Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 1 i 4 listopada 2019 r.

Informujemy, że z początkiem listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza zmiany w regulaminach rachunków bankowych oraz kart płatniczych:

1)      od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie nowe:

-        Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego,

-        Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego,

w których wprowadzono zmiany postanowień wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i dotyczą możliwości:

  • stosowania zbiorczego przelewu w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP), obejmującego wszystkie faktury otrzymane od jednego kontrahenta w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc oraz zawierającego kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku VAT wskazanych w fakturach,
  • płatności z rachunku VAT do regulowania zobowiązań VAT od importu, akcyzy, cła, podatku dochodowego oraz ZUS,
  • przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku VAT na rachunek techniczny niebędący rachunkiem rozliczeniowym, w przypadku zamykania ostatniego rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT.

 

2)      od 4 listopada 2019 r. wchodzi w życie zaktualizowany Regulamin kart płatniczych Banku Gospodarstwa Krajowego,

w którym zmiany w postanowieniach dotyczą funkcjonowania kart z odroczoną płatnością tj. kart VISA Business oraz kart VISA Business Officium i obejmują:

  • zmianę okresu rozliczeniowego dla kart VISA Business, w związku z czym miesięczny okres rozliczeniowy obu typów kart będzie rozpoczynał się 16 dnia każdego miesiąca i kończył 15 dnia miesiąca następnego,
  • wydłużenie terminu rozliczenia - spłaty do 20 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, dla obu typów kart,
  • ujednolicenie sposobu dystrybucji ww. kart tj. poprzez region/departament obsługujący Posiadacza karty.

Ponadto uzupełniono Regulamin kart o funkcjonalność transakcji zbliżeniowych oraz informację o wdrażanej w bankowości elektronicznej możliwości zastrzeżenia utraconych kart.

 

Informujemy ponadto, że zgodnie z postanowieniami regulaminów rachunków bankowych, do których w zakresie trybu dokonywania zmian regulaminów odwołuje się również Regulamin kart płatniczych, Posiadaczowi rachunku/Posiadaczowi karty przysługuje prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian do regulaminu wraz z wypowiedzeniem umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, liczonego od dnia umieszczenia przez bank komunikatu w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie złożone stosowne oświadczenie, Bank przyjmuje, że Posiadacz rachunku/Posiadacz karty wyraził zgodę na zmiany.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy Infolinii BGK  801 598 888, 22 599 8888 oraz regionów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania