Powrót

Zmiana Regulaminu III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w związku z wynikami zakończonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju, Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmianę do Regulaminu konkursu w zakresie obniżenia minimalnej punktacji umożliwiającej przyznanie dofinansowania dla projektów z trzeciego naboru z 15 na 14,5 punktu.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą minimalnej punktacji umożliwiającej przyznanie dofinansowania dla naboru zamieszczamy Regulamin konkursu, zmodyfikowany w przedmiotowym zakresie.

Powyższa zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217), tj. nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pliki do pobrania