2018 r. z katalogu usług świadczonych w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego wycofujemy operacje gotówkowe. Z tego powodu wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz w wybranych regulaminach produktów bankowych. Opis tych zmian prezentujemy poniżej.

1 marca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych oraz w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej . Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian, który dostępny jest tutaj.

Od 1 marca 2018 r. obowiązywać będą również nowe Regulaminy:

1.      Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w BGK.

Z Regulaminu usunęliśmy zapisy dotyczące możliwości dokonywania w formie gotówkowej spłat kredytu lub odsetek, zapłaty opłat i prowizji.

2.      Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w BGK/ Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w BGK.

Zmiana dotyczy:

 •  uchylenia postanowień dotyczących możliwości obsługi gotówkowej w Oddziałach BGK;
 • definicji oddziału BGK
 • dostosowania do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Główną zmianą wprowadzoną w powyższych Regulaminach jest wycofanie operacji gotówkowych z katalogu usług oferowanych w placówkach BGK. Od 1 marca 2018 r. wpłaty i wypłaty gotówkowe będą realizowane wyłącznie poprzez zastępczą obsługę kasową (ZOK), w ponad 6 tys. placówek pośredników kasowych BGK. Sposób udostępnienia usługi ZOK oraz szczegółowy zakres funkcjonalności opisujemy na stronie internetowej banku w sekcji: Obsługa gotówkowa.

3.      Regulamin dotyczący kart płatniczych.

Jego postanowienia uzupełniliśmy o:

 • informację o uprawnieniu banku do pobrania opłaty karnej w przypadku kart „charge”, gdy w posiadacz karty nie zapewni środków w dniu okresowego rozliczenia zobowiązań;
 • definicję i zasady korzystania z dodatkowego uwierzytelnienia przy dokonywaniu transakcji kartą płatniczą w Internecie, po wdrożeniu przez bank usługi 3DSecure.

4.    Regulamin zastępczej obsługi kasowej wraz z załącznikami, tj. zasadami realizowania operacji gotówkowych.

Aktualizacje tego regulaminu obejmują w szczególności:

 • wprowadzenie postanowień określających, że bank ma prawo do naliczenia opłaty za dokonanie wpłaty gotówkowej w Banku Pekao i Banku Pocztowym, jeżeli wpłata będzie dokonana po rezygnacji z usługi;
 • doprecyzowanie kwoty blokady dotyczącej wypłaty zamkniętej;
 • kwestie porządkowe - dostosowanie treści do innych regulaminów produktowych, w szczególności rachunku bankowego w zakresie stosowanej terminologii.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że:

1)      Kredytobiorca, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w BGK ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w terminie 14 dni od umieszczenia przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej, na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w placówce BGK lub przesłania na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej, a także do złożenia w tym samym terminie wypowiedzenia umowy kredytu. Jednocześnie informujemy, że:

 • złożenie pisemnego sprzeciwu przez Kredytobiorcę powoduje, że zmiany Regulaminu nie odniosą skutku wobec Kredytobiorcy,
 • niezłożenie sprzeciwu oznacza, że Kredytobiorca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Regulaminu,
 • złożenie wypowiedzenia umowy kredytu przez Kredytobiorcę w terminie 14 dni od publikacji przez bank niniejszej informacji skutkuje rozwiązaniem umowy kredytu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 40 ust. 3 Regulaminu, oraz obowiązkiem spłaty kredytu wraz z należnymi BGK odsetkami  za okres korzystania z kredytu.

2)      Zgodnie z postanowieniami regulaminów

 • otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w BGK
 • otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w BGK,
 • kart płatniczych w BGK,
 • zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do pisemnego złożenia sprzeciwu wobec zmian wraz z wypowiedzeniem umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, liczonego od dnia umieszczenia przez bank komunikatu w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży takiego oświadczenia w powyższym terminie, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy infolinii oraz placówek BGK są do Państwa dyspozycji.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin kart od 1.03.2018 r.

Regulamin kredytów 1.03.2018 r.

Regulamin RB KFP od 1.03.2018 r.

Regulamin RB_1.03.2018 r.

Regulamin ZOK_od 1.03.2018 r.

Regulamin ZOK zał 1 (zasady Pekao) od 1.03.2018 r. 

Regulamin ZOK zał 2 (zasady BP) od 1.03.2018 r.

Regulamin ZOK_ zał 3 (zasady BZWBK)_od 1.03.2018 r.

Regulamin ZOK_ zał 4 (zasady PP) od 1.03.2018 r.