Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 1.07.2016 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych oraz w zakresie zastępczej obsługi kasowej.

Informujemy, że od 1 lipca 2016 r. BGK wprowadza w nowym brzmieniu regulaminy dotyczące rachunków bankowych:

1)  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
2)  Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
oraz wprowadza zmiany w:

Regulaminie zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz załącznikach do tego Regulaminu, tj.:


a)  Zasadach realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.,
b)  Zasadach realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.,
c)  Zasadach realizowania operacji gotówkowych zamkniętych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.  


Najistotniejsze zmiany dotyczą:

1)  w odniesieniu do regulaminów rachunków bankowych:

a) włączenia w tekst regulaminów postanowień dotychczasowego Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, przy jednoczesnym uchyleniu jego dotychczasowej wersji;
b) wprowadzenia pojęcia „Umowy ramowej”, w związku z wdrożeniem w BGK nowych zasad obsługi klientów;
c) zasad obsługi składanych przez klientów reklamacji i rozpatrywania ich przez bank;


2) w odniesieniu do zastępczej obsługi kasowej:

a) rozszerzenia zakresu funkcjonalności o możliwość realizowania wpłat i wypłat gotówkowych w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. – dla klientów, którzy złożą dyspozycję aktywacji tej usługi;
b) modyfikacji Zasad realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. w zakresie kwoty wymagającej awizowania (§ 9 i § 14) oraz zmiany porządkowe;
c) modyfikacji Zasad realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. – zmiany porządkowe;
d) modyfikacji Zasad realizowania operacji gotówkowych zamkniętych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – w zakresie wyłączenia opisów składania dyspozycji dotyczących operacji zamkniętych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej i przeniesienie ich do Instrukcji użytkownika bankowości elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej banku, uproszczenia procesu zmiany Wykazu rachunków, stanowiącego załącznik do dyspozycji ZOK (§ 6, ust. 4) oraz innych zmian porządkowych.


Znowelizowane regulaminy w pełnym brzmieniu są udostępnione poniżej oraz w zakładkach tematycznych dotyczących produktów.

Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminów posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do pisemnego złożenia sprzeciwu wobec zmian wraz z wypowiedzeniem umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, liczonego od dnia umieszczenia przez BGK komunikatu w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży takiego oświadczenia w powyższym terminie, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii 801 598 888, 22 599 8888 oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania