Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjął starania mające na celu dostosowanie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR do zmienionej sytuacji. 

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na płynące do nas głosy przedsiębiorców, banków kredytujących oraz innych współpracujących instytucji wskazujących potencjalne obszary mogące stanowić utrudnienie w korzystaniu z premii technologicznej)dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców. Dzięki temu możliwe było wypracowanie rozwiązań, które w aktualnej sytuacji ułatwią przedsiębiorcom skorzystanie z oferty BGK w zakresie dofinansowywania inwestycji technologicznych.

 

Zmiany obejmują przede wszystkim:

1)   wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym z 30 do 60 dni - wydłużenie terminu na podpisanie umowy da obu stronom (przedsiębiorcom i bankom) niezbędny czas na skompletowanie dokumentów koniecznych do podpisania umowy kredytowej. Wraz z tą zmianą, wydłużeniu do 67 dni (z 37 dni) ulega czas na przesłanie do BGK dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie. 

2)   wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy - procedura uzyskania tej dokumentacji jest jedną z najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych w ramach projektu inwestycyjnego. Obecnie obowiązujący termin wynoszący 10 miesięcy od daty przyznania dotacji został wydłużony do 12 miesięcy z możliwością ewentualnego wydłużenia tego terminu w szczególnych przypadkach. Ponadto wystarczającym jest uzyskanie w tym okresie dokumentów ostatecznych, zaś dostarczenie dokumentów prawomocnych wydłużono do momentu składania końcowego wniosku o płatność.

3)   wprowadzenie paneli zdalnych w celu przeprowadzania oceny projektów - wprowadzamy możliwość przeprowadzania spotkań członków paneli ekspertów z wnioskodawcami za pośrednictwem łącz teleinformatycznych. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.

Wyrażamy nadzieje, że powyższe zmiany spotkają się z pozytywnym odbiorem wśród naszych Klientów. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu w formie mailowej na skrzynkę fkt@bgk.pl.