Powrót

Zmiany w regulaminach dot. Systemu identyfikacji masowych płatności

Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 roku obowiązujące obecnie regulaminy:

  • System identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz
  • Regulamin świadczenia usługi System identyfikacji płatności masowych Premium (SIMP Premium)

zastępuje nowy regulamin, tj. Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zwracamy uwagę, że zasady realizowania przez bank usługi identyfikacji masowych płatności pozostają bez zmian w stosunku do obecnie obowiązujących. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu zwiększenie przejrzystości oferty banku w zakresie usług identyfikacji masowych płatności poprzez połączenie dwóch odrębnych dotychczas regulaminów w jedną regulację. W celach porządkowych dostosowano treść regulacji do innych regulaminów produktowych, w szczególności do Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego - w zakresie stosowanej terminologii oraz dostosowania treści regulaminu do zmiany Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873). Dla klientów korzystających z usługi SIMP, korzystających obecnie z regulaminu System identyfikacji masowych płatności (SIMP) istotną zmianą jest wprowadzenie postanowień dotyczących sposobu przekazywania informacji o planowanych zmianach w regulaminie lub w Taryfie opłat i prowizji w formie komunikatów, m. in. na wyciągach bankowych, w bankowości elektronicznej lub wysyłanych na adres poczty elektronicznej (jeżeli zostały one wskazane przez posiadacza rachunku do komunikacji z bankiem). Pełny tekst zmienionego regulaminu lub taryfy będzie podawany jak dotychczas na stronie internetowej banku pod adresem www.bgk.pl.

Nowy Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.

Zgodnie z postanowieniami ww. przysługuje Państwu prawo do pisemnego złożenia sprzeciwu wobec zmian wraz z wypowiedzeniem umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach. Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży takiego oświadczenia w powyższym terminie, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy bankowej infolinii BGK Linia: tel. tel. 801 667 655 lub 22 596 59 00, e-mail: bgk@bgk.pl oraz Oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania