Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych oraz w zakresie rachunku powierniczego.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. bank wprowadza zmiany do regulaminów dotyczących rachunków bankowych:

1)    Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;

2)    Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego;

oraz wprowadza w nowym brzmieniu:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Najistotniejsze zmiany wynikają z konieczności:

- w odniesieniu do regulaminów rachunków bankowych:

  • dostosowania do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, związanych z regulowaniem składek płatników przekazywanych do ZUS na indywidualny numer rachunku składkowego;
  • dostosowania do przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanej z monitorowaniem działalności banku w obszarze objętym ustawą o grach hazardowych w celu identyfikacji rachunków prowadzonych dla podmiotów  wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z wymienioną ustawą oraz ustalenia obowiązku podjęcia działań przewidzianych w tej ustawie;

- w odniesieniu do rachunków powierniczych:

  • dostosowania do przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;
  • dostosowania do przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (procedura CRS);
  • wycofania operacji w formie gotówkowej na rachunku powierniczym;
  • określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz trybu zmian Regulaminu jak dla rachunków bankowych.

Znowelizowane regulaminy w pełnym brzmieniu są udostępnione poniżej oraz w zakładkach tematycznych dotyczących produktów.

Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminów posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do pisemnego złożenia sprzeciwu wobec zmian wraz z wypowiedzeniem umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, liczonego od dnia umieszczenia przez bank komunikatu w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży takiego oświadczenia w powyższym terminie, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

 

DOTYCZY PRZELEWÓW ZUS  – PRZYPOMINAMY!

Przelewy zdefiniowane na rachunki ZUS w dotychczasowym formacie będą realizowane wyłącznie do 29 grudnia 2017 r. do godziny 20:00. Od 1 stycznia 2018 r. będą one odrzucane z powodu braku zachowania spójności z wymogami regulacyjnymi, nawet jeśli byłyby realizowane jako zlecenia stałe do ZUS i zlecenia z odroczoną datą realizacji do ZUS.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

 

Pliki do pobrania

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego