Powrót

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zmianie Regulaminu Konkursu dla II konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie Regulaminu do treści aktualnych wytycznych i dotyczą przede wszystkim sposobu upubliczniania zapytań ofertowych.

Pliki do pobrania