Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz regulaminach bankowych

1 października 2016 r. wchodzą w życie zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych. Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian, który dostępny jest tutaj.


Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą również nowe regulaminy dotyczące:

 • usługi identyfikacji masowych płatności

Wprowadza się Regulamin świadczenia usługi identyfikacji masowych płatności w Banku Gospodarstwa Krajowego, który zastępuje dotychczasowy Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Warunki realizowania usługi identyfikacji masowych płatności nie uległy zmianie.

Zmiany regulaminowe dotyczą w szczególności:

 1. wprowadzenia odniesień do regulaminów rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2016 r. w zakresie m.in. umowy ramowej, usług płatniczych, zasad obsługi reklamacji oraz trybu zmiany regulaminu;
 2. wprowadzenia zmian w definicjach, w szczególności w zakresie doprecyzowania definicji „Umowy” poprzez włączenie pojęcia „Umowy ramowej”;
 3. wycofania się Banku z dalszego udostępniania usługi identyfikacji masowych płatności w wersji podstawowej (SIMP) i pozostawienia w ofercie Banku usługi jedynie w wersji rozszerzonej (SIMP Premium), z zastrzeżeniem, że zawarte dotychczas umowy o świadczenie usługi SIMP będą nadal realizowane na dotychczasowych warunkach.
 • kart płatniczych

Wprowadza się Regulamin kart płatniczych Banku Gospodarstwa Krajowego, który zastępuje dotychczasowe regulaminy:

- Karty BGK-VISA Business;
- Karty BGK-VISA Business Officium;
- Karty BGK-VISA Business Debit;
- Karty BGK-VISA Business DebitPrepaid

Zasady wydawania oraz funkcjonalności kart płatniczych nie uległy zmianie a postanowienia w tym zakresie zostały przeniesione z dotychczasowych regulaminów, dotyczących poszczególnych rodzajów kart. Zmiany wprowadzone w Regulaminie Kart Płatniczych BGK w szczególności dotyczą:

 1. stworzenia wspólnego regulaminu obejmującego wszystkie rodzaje kart;
 2. wprowadzenia odwołań do regulaminów rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2016r., m.in. w  zakresie umowy ramowej, usług płatniczych oraz zasad obsługi reklamacji w BGK;
 3. wprowadzenia zmian w definicjach m.in.:
  a) „Umowy” - poprzez włączenie pojęcia „Umowy ramowej” oraz załącznika do niej, dotyczącego postanowień umownych w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych;
  b) „Centrum autoryzacyjnego” - poprzez rozszerzenie opisu o usługę Customer Service, pozwalającą na telefoniczną aktywację kart, uzyskanie informacji o realizowanych transakcjach, a także zastrzeżenie utraconej karty.
 4. zasad dystrybucji  kart do Klienta tzn. rozpoczęcia wysyłki nieaktywnych kart oraz PIN do tych kart drogą pocztową. Nowy tryb dotyczy kart: BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Debit oraz BGK-VISA Business DebitPrepaid.  
 • usługi prowadzenia rachunków sum depozytowych

Wprowadza się Regulamin usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego, który zastępuje Regulamin usługi Depozyty@24 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zakres usługi pozostaje bez zmian, wprowadzone modyfikacje mają charakter porządkowy, a zmiany dotyczą w szczególności:

 1. zmiany dotychczasowej nazwy usługi Depozyty@24  na Sumy Depozytowe;
 2. wprowadzenia zmian w definicjach m.in.:
  a) „Rachunku technicznego” - poprzez scalenie definicji rachunku technicznego PLN dla wpłat, rachunku technicznego PLN dla wypłat oraz rachunku technicznego walutowego;
  b) „Rachunku zbiorczego” – poprzez zastąpienie pojęcia terminem „rachunku sum depozytowych”;
  c) „Umowy” - poprzez włączenie do definicji pojęcia „Umowy ramowej”;
 3. usunięcia zapisów powielających się z pozostałymi regulaminami rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2016 r.;
 4. wprowadzenie odniesień do regulaminów rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2016r., m.in. w  zakresie usług płatniczych, zasad dysponowania środkami, operacji gotówkowych, zasad obsługi reklamacji w BGK, tajemnicy bankowej, zapisów dotyczących BFG.
 • usługi konsolidacji sald

Wprowadza się nowy Regulamin usługi konsolidacji sald w Banku Gospodarstwa Krajowego, który zastępuje dotychczasowy Regulamin konsolidacji sald w Banku Gospodarstwa Krajowego. Modyfikacje mają charakter porządkowy i dotyczą w szczególności:

 1. wprowadzenia odniesień do regulaminów rachunków bankowych obowiązujących od 1 lipca 2016 r. w zakresie m.in. umowy ramowej oraz zasad obsługi reklamacji;
 2. zmian w definicjach, m. in. w zakresie doprecyzowania terminu „Umowy” poprzez włączenie pojęcia Umowy ramowej.

Ponadto informujemy, iż 9 października 2016 r. uchylone zostaną postanowienia w regulaminach dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zmiana jest związana z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wyłącza Bank Gospodarstwa Krajowego z uczestnictwa w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uchylone będą postanowienia w następujących regulaminach BGK:

Jednocześnie chcieliśmy podkreślić, iż Bank Gospodarstwa Krajowego, będąc bankiem państwowym, posiada wyjątkowo stabilną pozycję na rynku finansowym a ustawowe zobowiązania Ministra Finansów do utrzymania odpowiedniego poziomu funduszy własnych i płynności zapewniają stabilność działania, a tym samym - bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych klientów Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posiadacz rachunku ma prawo do pisemnego sprzeciwu i wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od publikacji przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza zgodę na zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami do Państwa dyspozycji pozostawiamy pracowników infolinii 801 598 888, 22 599 8888 oraz oddziałów.

Pliki do pobrania